Съпротивление на материалите

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-7-2017
  •  296

Автор:Иван Малчев
Издателство:Техника
Страници:623
Корици:Твърди
Година:1961
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 854 Формат: 165 / 230 Състояние: Мн. Добро
Четвърто преработено и допълнено издание.

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

*****
ПРЕДГОВОР КЪМ ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ
Поради бързото изчерпване ,на третото издание, само две години след него, се наложи ново, четвърто, издание на тази книга. През това време се извършиха основни преобразувания в обучението при Инже-нерно-строителния институт, които предизвикаха значителни промени в учебните планове и в учебните програми. Тежестта, която се дава на продължителното участие на студентите в производителния труд, налага да се намали лекционното време, като лекциите се направят по-сбити и по-съдържателни. В замяна на това студентите трябва да разполагат с учебни помагала, в които лекционният материал да е развит по-пълно и върху по-широка плоскост. От такива помагала особено се нуждаят задочните студенти, чийто брой всяка година се увеличава. Тези съображения наложиха редица промени в новото издание на учебника по съпротивление на материалите. Като се запази общата структура на книгата, пр бавиха се две нови глави — Тънкостенни греди и Динамични натоварвания; много доказателства бяха променени и допълнени; направи се значителна преработка и подмяна на примерите; поместиха се някои нови таблици с цел да се улесни практическата работа на студентите. С тези допълнения учебникът обхваща по-пълно програмата по съпротивление на материалите за строителните и хидротехническите специалности при Инженерно-строителния институт и наред със съветските учебници по предмета вярвам да улесни студентите — редовни и задочни — в тяхната подготовка.

София, октомври 1960 г. Ив. Малчев

*****
Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от всички специалности при Строителния и Хидротехническия факултет на Инженерно-строителния институт, но може да служи като учебно помагало и в други висши технически или сродни на тях учебни заведения, както и за самообразование.

В книгата са изложени от съвременно гледище основните въпроси от съпротивление на материалите, илюстрирани с ограничен брой примери и приложения, свързани, доколкото това е възможно в един теоретичен курс, с инженерната практика.

Категория › Машиностроене

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.