Възпитание в учебно-тренировъчния процес и състезанието

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  17-7-2017
  •  181

Автор:Атанас Тодоров, Йордан Калайков
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:88
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Възпитание в учебно-тренировъчния процес и състезанието. Атанас Тодоров, Йордан Калайков

Книгата е предназначена за спортнопедагогическите кадри — треньори, преподаватели, учители, спортни деятели, които ежедневно се сблъскват с проблемите на възпитанието в работата си. Освен това трудът е навременно и полезно пособие за занимаващите се с идейновъзпитателната дейност във физкултурните съюзи, обществените организации и ведомства.

Към фундаменталния проблем за възпитанието на спортистите е подходено комплексно от гледна точка на взаимовръзката и взаимозависимостта му със самия учебно-тренировъчен процес и състезателната дейност.

Особен интерес представлява опитът за моделиране на системата от възпитателни въздействия в условията на тяхното приложение с цел предотвратяване на отрицателните влияния върху ефективността на възпитателния процес. По същество това представлява разработка на технология за оперативно управление на възпитанието, което е принципно нов момент в проблематиката на възпитателната работа не само в сферата на физическата култура, но и въобще. По този начин на спортнопедагогическите кадри се предлага ефикасен и достъпен механизъм за възпитателно въздействие в условията на непосредствената практика.

С конкретна практическа насоченост са и представените от авторите серии упражнения върху специфични дидактически ситуации от спортната практика с оглед да бъде овладян оптималният подход към тяхното решаване.
От авторите

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, незначително позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.

В книгата pa разработени организацията, управлението и ръководството на възпитателната работа. Посочени са необходимите методи и педагогически принципи, форми и средства за възпитателно въздействие. Дадени са примери от спортната щрактика.

Предназначена е за треньори, състезатели и учители по физическо възпитание.

ВЪЗПИТАНИЕ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПВЮЦЕС И СЪСТЕЗАНИЕТО - АТАНАС ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, ЙОРДАН СЛАВОВ КАЛАЙКОВ

Рецензенти Никола Попов
Алекси Младенов Редактор Димитър Гигов
Нац. българска. I издание Лит. група II-8 Изд. № 9975 „ _ 95318
Художник на корицата Николай Янчев Художник-редактор Красимира Деспотова 
Технически редактор Свобода Николова Коректор Анна Лазарова
Дадена за набор на 20. XII. 1985 г. Подписана за печат на 30. IV. 1986 г-Излязла от печат на 30. VI. 1986 г.
Печатни коли 5,50 Издателски коли 5,13 У ИК 5,59 Формат 60x84/16 Тираж 1917
Държавно издателство „Медицина и физкултур а“, пл. „Славейков“ 11 — София
Държавна печатница „Д имитър Благоев“ — Пловдив
© Атанас Георгиев Тодоров, Йордан Славов Калайков, 1986 с/о Jusautor, Sofia

  • СЪДЪРЖАНИЕ
I. Същност на възпитателното въздействие в условията на спсртнопедагогическия труд ...........................5
1.1. Комплексният подход при комунистическото възпитание на спортистите ..........................................................5
1.2. Проблемът за единството на възпитанието в обучението..........9
1.3. Единство на учебния и възпитателния процес в системата на учебнотренировъчната и спортносъстезателната дейност (основни понятия, постановки, характеристика, методически прийоми за реализация) . 17
1.4. Причинно-следствена основа на специфичните трудности при реализацията на възпитателната работа сред спортистите ............21
II. Структура на учебно-възпитателния процес в условията на тренировката и състезанието ...................28
II. 1. Условия, изисквания, връзки, процесуална характеристика, закономерности при реализацията на педагогическия процес съоСрагно съвременните постановки...................28
III. Методология и сфери на активно възпитателно въздействие върху личността на спортистите в условията на учебно-тренировъчнатаи спортносъстезателната дейност ...............36
111.1. Същност на възпитателните въздействия и измерения на възпитателното влияние при формиране личността на подрастващите . . 36
111.2. Насоки и етапи при възпитанието на спортистите за повишаване на тяхната социална активност като главен критерий в многостран-ното им развитие ......................41
111.3. Самовъзпитанието на спортистите — актуален проблем.....44
IV. Управление на идейновъзпитателната работа в областта на физическата култура ................. ......50
IV. 1. Същност на проблема за управлението на идейновъзпитателната работа в светлината на партийните постановки за мястото на идеологията в условията на развитото социалистическо общество . . 50
IV.2. Място, организация, същност и фактори на идейновъзпитателната работа със спортистите от гледна точка на нейното управление в условията на съвременното развитие на^физическата култура . . 53
IV.3. Управление на идейновъзпитателната работа в сферата на физическата култура — структура, функции, технология......56
V. Моделиране системата от възпитателни въздействия и условия за тяхното приложение с цел предотвратяване на отрицателните влияния върху ефективността на възпитателния процес.......69
V.I. Оперативна технология за възпитателното въздействие.....69
V.2. Повишаване надеждността на системата за възпитание в условията на спортнопедагогическия труд................72
V.3. Действия на спортния педагог при неблагоприятни ситуации във възпитателния процес.....................73
VI. Упражнения върху дидактически ситуации в спортната практика за овладяване на оптимален подход при тяхното решаване.....78
Заключение ...........................85
Литература ...........................87Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.