Ръководство по кръвопреливане

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-7-2017
  •  154

ПРОДАДЕНА

Автор:Авторски колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:157
Корици:Твърди
Година:1964
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 225 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор ............................... I

Гл. I — Принципи на организацията на кръводаряването и кръвопреливането в НР България — Н. Василев ................................1

Структура, организация и задачи на службите по кръвопреливане..........1

Структура на мрежата по кръвопреливане....................1

Структура и задачи на НИИХК......................................2

Структура и задачи на окръжните станции по кръвопреливане . . . . 3

Състав и задачи на подвижния екип..............................5

Кабинет по кръвопреливане....................10

Гл. II — Работа с кръводарителите — Н. Василев и М. Минев . . 12

Организация на работата с кръводарителите, агитация и пропаганда на

кръводаряването —Н. Василев ...............12

, Планиране на кръводаряването, отчетност на кръводарителите .... 13

Подбор и освидетелствуване на кръводарителите — М. Минев . . . 14

Методи на изследване......................15

Подготовка на кръводарителя за кръводаряване. Правила за кръвовземане..........................20

Инциденти и усложнения след кръводаряване..........20

Гл. III — Консервиране на кръв и получаване на кръвни съставки — Ч. Николов .............. .................22

Организация на производствения процес.................22

Консервиране на цялостна кръв .....................................26

Стабилизатори (антикоагуланти) на кръвта ........ ..........26

Консервиране на кръв с глюкозо-цитратни разтвори (КЦГ) (кисел-цитрат глюкоза) ...........................29

Консервиране на кръв за нуждите на сърдечно съдовата хирургия и

екссангвинотрансфузия ..................31

Получаване и консервиране на клетъчните елементи на кръвта......32

Еритроцитна маса....... . .....................32

Промити еритроцити (Еритроцитна суспенсия)...........33

Консервиране на еритроцити при минусови температури ..............33

Тромбоцитна маса.........................34

Левкоцитна маса..........................35

Преценка за годност и за биологична пълноценност на консервираната

кръв и на изолираните в чист вид елементи на кръвта......36

Преценка за годност на консервираната кръв и на еритроцитната маса 36

Преценка за годност и биологична пълноценност на левкоцитната маса 41 

Преценка за годност и биологична пълноценност на тромбоцитната маса 42

Получаване и консервиране на костен мозък..............42

Получаване и консервиране на кръвна плазма — А. П а н о в......43

Получаване на кръвна плазма........ ............ . 44

Консервиране на плазма.....................46

Нативна плазма........................46

Консервиране на плазма чрез замразяване...............48

Консервиране на плазма чрез изсушаване................48

Гл. IV — Изосерологични и имунохематологични изследвания — Б. Куртева и Цв. Ангелова....................52

Антигени и антитела .........................52

Реакции между антигени и антитела . .........,.....53

Абсорбция и елуация.......................54

Устройство и обзавеждане на изосерологичнн лаборатории.....55

Тест-серуми и тест-еритроцити...................56

Тест-серуми от системата А ВО.................56

Условия, на които трябва да отговарят тест серумите......57

Контролни изследвания, на които подлежи всеки производствен тест-серум.........................57

Получаване на серуми анти А...................60

Анти-Rh-cepyMH........................60

Антиглобулинови серуми....................62

Тест-еритроцити ........................64

Система АВО ............................65

Определяне на кръвните групи...............68

Определяне на кръвните групи при масови изследвания .....73

Система Rh—Нг...........................73

Определяне на Rh-антигените и антителата............75

Методи за доказване на Rh-антигените........75

Методи за доказване на Rh-антителата ..........80

Други изосерологични системи....................81

Система MN/Ss ..........................81

Определяне на М- и N-антигените.................82

Система Р-р ..........................83

Система Keil—Cellano.......................83

Система Duffy...........................83

Система Kidd...........................84

Система Lewis..........................84

Система Lutheran ..........................§4

Определяне на антигени и антитела чрез помощта на еритроцити, обработени с протеолитични ферменти ..................84

