Икономика на химическата промишленост

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  2-7-2017
  •  325

Автор:Йордан Чолаков
Издателство:Техника
Страници:298
Корици:Твърди
Година:1966
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 230 Състояние: Добро
В учебника се дават необходимите основни познания по икономиката на химическата промишленост, като са изтъкнати нейните специфични технико-икономи-чески особености. Разгледани са също въпросите за химизацията на производствените процеси, за техническия прогрес в химическото производство, за основните фондове и оборотните средства, производителността на труда и себестойността на продукцията в химическата промишленост от икономическа гледна точка.

Учебникът е предназначен да служи на студентите от Висшия химикотехнологически институт, но може да бъде ползуван от всички, които работят по проблемите на химическата промишленост.


СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА I 

УВОД

1. Предмет, задачи и съдържание иа курса. ...................3

2. Марксистко-ленинското учение за промишлеността и промишления отрасъл 5

3. Класификация на химическите отрасли на промишлеността, ......10

4. Основни технико-икономически особености на химическата промишленост 12

ГЛАВА II. ОСНОВНИ ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

1. Българската химическа промишленост при капитализма................17

2. Българската химическа промишленост през възстановителния период

(1944—1948 г.)......................24

3. Българската химическа промишленост през периода на първия петгоди
шен план (1949—1953 г.)...................26

4. Българската химическа промишленост през периода на втория петгодишен план (1953—1957 г.)...................31

5. Българската химическа промишленост през периода 1959 — 1962 — 1965 г. 38

ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

1. Ленински принципи на управление на химическата промишленост .... 50

2. Методи за ръководство на химическата промишленост .........55

3. Системи на управление на химическата промишленост........57

4. Научноизследователски институти при Комитета; по промишлеността ... 66

ГЛАВА IV. ПЛАНИРАНЕ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

1. Принципи на планиране на социалистическото народно стопанство ... 69

2. Видове планове........................70

3. Балансовият метод на планиране. Системата от показатели на плана. . 73

4. Ред на съставяне на народностопанския план............80

ГЛАВА V. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

1. Производствена програма — нейни задачи и значение........86

2. Показатели на производствената програма..........................88

3. Анализ и контрол на изпълнението на производствената програма .... 99

4. Производствени мощности на химическата промишленост и планиране на тяхното използуване ........................................100

5. Технико-икономически показатели, които се използуват за обосновка на

плана за химическата промишленост..............105

ГЛАВА VI. ХИМИЗАЦИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО НАРОДНО СТОПАНСТВО

1 Определение на понятието химизация...............110

2. Икономическо значение на новата суровинна база на химическата промишленост и на химическите продукти за народного стопанство. . . 111

3. Химизацията на производствените процеси в селското стопанство .... 116

4. Химическа преработка на горивата................120

5. Химизацията на ‘производствените процеси в металургията, машиностроенето и другите отрасли на промишлеността и транспорта......122

ГЛАВА VII. ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПРОГРЕС В ХИМИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

1. Ролята на техническия прогрес в социалистическото стопанство.....129

2. Основни направления на техническия прогрес...........132

3. Техническият прогрес в химическото производство..........144

ГЛАВА VIII. СУРОВИННАТА БАЗА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

1. Значение на суровинната база за развитието на промишлеността .... 157

2. Определение на понятията основни и спомагателни суровини (материали) и тяхната класификация......-..............159

3. Използуване на промишлените отпадъци в химическата промишленост. . 166

4. Значение на нефта, природния газ и въглищата като горивна база- на химическата промишленост...................168

ГЛАВА IX. КОНЦЕНТРАЦИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КООПЕРИРАНЕ И КОМБИНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

1. Концентрация на промишленото производство...........174

2. Специализиране на промишленото производство...........180

3. Коопериране на промишленото производство............183

4. Комбиниране на промишленото производство............186

ГЛАВА X. ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХИМИЧЕСКОТО ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО

1. Принципи на териториалното разпределение на промишленото производ-

ство при социализма.....................190

2. Планиране и икономическо обосноваване на териториалното разпределение на химическото промишлено производство ..........194

ГЛАВА XI. ОСНОВНИ ФОНДОВЕ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

1. Определение, класификация и структура на основните фондове.....201

2. Износване (физическо и морално) и възстановяване на основните фон-

дове. Амортизация и амортизационни отчисления.........206

3. Капитални вложения —- определение, съдържание и структура.....211

ГЛАВА XII. ОБОРОТНИ СРЕДСТВА В ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

1. Определение, класификация и структура на оборотните средства .... 216

2. Нормиране на оборотните средства................220

3. Обръщаемост на оборотните средства в химическата промишленост и

нейните показатели ..................... 222

4. Ускоряване обръщаемостта на оборотните средства в химическата про-

мишленост — значение и фактори...............224

ГЛАВА XIII. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, КАДРИ И РАБОТНА ЗАПЛАТА В ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

1. Значение на нарастването на производителността на труда в химическата промишленост.....................227

2. Източници за повишаване,на производителността на труда......231

3. Структура на кадрите в химическата промишленост и нейният анализ. . 234

4. Анализ на съотношението между индексите на производителността на

труда и средната работна заплата на работниците в химическата промишленост........................237

5. Анализ на системата на работната заплата в химическата промишленост. 240

ГЛАВА XIV. СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА В ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

1. Себестойността на промишлената продукция — определение и значение. 244

2. Състав на сметката на производството..............246

3. Калкулация на плановата себестойност на отделните видове продукция. . 247

4. Структура на себестойността на химическата промишлена продукция. . . 249

5. Източници за снижаване себестойността на химическата продукция. . . 255
Категория › Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.