Проблеми на експедиционната дейност

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  17-7-2017
  •  166

ПРОДАДЕНА

Автор:Авторски колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:129
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Проблеми на експедиционната дейност. Под редакцията на Борис Маринов

Забележка* Нечетена, неизпозлзвана книга, безплатна доставка над 50.00 лв.

*****
Експедициите са едно от направленията на много-образната дейност на Българския туристически съюз.

В ранния период от неговото развитие те.са твърде ограничени по брой и цели, поради което и постигнатите резултати са скромни. Преобладават експедициите със спортна цел, отколкото с научна, събирател-ска, проучвателна цел и с комплексен характер.

В настоящия сборник са включени докладите, обсъдени на Националната научно-практическа конференция, състояла се в София през май 1985 г. Освен основния доклад, в който се прави преглед на експедиционната дейност, провеждана от Българския туристически съюз, сборникът съдържа и доклади с конкретни научни резултати от изследвания при трудните условия на най-значителните наши експедиции: "Еверест’84",

"Жан Бернар’84",в Памир,Кавказ, Хималаите , Андите.

Изследванията обхващат както непосредствените участници в алпийските и пещерните прояви, пред които на първо място стоят спортните цели, така и факторите, които влияят върху човека при голяма надморска височина и определят неговото поведение. Разгледани са и въпроси на спортната тренировка, храненето, медицинското осигуряване на експедициите.Някои доклади имат геоложка и зооложка насоченост.

Сборникът е първият с подобно съдържание у нас и макар че не претендира за изчерпателност на проблема, надяваме се, че ще запълни една празнина в издадената досега литература с такъв характер и ще бъде интересен и за специалисти, и за широк кръг читатели .
Ст.н.с. Борис Маринов зам.-председател на ЦС на БТС

***
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод........................................................................................3

Научни проблеми,на експедиционната дейност на Българския туристически съюз /основен доклад/(Б. Маринов) .................„..............4

Изкачването на Еверест, общественото мнение и ролята на средствата зА масово осведомяване(Я. А нтов)..........................................13

''собнности на психическите реакции на алпинисти при голяма надморска височина СД. Б ъ р д ар е в).........................................................20

Изменение в лабилността на нервната система на участниците в хималайската експедиция "Еверест’84" СБ. Маринов, д-р С т. К у л а к с ъ з о в).......25

Изследване на нивото на общата работоспособност и психическата устойчивост към страхови ситуации при подготовката на плевенските пещерняци за експедицията "Жан - Бернар'84"

(К. Мълчиниколов, С., Г а з Д О в) TV..........................................................................31

Влияние на дозирано физическо натоварване върху сърдечно-съдовата система на алпинисти в условията на Кавказ и Памир(д-р С т.К у л а к-с ъ з о в, д-р Об .Обретено в, Д.Б о г д а н о в а)..................................................36

Изследвания върху специалната издръжливост на алпинистите в подготовката зависочинни изкачвания СМ.' М. а л ч е в, М. 3 л а т а н о в) *. 44

Профилактика на уврежданията на висшата нервна дейност при високопланински хималайски експедиции чрез пирацетам (д-р В. 3 л а х о в, Й. Йорданов, Н. Бакрачева, М. Н и к о л о в а)........................................................49

. Изменения на хемодинамични показатели /в покой/ у алпинисти при различна надморска височина Сд-р Ст. Кулаксъзов, д- р.О б. Обретенов, Д. Богданова).... 50

Експертката оценка като един надежден метод за определяне на специалната физическа, техническа и тактическа подготовка на алпинистите от експедиция "Еверест’84" (М. Златан о в, М, М а л ч е в)...,................. 61

Някои научни резултати от проведени експедиции към Еверест (С в. К о л е в )....................66

Медицински проблеми при високопланински хималайски преходи (д-р В. В л а х о в)..............70

Медицински проблеви в Андите (Кордилера Бланка)д-р Я. К у з м а н о в).................. 75

Въпроси на храненето по време на българската хималайска експедиция "Еверест’84" |д-р. Е. Д и м о в)......................................79

Количествена и качествена характеристика на храната на алпинистите от българската експедиция "Еверест*84" по време на заключителния лагер-сбор (д-р Об. Обретено в, д-р Е. Д и м о в, д-р С т. К у л аксъзо в, Д. Богданов а}..,..........88

По някои въпроси на храненето в условията на българската пещерна експедиция "Жан - Бернар* 8 4" (д-р В. Росманов)...................92

Експериментиране на материали и системи за опаковка и маркиране на багажа на българските хималайски експедиции (инж, М. К у
б а д и н о в)....................................97

Нормативна основа за зареждане на междинните лагери при високопланински експедиции (К.До л а п ч и е в)............................1 06

Зоологически изследвания в Хималаите (П. Б ер о к).................................................109

Геоложка изученост на Хималаите и приносът на алпийските експедиции С«инж. И в. Б о н е в, инж, И в. X а й д у т о в)................................113

Особености на киноснимачната работа по време на експедиция "Еверест’84" ( М. О г н я н о в, М. С а во в)............................................120

Пътят към Еверест ( С. Б е ш ев)...................123

Забележка* Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста, позахабени корици., безплатна доставка над 50.00 лв.


Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.