Количествени методи и модели

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  20-7-2017
  •  325

Автор:Веселка Павлова, Венелин Бошнаков
Издателство:Университет за национално и световно стопанство
Страници:275
Корици:Меки
Година:2006
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 205 / 290 Състояние: Мн. Добро
Количествени методи и модели. Веселка Павлова, Венелин Бошнаков

Учебник за дистанционно управление - Магистърска програма по публични финанси.

Съдържание

Въведение.....................................................................................................................................7

Първа глава

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА БАЗА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА.....9

1. Държавна финансова статистика......................................................................................10

1.1. Държавното управление като обект на статистическо изучаване.........................11

1.2. Основни препоръки и изисквания при събирането и представянето на данните от държавната финансова статистика......................14

1.3. Методология и срокове на отчетността на бюджета..............................................20

2. Система на националните сметки.....................................................................................23

2.1. Възникване и развитие на Системата на националните сметки............................23

2.2. Основни методологически принципи и сектори.....................................................24

2.3. Основни икономически сметки и таблици...............................................................26

2.4. Европейска система от сметки..................................................................................28

3. Разработване на национални финансови сметки............................................................29

4. Сравнителен преглед на данните, предоставяни от държавната финансова статистика и от системата на националните сметки.......30

Втора глава

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ЧЕСТОТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ..................................35

1. Въведение............................................................................................................................35

1.1. Статистическите изследвания и икономиката на публичния сектор....................35

1.2. Основни статистически понятия. Описателна статистика.....................................36

2. Емпирични честотни разпределения. Обобщаващи статистически характеристики........37

2.1. Честотни разпределения. Основни понятия............................................................37

2.2. Средни величини........................................................................................................39

2.3. Статистическо разсейване. Измерители...................................................................42

2.4. Статистическа асиметрия. Коефициенти на асиметрия.........................................45

2.5. Моделът на междинния избирател в теорията на публичния избор. Основна идея...........55

3. Емпирични квантилни разпределения.............................................................................64

3.1. Особености и начин на построяване........................................................................64

3.2. Измерване на неравенството. Крива на Лоренц. Коефициент на Джини............66

3.3. Условия за сравнимост на две съвкупности по неравномерността в разпределенията по даден признак..........70

3.4. Интегрален коефициент на неравномерност на структура....................................72

Трета глава

МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.

СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА СЕЗОННИ КОЛЕБАНИЯ.......................................83

1. Кратка характеристика на анализа на времеви редове..................................................83

2. Линеен трендов модел.......................................................................................................85

2.1. Общи положения........................................................................................................85

2.2. Изчисляване коефициентите на линейния трендов модел.....................................87

2.3. Измерване на обяснителната способност на трендовия модел..............................88

3. Експоненциален трендов модел................89

4. Основни аспекти и задачи при изучаване на сезонните колебания.............................98

4.1. Основни типове временни редове в публичния сектор..........................................99

4.2. Методи за изчисляване на индекси на сезонни колебания..................................102

5. Сезонна декомпозиция на временни редове..................................................................108

5.1. Сезонна декомпозиция при адитивна връзка.........................................................109

5.2. Сезонна декомпозиция при мултипликативна връзка..........................................112

Четвърта глава

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР...........120

1. Проблеми при прилагането на статистически методиза прогнозиране в публичния сектор.......................121

1.1. Възможности за прилагане на статистически методи за прогнозиране в публичния сектор..........121

1.2. Информационни проблеми при прилагането

на статистически методи за прогнозиране............................................................122

2. Възможни подходи при прилагането на статистически методи за прогнозиране в публичния сектор.....123

3. Проблеми при измерване точността на прогнозите в публичния сектор..................127

4. Проблеми при разработването на краткосрочни прогнози в публичния сектор.......128

4.1. Основни аспекти на приложение на резултатите

от краткосрочните прогнози в публичния сектор.................................................128

4.2. Информационни проблеми при прилагането на статистически методи за

краткосрочно прогнозиране в публичния сектор................................................129

4.3. Последователност на работа при съставянето на прогнози с хоризонт една година в публичния сектор......... 130

4.4. Разработване на варианти на краткосрочни прогнози в публичния сектор......132

Пета глава

НЯКОИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИНДЕКСНИЯ МЕТОД В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР............148

1. Обща характеристика. Основни видове динамични индекси.....................................148

1.1. Индивидуални динамични индекси на цени и количества..................................149

1.2. Множествени динамични индекси на цени...........................................................149

1.3. Множествени динамични индекси на количества................................................ 152

1.4. Множествен динамичен индекс на стойностен обем............................................154

2. Някои приложения на множествените динамични индекси.......................................154

2.1. Индекс на цените на Ласпер....................................................................................154

2.2. Индекс на цените на Пааше.....................................................................................155

3. Индекси на относително различие. Основни приложения

в областта на фискалната децентрализация.................................................................166

3.1. Определяне размера на изравняваща субсидия. Основен принцип................... 167

3.2. Определяне фискалната позиция на общината.....................................................172

Шеста глава

МОДЕЛИРАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.

ЕДНОФАКТОРЕН РЕГРЕСИОНЕН И КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ...............................177

1. Въведение..........................................................................................................................177

1.1. Кратка характеристика на регресионния анализ...................................................178

1.2. Функционални зависимости. Основни положения............................................... 179

2. Единична линейна регресия............................................................................................181

2.1. Общи положения...................................................................................................... 181

2.2. Изчисляване коефициентите на линейния регресионен модел...........................183

2.3. Измерване степента на корелационна зависимост................................................185

3. Единична нелинейна регресия. Мултипликативен модел...........................................192

4. Моделиране на зависимости във времето. Особености на анализа...........................200

4.1. Закон на Вагнер........................................................................................................201

4.2. Доходна еластичност на публичните разходи.......................................................204

4.3. Лагови регресионни модели. Модел на Уилдавски..............................................208

Седма глава

МОДЕЛИРАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.

МНОГОФАКТОРЕН РЕГРЕСИОНЕН И КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ...........................216

1. Основни идеи за приложението на многофакторния регресионен

и корелационен анализ в публичния сектор. Избор на факторни променливи.........216

2. Множествен регресионен модел при метрирани факторни променливи..................219

3. Множествен регресионен модел с включване на неметрирани (категорийни) факторни променливи...........................................................................228

Осма глава

СТАТИСТИЧЕСКА ТЕОРИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ

НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ...........................................236

1. Въведение. Основни понятия..........................................................................................236

2. Метод на резултативната таблица..................................................................................238

3. Маржинален анализ.........................................................................................................242

4. Използване на диаграмния анализ при вземането на управленски решения.............246

Девета глава

СТАТИСТИЧЕСКА ТЕОРИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ. ПОСТЕРИОРЕН АНАЛИЗ.........254

1. Основни положения. Правило на Байес.........................................................................254

2. Постериорен анализ.........................................................................................................260

2.1. Очаквана стойност на пълната информация..........................................................260

2.2. Постериорен анализ. Модифициране на дървото на решенията.........................262

Забележка* Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста, безплатна доставка над 50.00 лв.


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.