Определяне на антигени и антитела чрез антиглобулинов метод на Coombs 86

Идентифициране-на атипични антитела в човешкия серум........89

Доказване на левкоцитни антитела..................90

Доказване на тромбоцитни антитела..................92

Доказване съвместимостта между кръвта на дарителя и приемателя ... 94

Значение на изосеролоГичните изследвания при кръвопреливане .... 95

Гл. V—Бактериологичен контрол на консервираната кръв и кръвните биопрепарати — М. Недялкова..................98

Източници за замърсяване на консервираната кръв и кръвните биопрепарати 99

Предпазване на консервираната кръв и на кръвните биопрепарати от бактериално замърсяване ......................99

Стерилизация ..........................99

Стерилизация със суха топлина................100

Стерилизация с влажна топлина................100

Стерилизация с пара под налягане................100

Филтрация ..........................103

Дезинфекция...........................104

Химични средства за дезинфекция................104

Дезинфекция на работните помещения .............105

Микробиологичен контрол на въздуха в работните помещения......106

Дезинфекция на ръцете на оператора и на оперативното поле накръводарителя ...................... 107

Микробиологичен контрол на консервираната кръв и кръвните биопрепарати ..............................108

Бактериологично изследване при смърт от посттрансфузионно усложнение 111 

Гл. VI — Биологични и физиологични изследвания за безвредност и ефективност — В. Серафимов — Димитров.............112

Биологична безвредност .......................112

Опит за токсичност........................112

Опит за пирогенност........................114

Опит за анафилактогенност.....................115

Методи за сенсибилизация....................116

Опит върху морски свинчета...................(17

Опит за анафилактични промени в кръвното налягане.......118

Опит за местна анафилаксия...................118

Преципитационна реакция ...................118

Експериментална проверка на лечебните качества............119

Определяне на волемичните, съдоводинамичните и хемопоетичните качества .............................119

Определяне хранителните качества.................122

Клинична проверка ........................12.3

Клинична проверка за безвредност.................124

Клинична проверка за лечебна ефективност ............. 124

Гл. VII — Методи на кръвопреливане — П. Османлиев.......125

Индиректно венозно кръвопреливане......................126

Директно венозно кръвопреливане . ..................130

Артериално кръвопреливане .....................131

Интраосално кръвопреливане.....................132

Заместване на кръвта.........................133

Преливане на кръвни препарати, плазмозаместители и др.........135

Преливане на костен мозък......................137

Гл. VIII — Принципи на лечение с кръвопреливане— Е. Йорданова 138

Кръвопреливане при хиповолемични състояния.............139

Остра кръвозагуба ........... .............139

Постхеморагичен шок ......................139

Оперативен и травматичен шок .................... 140

Плазморагичен шок........................141

Хемолитичен шок..........................142

Кръвопреливане при кръвни заболявания................142

Анемии .............................142

Следкръвоизливни анемии ...................142

Желязодефицитни анемии....................143

В12-фолиеводефицитни анемии..................143

Арегенераторни и хипорегенераторни анемии.........143.

Хемолизни анемии......................145

Хемоглобинози..................145

Левкози .................................146

Хеморагични диатези ......................147

Тумори на кръвотворната тъкан..................149

Кръвопреливане при други заболяванья ................ 149

Контраиндикации за преливане на кръв и кръвни биопрепарата......150

Гл. IX. Реакции и усложнения при кръвопреливане— А. Анатков . . . ]51

Имунни кръвопреливни реакции и усложнения.............151

Хемотрансфузионен шок......................151

Алергични реакции и усложнения..................j53

Неимунни кръвопреливни реакции...................154

Пирогеннк реакции и усложнения.................154

Усложнения от преливане на недоброкачествена кръв..........154

Предаване на остри и хронични инфекции при кръвопреливане.....155

Усложнения вследствие на грешки в техниката на кръвопреливането . . . 155 

Реакции вследствие нарушение на хемодинамиката...........157


Забележка* Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.