Граматика на съвременния български книжовен език. Том 1: Фонетика

  • 2 0
  • (Rated 9 Stars)
  •  16-7-2017
  •  223

ПРОДАДЕНА

Автор:Авторски колектив
Издателство:Българска академия на науките - БАН
Страници:299
Корици:Твърди
Година:1982
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор................................................................5

Общ увод.....................................................9

Увод .........................................................17

Предмеет на фонетиката § 1—5....................................17

Правоговорна норма § 6................................................20

Норма и произносителни варианти § 7..................................22

Изговорни (произносителни) стилове § 8—10............................23

Експериментални методи във фонетиката § 11............................25

Фонетична транскрипция § 12...................................28

Гласни

Класификация на гласните § 13—16.................. . 30

Гласни под ударение ..................................................34

Предни гласни..............................34

Гласна [и] § 17 ................................................34

Гласна [е] § 18 ................................................35

Задни нелабиални гласни ............................................38

Гласна [а] § 19 ................................................38

Гласна [ъ] § 20 ................................................39

Задни лабиални гласни.........................................40

Гласна [о] § 21 ................................................40

Гласна [у] § 22 ................................................41

Гласни без ударение ..................................................44

Редукция § 23—24 ..................................................44

Степен на редукцията § 25—26 ......................................45

Неударена гласна [а] § 27—30 ..................................46

Неударена гласна [ъ] §31—32 ..................................50

Неударена гласна [о] § 33—34 ............................53

Неударена гласна [у] § 35 ......................................56

Неударена гласна [е] § 36 ......................................57

Неударена гласна [и] § 37 ......................................60

Съгласни

Класификация на съгласните .......................61

Принципи на класификация § 38................................61

Класификация по място на учленение § 39......................61

Класификация по начин на учленение § 40......................61

Шумови съгласни —звучни и беззвучни §41..........................62

Сонорни съгласни §42’..............................................65

Палатални (меки) съгласни § 43—45 ..................................66

Палатални съгласни [и], [й] § 46......................................69

Палатализация на съгласните пред предните гласни [е] и [и] § 47 . . . 70

Артикулационно и акустично описание на съгласните....................70

Преградни съгласни ................................................70

Съгласни [п, б] § 48............................................70

Палатални съгласни [п б’] § 49................................72

Съгласни [т, д] § 50............................................74

Палатални съгласни [т д’] § 51.......................75

Съгласни [к, г] § 52............................................77

Алофони [к г’] § 53............................................78

Палатални съгласни [к г’] § 54................................79

Проходни съгласни..................................................80

Съгласни [ф, в] § 55............................................80

Палатални съгласни [ф в’] § 56................................83

Съгласни [с, з] § 57 ......................

Палатални съгласни [с’, з’] § 58....................85

Съгласни [ш, ж] § 59 .................... . 87

Съгласна [х] § 60 ..............................................89

Алофон [x’j § 61................................................90

Палатална съгласна [х’] § 62....................................90

Преградно-проходни съгласни........................................91

Съгласни [ц, дз] § 63 ..........................................91

Палатална съгласна [ц’] § 64....................................92

Съгласна [ч, дж] §65 ..........................................93

Сонорни съгласни ............................95

Назални съгласни [м, н] § 66............................95

Палатални съгласни [м н’] § 67 ..............................98

Плавни съгласни [р, л] § 68....................................99

Съгласна [р] § 69 ..............................................100

Палатална съгласна [р’] § 70 ....................................101

Съгласна [л] §71 ..............................................102

Алофон [л ’] § 72................................................103

Палатална съгласна [л’] §73....................................103

Глайд [й] § 74..................................................104

Фонемна система на книжовния български език............................106

Обща характеристика §75 ..................................106

Система на гласните фонеми ..............................................107

Брой на гласните фонеми §76..........................................107

Диференциални признаци на гласните фонеми §77 ......................108

Неутрализация на противопоставянето по признака отвореност—затвореност

(компактност—дифузност) §78 ........................................109

Система на съгласните фонеми............................................110

Брой на съгласните фонеми §79........................................110

Диференциални признаци § 80..........................................111

Локални признаци §81 ........................................111

Модални признаци § 82—89 ....................................113

Съотносителни (корелативни) признаци §90 ............................115

Корелация по звучност—беззвучност §91 ......................116

Позиции на фонемно противопоставяне по звучност—беззвучност § 92 117

Позиции на неутрализация на противопоставянето по звучност—беззвучност § 93 ......................................117

Корелация по мекост—твърдост §94............................118

Позиции на фонемно противопоставяне по мекост—твърдост § 95 . 120

Позиции на неутрализация на противопоставянето по мекост—твърдост § 96..............122

Фонема [й] § 98 ......................................123

Варианти на [й] §99............................................123

Позиции на употреба на [й] § 100................................124

Удвоени съгласни § 101 ................................................125

Съчетаемост и звукови промени ..........................................126

Дистрибуция и съчетаемост на гласните § 102..........................126

Гласни в съчетание с гласни § 103..................................127

Промени на гласните в съчетание със съгласни § 104—106 ............129

Промени на гласните в съчетание с гласни............................133

Вмъкване на [й] (йотация) § 107 ................................133

Изпадане на гласни (елизия) § 108..............................134

Несричкотворни гласни (консонантизация) § 109 ................134

Дистрибуция и съчетаемост на съгласните фонеми........................135

Съгласни в съчетание с гласни § 110..................................135

Промени на съгласните в съчетание с гласни. Акомодация § 111 . . . . 137

Съгласни в съчетание със съгласни §112............................138

Съчетания от две твърди съгласни в началото на думата § 113..........139

Съчетания от твърди и меки съгласни в началото на думата §114 ... . 141

Съчетания от две съгласни в края на думата § 115....................143

Съчетания от три съгласни в началото и в края на думата § 116..........145

Съчетания от съгласни в средисловие (интервокална позиция) §117 . . 146

Промени на съгласните в съчетание със съгласни § 118................148

Уподобяване по звучност—беззвучност § 119 ....................149

Междусловно уподобяване § 120 ................................149

Уподобяваме по място на артикулацията § 121..................151

Разподобяване (дисимилация) § 122..............................151

Изпадане на съгласни (елизия) § 123............................152

Вмъкване на гласни и съгласни (епентеза) § 124..................153

Сричка ....................................................154

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.