Латински език

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  30-6-2017
  •  245

Автор:Ирена Велчева, Августина Джабарова-Попова
Издателство:Сиела
Страници:202
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN:9546491632 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор.................................................................................................. 7
Азбука. Произношение. Ударение.......................................................... 9
Особености на произношението в латинския език........................ 10
Accentus - ударение........................................................................... 15
Елементи на съвременната медицинска терминология..................... 18
A. Nomen substantivum - съществително име.............................18
B. Nomen adiectivum - прилагателно име....................................... 21
Основни характеристики на анатомичната и фармацевтичната терминология.........22
Declinatio prima. Първо склонение........................................................ 26
Съществителни имена от първо склонение................................... 26
Прилагателни имена от женски род по първо склонение............28
Клинична терминология..........................................................................33
Гръцки представки, суфикси и терминоелементи за образуване на сложни клинични термини.......33
Основни словообразувателни суфикси в клиничната терминология...........34
Гръцки терминоелементи със значение „методи на изследване, лечение, заболяване, болка, чувствителност“.....35
Гръцки терминоелементи, означаващи хирургически операции........36
Съществителни имена по първо склонение и техните гръцки дублети.............36
Declinatio secunda. Второ склонение.................................................... 41
Съществителни имена от мъжки род...............................................41
Прилагателни имена от мъжки род по второ склонение.............. 43
Съществителни имена от мъжки род и техните гръцки дублети...... 47
Съществителни имена от среден род по второ склонение................ 50
Съществителни имена от среден род...............................................50
Прилагателни имена от среден род по второ склонение........... 52
Съществителни имена от среден род и техните гръцки дублети......56
Прилагателни имена по първо и второ склонение.............................. 59
Минало страдателно причастие..................................................... 60
Гръцки терминоелементи за цветове и други качества.................63
Declinatio tertia. Трето склонение.......................................................... 66
Трето консонантно склонение..........................................................67
Трето вокално склонение................................................................... 72
Трето смесено склонение................................................................... 74
Основни суфикси при съществителните имена по трето склонение..... 78
Употреба на предлози със съществителни имена от трето склонение...... 84
Съществителни имена по трето склонение и техните гръцки дублети......86
Съществителни имена по трето консонантно склонение............. 86
Съществителни имена по трето вокално и трето смесено склонение.... 89
Прилагателни имена по трето склонение.............................................94
Прилагателни имена по трето склонение и техните гръцки дублети.....99
Сегашно деятелно причастие...........................................................100
Gradus comparationis. Степени за сравнение...........................................103
Gradus positivus...................................................................................103
Gradus comparativus...........................................................................103
Gradus superlativus.............................................................................104
Неправилни степени за сравнение...................................................105
Непълни степени за сравнение.........................................................105
Declinatio quarta. Четвърто склонение.................................................108
Съществителни имена от мъжки род..............................................108
Съществителни имена от среден род.............................................111
Съществителни имена по четвърто склонение и техните гръцки дублета........113
Declinatio quinta. Пето склонение........................................................115
Рецептура..................................................................................................118
Магистрална рецепта.........................................................................120
Официнална рецепта..........................................................................124
Образуване на лекарствени наименования..........................................127
Лекарствени форми............................................................................130
Приложения..............................................................................................132
Таблица на падежните окончания. Латински и гръцки представки.................132
Анатомични термини.........................................................................144
Диагнози..............................................................................................158
Основни рецептурни термини и съкращения................................177
Латинско - български речник...............................................................178
Библиография...........................................................................................203

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Латински и български език.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.