Местното управление във Франция. Организационноправни и сравнителноправни проблеми

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-7-2017
  •  195

Автор:Александър Воденичаров
Издателство:Югозападен университет "Черноризец храбър", Благоевград
Страници:366
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN:9546800570 Тегло (гр.): 394 Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор - проф. Г и Бребан.............................................................3

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩА ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

§ 1. Административно-териториално деление на страната........................7

§ 2. Понятие за териториални общности.....................................31

§ 3. Деконцентрацията и децентрализацията в местното управление..................61

§ 4. Контрол на държавата върху териториалните общности.................93

§ 5. Сравнителноправен анализ на административно-териториалното устройство на Франция и България Предложения de lege ferenda.....119

ГЛАВА ВТОРА ПРАВЕН РЕЖИМ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ

§ 1. Правен режим на общината..................................................139

§ 2. Правен режим на департамента...........................................175

§ 3. Правен режим на региона......................................................216

§ 4. Специален правен режим на някои териториални  общности............244

§ 5. Правен режим на сдруженията на териториалните общности......261

§ 6. Сравнителноправен анализ на формирането и функционирането на органите на административно-териториалните единици на Франция и България

Предложения de lege ferenda.................................................291

Приложения.......................................................................................325

Резюме на английски език.............................................................343

Резюме на френски език.................................................................351

Резюме на руски език......................................................................359

***
ПРЕДГОВОР

Сравнителноправното изучаване на административните органи и тяхната дейност е важна и заедно с това не рядко пренебрегвана материя.

Нейното значение се определя от непрекъснатото развитие на международните връзки и от феномена “монди-ализация”, който засяга както публичната администрация, така и останалите сектори на социалната практика. Преди известен период от време министерствата на външните работи притежаваха монопола на връзките с другите страни. Днес този монопол de facto и даже de j ure не съществува. На всички нива органите на изпълнителната власт имат преки връзки със сродни чуждестранни институции и международни организации. Това явление е особено характерно на регионално равнише, като за пример може да се посочи Европа. Ето защо днес е необходимо държавните служители в съответните страни и в международните институции да познават много добре организацията и функционирането на службите на своите партньори, независимо дали се касае за техните структури, за административно-правни процедури, за методи на действие, юридически статут на персонала, взаимоотношения с граждани и организации и пр.

Сравнителноправното изучаване на администрацията в организационния и функционалния й смисъл, представлява практически интерес и от друга гледна точка. То може да даде идеи за усъвършенствуване на националния изпълнително-разпоредителен апарат и за повишаване ра-зултатността на неговата дейност. Ясно е, че следва внимателно да се подхожда към прилагането на чуждото законодателство, тъй като то неминуемо носи отпечатъка на историческите традиции, политическия режим, нивото на развитие на дадената страна и др. Това е още една от причините, обуславящи нуждата от задълбочено запознаване с чуждестранните правни системи, за да се избегнат прибързани и необосновани рецепции.

Посочената материя носи не само все по-очебийна практическа полза. Тя представлява голям интерес и във връзка с изучаването, опознаването и разбирането на другите страни, включително и на административно-правната им уредба. Много често се акцентува на икономическите, политическите и културните аспекти на една страна или регион, като се забравя, че администрацията днес е един от съществените компоненти на обществото, от които зависи до голяма степен неговото развитие или застой.

По редица причини сравнителноправното изследване на държавната изпълнителна дейност е недостатъчно развито. Съществуват трудности от езиков и културен характер. За всестранното проучване на една чужда администрация е необходимо да се познават езикът и юридическата лексика на страната, за да е възможен достъпът до нормативните текстове и до юридическата й литература. Това е нужно за оформянето и анализирането на резултатите от наблюденията, извършени на място, за събирането и изследването на съответната административна и правораздавателна практика. Тази необходимост да се посети страната или страните, предмет на изучаване, създава финансови проблеми. Тук следва да се добави и обстоятелството, че набирането на информация за дейността на изпълнително-разпоредителния апарат в съответната държава е по-трудно, отколкото ако се касае за този на собствената страна.

Ето защо трябва да се поздравим, че г-н Александър Воденичаров е имал смелостта да предприеме тази необходима крачка и едновременно с това да подчертаем заслугата му за написването на един интересен и задълбочен труд, посветен на териториалната администрация във Франция. Това е особено съществен проблем за всички страни. Той е още по-значим за Франция, която от около петнадесет години реализира последователно една политика на децентрализация, която променя значително нейния административен пейзаж.

Г-н Александър Воденичаров владее френски език и няколко пъти е пребивавал по държавна и научна линия във Франция. Той отговаря на всички необходими условия и представя една прецизна, всестранна и пълна аналитич-ноправна картина на френската териториална администрация. Неговият труд дава възможност на българските специалисти в областта на практиката и на научните работници да се запознаят по-добре с тази комплексна система, на която във Франция се отделя голямо внимание.

Значението на местното административно управление и богатството от разпоредби, които го регламентират, наложиха френското правителство да разработи, с непосредственото практическо участие на Върховната комисия за кодификация “Генерален кодекс за териториалните общности”, който предстои да бъде обсъден в Парламента. Той би улеснил написването на монографията на г-н Воденичаров. Несъмнено авторът би могъл да го има предвид при подготовката евентуално на едно ново издание на настоящия научен труд.

И накрая, пожелавам голям заслужен успех на тази публикация, която ще съдейства за укрепването на културните връзки между Франция и България и ще способства за формирането на необходимите условия и предпоставки за приемането на Република България в международните организации по административни науки.

Г-н Бребан

Професор по административно право в Университета по право - Париж -Пантеон - Сорбона,

Зам.-председател на Върховната комисия за кодификация на Република Франция,

Президент на Международния институт за административни науки

Неизползвана книга, нечетена, като нова.Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.