Ръководство за практически упражнения по статистически методи в спорта

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  25-7-2017
  •  172

ПРОДАДЕНА

Автор:Янош Брогли, Лиляна Петкова, Рени Дамянова, Валентина Гигова
Издателство:Национална спортна академия
Страници:223
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
Ръководство за практически упражнения по статистически методи в спорта за студентите от НСА

Авторски колектив: Янош Брогли, Лиляна Петкова, Рени Дамянова, Валентина Гигова

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО

Настоящото ръководство е предназначено за упражненията по статис-тичЕски методи в спорта. Освен за упражненията ръководството може
ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПЪЛНОЦЕННО ОТ СТУДЕНТИ, РАЗРАБОТВАЩИ ДИПЛОМНИ PAÖO-ТИ, ОСНОВАЩИ СЕ ВЪРХУ ЕкСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ. РЪКОВОДСТВОТО Е НЕОб-ХОДИМО И ЗА кУРСИСТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ПО ЛИНИЯТА НА СЛЕДДИПЛОМНА кВАЛИфИкАЦИЯ. ТЕКСТОВЕТЕ И АЛГОРИТМИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ И ОТ АСПИРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ, КОИТО ВЪРШАТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСкА ИЛИ УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ В ОбЛАСТТА. НА фИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И СПОРТА, ИЗИСКВАЩА СИСТЕМАТИЗИРАНЕ, ОбРАбОТКА И АНАЛИЗ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ, РЕСПЕКТИВНО ОТЧЕТНО-ИНфОРМАЦИОННИ МАСИВИ ОТ ЧИСЛОВИ ДАННИ.

СТРУкТУРАТА, ОбЕМЪТ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЪкОВОДСТВОТО СА СЪОбРА-ЗЕНИ С ПОСЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА УЧ^бНИкА1 ПО ПРЕДМЕТА (НОМЕРАЦИЯТА НА РЪкОВОДСТВОТО ОТГОВАРЯ НА ТЕЗИ В УЧЕбНИКА).

Раздел "СтдтистичЕски формули и алгоритми за изчисляването им С ЕЛЕкТРОНЕН кАЛкУЛАТОР" служи ЗА бързото НАМИРАНЕ НА НЕОбХОДИМИЯ ЗА РЕШАВАНЕТО НА кОНкРЕТНАТА ЗАДАЧА АЛГОРИТЪМ ИЛИ ЗА НАМИРАНЕТО НА СТРАНИЦАТА, НА кОЯТО Е ОПИСАН В РАЗГЪРНАТ ВИД ИНТЕРЕСУВАЩИЯТ НИ АЛГОРИТЪМ.

В "РЕЗЮМЕТА НА ТЕМИТЕ" Е ИЗЛОЖЕН МАкСИМАЛНО СбИТО (бЕЗ СЛОВЕСНИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРИМЕРИ) МАТЕРИАЛЪТ ОТ УЧЕбНИкА. СТУДЕНТЪТ Е ДЛЪЖЕН ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕ И НАУЧИ РЕЗЮМЕТО (ДА УСВОИ МИНИМАЛНИЯ ОбЕМ ОТ ЗНАНИЯ) ПО ТЕМАТА, ПО кОЯТО ПРЕДСТОИ ДА СЕ ПРОВЕДЕ УПРАЖНЕНИЕ, Желателно е студентът, след кдто прочете предвиденото за упражнение резюме, да провери чрез съответните контролни въпроси доколко Е УСВОИЛ МАТЕРИАЛА и ПРИ НЕОбХОДИМОСТ отново да прочете ненаучената "порция" от резюмето. За да моЖе препрочитането ДА-СТАВА бЕЗ ЗАГУбА НА ВРЕМЕ в ТЪРСЕНЕ НА НЕЗАПАМЕТЕНИЯ ИЛИ НЕРАЗбРАН ОТГОВОР, В кРАЯ НА ВСЕКИ ВЪПРОС Е ПОСОЧЕН В скоби НОМЕРЪТ НА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗДЕЛА "РЕЗЮМЕТА НА ТЕМИТЕ", КЪДЕТО СЕ СЪДЪРЖА ОТГОВОРЪТ.

"АЛГОРИТМИ И ЗАДАЧИ" Е ТАЗИ ЧАСТ ОТ РЪкОВОДСТВОТО, кОЯТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА АУДИТОРНА РАбОТА ПОД РЪкОВОДСТВОТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.

Алгоритмите съдържат последователните стъпки на процедурите за изчисляване НА СЪОТВЕТНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ. Към ВСЕКИ алгоритъм СА ДАДЕНИ ПО 2 ЗАДАЧИ. ДАННИТЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ В ТАбЛИЦИ, ПОД  4
които Е ОСТАВЕНО МЯСТО ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. ВСЕкИ МЕЖДИНЕН ИЛИ кРАЕН РЕЗУЛТАТ, кОЙТО ТРЯбВА ДА СЕ ЗАПИШЕ, Е ОЗНАЧЕН СЪС СЪОТВЕТНИЯ СИМВОЛ (НАПРИМЕР п = ; ЕХ =; X - И Т.Н.), ТАкА ЧЕ РЪководството служи и за ТЕТРАДкА, След решаването на задачата се пра ВИ СТАТИСТИЧЕСкИ анализ на получените резултати.

НЕОбХОДИМИТЕ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ИЗВЕСТНА ЧАСТ ОТ ЗАДАЧИТЕ "СТАтистичЕски ТАблици" са дадени в крдя на ръководството,

НАкРАЯ ОТНОВО ИСкАМЕ ДА ОбЪРНЕМ ВНИМАНИЕ, ЧЕ УСПЕШНОТО УСВОЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛА ОТ кУРСА "СТАТИСТИЧЕСкИ МЕТОДИ В СПОРТА" Е възмож НО САМО ПРИ СИСТЕМНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВкА ПРЕДИ ВСЯкО УПРАЖНЕНИЕ с помощта ha учЕбникА и ръководството.
От АВТОРИТЕ

---------Бележка под линия-------
Б р о г л и, Я. , Л. П е т к о в а. Статистически методи в спорта.
Учебник за студентите от ВИФ. С., Мед. и физк., 1988.

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, незначително позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.
Извиням се за шрифта, програмката го изкара така от анотацията.


Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.