Практическа българска граматика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-7-2017
  •  246

ПРОДАДЕНА

Автор:Петър Пашов
Издателство:Просвета
Страници:375
Корици:Твърди
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

ФОНЕТИКА Предговор 3

Гласни звукове. Редукция на гласните 5 Съгласни звукове. Групи съгласни 9 Меки съгласни. Сыдасната й 13 Сричка. Строеж на сричката 17 Ударение 21 Промени на гласните 25

Якане и екане в българския книжовен език (променливо я) 29 Редуване на съгласни 33

Премятано на звукове — групи -ър-,/-ръ-, -ъл- -лъ- 37 Изговор и правопис на чужди думи и названия 40

МОРФОЛОГИЯ

Морфема. Видове морфеми 45

Особености на морфологичния строеж на българския език 49 Граматическа класификация на думите 53 Съществително име 54 Род 55

Число. Бройна форма за множествено число 59 Категорията „определеност“ (членуване) 63 Падежни остатъци. Звателна форма 67 Прилагателно име 71

Степенуването в българския език 75 Числително име 79 Местоимения 83

Лични местоимения 84 Притежателни местоимения 87 Възвратни лични и притежателни местоимения 90 Показателни местоимения 94 Въпросителни местоимения 95 Относителни местоимения 97 Неопределителни местоимения 98 Отрицателни местоимения 99 Обобшителни местоимения 99 Глагол 101

Лице и число на глагола 103 Вид на глагола. Видообразуване 105 Време на глагола 109 Сегашно време 110 Минало несвършено време 115 Минало свършено време 116

Бъдеше време 118 Бъдеше време в миналото 120 Минало неопределено време 122 Минало предварително време 125

Бъдеше, предварително време 126

Бъдеше предварително време в миналото 128 Система на глаголните времена в българския език 131 Съвместна употреба на глаголните времена 135 Наклонение на глагола 139

Изявитслно наклонение 139 Повелително наклонение 143 Условно наклонение 147 Преизказни глаголни форми 150 Предположителни глаголни форми 154 Залог на глагола 158

Страдателни глаголни форми 162 Нелични глаголни форми. Причастия 166 Сегашно деятелно причастие 167 Деепричастие 168

Минало свършено деятелно причастие 170 Минало несвършено деятелно причастие 173 Минало страдателно причастие 174 Отглаголни съществителни имена 178 Остатъци от инфинитив 183 Наречие 184 Предлог 186 Съюз 187 Частица 189 Междуметие 190

СИНТАКСИС

Изречение и словосъчетание 192 Видове словосъчетания 196 Видове подчинителни връзки 201 Съгласуване 201 Управление 205 Прилагане 210 Предложно свързване 214 Видове изречения 218

Въпросителни изречения 218 Подбудителни изречения 222

*• Желателни изречения 226 Възклицателни нзречения 230 Отрицателни изречения 235 Строеж на простото изречение 240 Главни части на изречението 244 Подлог 244 Сказуемо 249

Просто сказуемо 250 Съставно и сложно съставно сказуемо 253 Второстепенни части на изречението 258 Пряко допълнение 258 Непряко допълнение 262

Обстоятелствено допълнение 267

Видове обстоятелствени допълнения 271 Определение 275

Съгласувано определение 277 Несъгласувано определение 280 Сказуемно определение 284 Приложение 289 Разширени части на изречението 293 Сложни части на изречението 296 Повторени части на изречението 297

Еднородни части на изречението 298

Еднородни и разнородни определения 302 Обособени части на изречението 306 Вметнати думи и изрази в изречението 311 Присъединяване на части в изречението 315 Обръщение 319 Словоред 324

Изпускане на части на изречението 328 Сложно съчинено изречение — видове 332 Сложно съставно изречение 337 Видове подчинени изречения 341

Подчинено определително изречение 343 Подчинено допълнително изречение 348 Подчинено обстоятелствено изречение 352 Подчинено подложно изречение 357 Подчинено сказуемноопределително изречение 361 Сложно смесено изречение 365 Пряка, непряка и полупряка реч 369

***************
Забележка* Нечетена, неизпозлзвана книга, безплатна доставка над 50.00 лв.

Петър Минков Пашов / ПРАКТИЧЕСКА БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА

Рецензенти: проф. Т. Бояджиев, ст. н. с. 1. ст. В. Станков, проф. Ст. Брезински. Редактор Албена Аашь.иовйХудожник на корицата Симеон Младенов. Художник-редактор-Добрина Мишева. Технически редактор Аблена Китева. Коректор Стефка Прокопова

Код: 01/9535176531 /5014-29—89 Българска. Издание 1. Дадена за набор на 19.XII.19881. Подписана )а печат на 10.XI.1989 г. Излязла от. печат на 7.XII.1989 г. Формат 60x84/16. Печт. коли 23,50. Изд. коли 21,93. УИК 25,95. Тираж 46 400+104. Поръчка № 3112. Цена 4,06 лв. през 1989 година

Дьржавно издателство „Народна просвети" — София Държавна печатница „Георги Димитров" — София


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.