Логиката на литературно-историческите процеси

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  26-7-2017
  •  198

ПРОДАДЕНА

Автор:Пантелей Зарев
Издателство:Христо Г. Данов, Пловдив
Страници:442
Корици:Твърди
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Логиката на литературно-историческите процеси. Пантелей Зарев

СЪДЪРЖАНИЕ
I.

ЛОГИКА НА ЛИТЕРАТУРНО ИСТОРИЧЕСКИТЕ

ПРОЦЕСИ .................

Кратко историческо въведение ..............

I І

Личнсстна и ссшиална психологий на литературното творчество. Единство и диференциране на литературната наука. . 

Самоопознаванёто на обществото и на човека чрез литературата

Самоопознаването и на самата литературна наука......

Традицията. Автономността на литературната творба . . . .

Моделирането на словесното изкуство от историческия живот, от творческата индивидуалност, от дълбочинните свойства на самото изкуство .......................

Ролята на идеите за интензивността на словесното изкуство

Общата култура на словесното изкуство..........

Други фактори за развоя на литературата. Езикът .....

Още за възприемателната система и за вкуса........

Още за богатството на световъзприемателната способност на твореца ..........................

Национална съдба, национален характер и интимна същина на литературата.....................

Историческа и народностна съдба. Самобитното и интимното в литературата......................

Примери извън българския опит. Национални преображения на романтизма ......................

Отново към българския опит. Интимното в българската възрожденска литература...................

Няколко думи за националния характер ..........

Личностна и народностна съдба у българските писатели от западните ни земи ....................

Критичността на писателя спрямо собствения му народ — фактор на прогреса ...................

Насочване на националната литературна наука от национал-ната литература.....................74

Народопсихологнческа литературна наука, създавана въз

връзка с националното художествено творчество......74

Всеобщност на модела на народопсихологическото.....83

Социалното, националното и всечовешкото. Художественото обобщение като постигане на исторически,-социалното и на всечовешкото .......................88

Допълнителна характеристика на социално-историческото и националното ,......................88

Стремеж към обобщение.......................89

Всевалидност за литературата на различните явления на живота 92

Ограничаването при обобщението .............95

Развоят на литературната наука и социално-националното обобщение ............................97

Още и за преображенията на твореца. Влиянията.....100

Проблема за вкуса. Проблема за свободата.........10S

Литературната критика и литературната истсрия като арена на борби ........................107

За недостатъците на литературната критика и теория. Противоречия .........................109

Отново към въпроса за отделната личност . . ......ІІЗ

Развитието и по законите на самото изкуство.......117

Ново допълване на модела за логиката на.литературно-историческите процеси......................117

Логиката. на самото изкуство. Относителна самостойност на стетическите тенденции..................12CI

Естетико-нравствената тенденция към премяна и психологията на литературното творчество................124

Значение на човешки ценностното и на типичното в естетическата система. Красотата...................127

Значение на индивидуалното ................................132

Жанрово-стилевата определеност и неопределеност.....134

Революция, скок и чрез отделното произведение, и чрез литературната насока....................139

Творческата личност...................14©

Индивидуалността като сбор от обособени лични черти . .146

Как литературното развитие «се подчинява» на творческата личност..........................150

Възпитаващата духовно-естетнческа сила па «аз-а» на твореца 155

Различията в изявата на личността или на творческото «аз» 159.

Още за силата на субективността и за стила ........ 163

Идейно-публицистичната изповед на творческата личност . . 16S

Стойността на творческия труд..............170

Някои изводи.......................170

Литературното направление. Творческите похвати на художника и литературното направление ...........176

Обща характеристика..............

Национални черти в литературното направление......134.

Вътрешната дълбочина на литературното направление. Психологията на творческия процес при всяко отделно направление 191 

Литературното направление и «типовете» художествено Творчество. Или още за психологията на литературното творчество по типове и по направления. . .............

Още за психологията на творчеството при отделните литературни направления. Още и за прехода от романтизма към реализма ........................211

Пророческата функция на направлението..........215

Обективността и автономността на творбата ......217

Текстът като реалност...................217'

Обективността на езика — предпоставка за текста като реалност ...........................220

За обективността на образа................226

Текстът като писмена реч ................232

Текст и литературно-исторически процеси.........233

Още някои въпроси относно езика-текст..........235

Обективна субективност на надтекстовата образна структура 237 

Още за надтекстовите художествени структури. Текст й направление .......................242

Обективността на текста като психологическа и творческа проблема ........................244

Ч итателят-възприемател и литературно-историческият процес.......................... 249

Читателят - рецепиент. Някои общи положения ..... 249'

Историческото време на читателя и възприемането на художественото творчество .................. 255

Историческата.дистанция. Творбата и възприемателят .... 259

Читателското възприемане и жанрът.................264

Някои общи изводи....................267

ЛИТЕРАТУРНО ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА........271

От времето на старобългарската ни литература към новата ни литературна история . 273

Възраждането.......................281

Възраждането. Още за интереса към историята и за просвещението ............................295

Възраждането. Чувственото свободолюбие. Сантиментализмът и романтизмът.......................297

Възраждането. За закъснялостта ни и за интензивността на развитието. Появата на революционните идеи. Романтизмът и реализмът ........................303

Възраждането. Върховата точка на поетическото ни развитие: Ботев...........................315

Възраждането. Литературен поглед към света. Жанровото

разнообразяване: проза, драма...............317

Ролята на личностите и на индивидуалния стил в литературата . .........................324

Задачата на българската компаративистика. Универсалните черти на нашето Възраждане................332

Литературно-историческите процеси след Освобождението до края на Първата световна война. Освобождението .... 333 

Освобождението. Живителната влага на миналото. Възпоминателна литература....................337

Критическият реализъм..................344

Стремежът към културно изравняване с европейските литератури. Идейните течения................345

Откриването на селото в литературата. Богатството на литературните насоки....................350

Ролята на личностите. Изискванията на самата литература 361 По-нататъшните промени от началото на века до края на Първата световна война....................364

.Моделът на читателя...................382

Крахът на индивидуализма. Структурирането на едно ново художествено съзнание след Октомврийската революция и Първата световна война..................388

Преображенията на индивидуализма. Идеята за «родното» 388

Новото художествено съзнание...............397

Другите и въстанието. Временното обедняване на лявата литература .........................401

Продължаването на новата насока в<литературата ни. Съживяването на левия печат...................406

Краят на 20-те и 30-те години...............410

Още веднъж за модела на читателя............416

Обобщителна гляча....................125

Още веднъж за логиката на литературно-историческите процеси и като психология на литературното творчество .... 425

Проблемът за националната поетика............42 7

Читателят - модел. Или за психологията на художественото възприемане като израз на логиката на литературно-историческия процес ......................432

Постоянният културоложки проблем на времето: писател— читател и обратного: читател—писател. 

Още веднъж за обективността на текста и за литературната наука като отворена и затворена система....................434

Забележка* Нечетена, неизпозлзвана книга, безплатна доставка над 50.00 лв.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.