Симптомен диагностичен справочник за вътрешните заболявания

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-7-2017
  •  181

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:385
Корици:Твърди
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 245 Състояние: Мн. Добро
Симптомен диагностичен справочник за вътрешните заболявания. 
Под редакцията на проф. д-р Н. Бошев, проф. д-р Г. Маждраков

Въведение
... Времето, необходимо за съставянето на една констелограма, т. е. за решаването на един диагностичен проблем, е 15—20 мин. Като се изхожда от времето, което изисква методът, и се има пред вид, че за един амбулаторно болен във вътрешен поликлиничен кабинет се предвиждат 10 мин. за преглед, става видно, че констелаци-онният метод не може да се приложи при всички пациенти. На сегашния етап той може да бъде използван само при онези случаи, които действително представляват диагностична трудност. Ако обаче методът бъде машинизиран, времетраенето на една диагностична операция ще продължи най-много 7 мин. Това ще даде възможност за значително по-голямото приложение на метода в обикновената поликлинична дейност. За работа с констела-ционния метод е необходимо едно единствено лице. Не е необходимо това лице да има специална подготовка или квалификация. Техническата работа може да се извърши даже от немедицински персонал. Събирането на симптомите и преценката на крайния резултат обаче може да се направи само от лекар.

Най-често симптомният диагностичен справочник се ползва в следните случаи:

1. 3а бърза справка.

Случва се, че още при събиране на анамнестичните данни се поставя предполагаемата и дори точната диагноза (напр, ангина, силикоза, диабет). При тези случаи полезен за използвана е симптомникът на вътрешните заболявания, в смисъл да се провери дали не е пропуснат някой съществен симптом или някое параклинично изследване, което решително потвърждава диагнозата. То ще бъде означено в симптомника с цифрата 2 или 3 при съответното заболяване.

При подобни диагнози този раздел от справочника ще бъде полезен за студенти медици при тяхната подготовка по вътрешни болести, стажант-лекарите и за начинаещите лекари в практиката.

2. При поставяне на диагнозата в практиката при трудни случаи.

Поставянето на диагнозата при редица болни не става от пръв поглед или съвсем лесно. Подобни болни съставят най-големия контингент във вътрешните кабинети. Въз основа на прегледа на болния се поставя предварителна диагноза, която трябва да се уточни и докаже. Например: болният се оплаква от обща отпадналост, кашлица, пие много вода, а от обективното изследване се намира увеличена слезка и разпръснати сухи хрипове в двата бели дроба. В този случай лекарят поставя предварителна диагноза хроничен бронхит, но тази диагноза не обяснява наличието на увеличената слезка. Справочникът се използва по следния начин: търси се в симптомния указател симптомът увеличена слезка — спленомегалия, и веднага се проверява симптомът увеличена слезка с неговата валоризация 1, 2 или 3 при кои болести се среща и къде този симптом е съществен (2) или решаващ (3). Същото може да се направи и по отношение на другите признаци — обща отпадналост, кашлица, полидипсия, и при нанасянето на съответните им стойности върху кон-стелограмата лекарят да се насочи към коя група заболявания най-вече се отнася даденият синдром и дори коя от многото нозологични единици е най-вероятна за дадената диагноза. В нашия пример се касае за саркоидоза.

При особено трудните случаи се използват симптом-никът, симптомният указател и констелограмата.

Лекарят използва симптомния указател, където намира симптомите, които е открил при болния. След това нанася стойността на симптома (1, 2, 3) на фиша на равнището на наименованието на болестите. Това се повтаря до нанасянето на констелограмата на всички симптоми, които лекарят е открил при прегледа и изследването на болния. Събраната информация, нанесена на фиша* образува констелация, при което личи коя болест е най-вероятна, т. е. на първо място, коя на второ и т. и.

Този раздел на справочника помага за по-бързо и точно поставяне на диагнозата, както и за изчерпателна диференциална диагноза.

3. При спешни случаи.

В кабинета на практикуващия лекар се явяват болни* намерени в безсъзнание на улицата или в дома им. При тези болни анамнестичните данни са много оскъдни и тежкото им положение затруднява обективното и параклиничното им изследване. Понякога стеснени зеници (миоза), повръщане и липса на съзнание ни насочват за отравяне с фосфорорганично вещество. Използва се симптомният указател. Намират се симптомите стеснени зеници, повръщане и безсъзнание с тяхната валоризация при кои болести и отравяния се среща. След определянето на ва-лоризацията на симптомите точно може да се установи групата отровни вещества и дори от кое отровно вещество е пострадал болният. Едновременно с това в синдромната матрица веднага може да се провери кои още изследвания са необходими за доказване на диагнозата. В нашия случай е отравяне с паратион и е необходимо изследването на холинестеразата в кръвта.

Използваният описан метод е полезен за лекарите с най-различна подготовка — от студента медик до специалиста интернист, като дава възможност за широко обсъждане на получените данни от болния. 

*[Методът напомня за търсене на допълнителна информация, разрешава да се провери разпространението.......



Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.



Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.