Ръководство по хидрология

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  28-6-2017
  •  194

Автор:Мария Калинова, Нели Сарафовска, Петър Петров
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:219
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN:954-07-0123-6 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР ........................................................................................................................3

1. ПОДЗЕМНИ ВОДИ
1.1. Определяне на някои физични свойства на скалите ......................................5
1.2. Зърнометричен анализ. Определяне на коефициента на филтрация.........................14
1.3. Определяне разхода на безнапорни подземни потоци при равномерно и неравномерно движени ..........29
1.4. Изследване колебанията на нивото на грунтовите води в зависимост от обуславящите ги фактори.................33
1.5. Минерализация и твърдост на водата. Определяне активната реакция на водата pH......................37
1.6. Обработка на резултатите от химичния анализ на водата..........................43

2. РЕЧНИ ВОДИ
2.1. Хидрографски характеристики на реката......................................................54
2.2. Хидрографски характеристики на водосборния басейн...............................60
2.3. Климатични характеристики на водостбориня басейн................................74
2.4. Хидрометрия на речните води ........................................................................86
2.4.1. Устройство на хидрометрична станция. Видове наблюдения.....................86
2.4.2. Измерване на водните стоежи................................................................89
2.4.3. Измерване скоростта на речното течение.............................................93
2.4.4. Определяне на водните количества.....................................................113
2.4.5. Ключова крива.......................................................................................125
2.4.6. Измерване и наблюдения върху теммпературата на речната вода и ледовите явления...........133
2.4.7. Определяне на твърдия отток на рекита.............................................136
2.5. Количествени характеристики на речния отток.........................................146
2.6. Определяне на количественото съотношение между основните генетични съставки на речния отток .........148
2.7. Обработка на хидроложки данни .................................................................156
2.7.1. Основни понятия ....................................................................................156
2.7.2. Основни статистически характеристики на хидроложките редове ................162
2.7.3. Статистически връзки между хидроложките редове.........................167
2.8. Характеристики на речния режим................................................................170
2.8.1. Определяне на фазите на пълноводие и маловодие...........................170
2.8.2. Анализ на месечното и сезонното разпределение на оттока.............171
2.8.3. Анализ на температурния режим..........................................................174

3. ЕЗЕРА

3.1. Определяне на някои морфометрични параметри на езерото ..................180
3.2. Вертикално разпределение на температурата на водата и на съдържанието на кислород и въглероден двуокис.......184
3.2.1. Вертикално разпределение на температурата на водата..................184
3.2.2. Вертикално разпределение на съдържанието на кислород и въглероден двуокис..............186

4. СВЕТОВЕН ОКЕАН
4.1. Анализ на разпределението на температурата на водата на повърхността на Световния окен.............192
4.2. Анализ на разпределението на солеността на водата на повърхността на Световния океан...........196
4.3. Анализ на вертикалното изменение на температурата на океанската вода...............200
4.4. Анализ на вертикалното изменение на солеността на океанската вода...............209

5. ЗАДАЧИ ЗА УЧЕБНА ПРАКТИКА........................................................................212
Литература........................................................................................................................213
Приложения......................................................................................................................214

Мария Калинова, Нели Сарафска, Петър Петров / РЪКОВОДСТВО ПО ХИДРОЛОГИЯ

Българска - Първо издание

Рецензенти ст.н.с. Марина Йорданова, доц. Стефан Модев Редактор Димитър Ташев Художник на корицата Пенчо Мутафчиев Технически редактор Емилия Дончева

формат 60/84/16 Печ. коли 13,75 Изд. коли 12,79 ISBN 954-07-0123-6
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

Книгата съдържа практическите упражнения по обща хидрология, които се провеждат със студентите по география в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Подробно се изучават подземните, речните, езерните води и водите в Световния океан. Към отделните теми се дават много примери и задачи, които улесняват студентите в усвояване на материала. В края на ръководството са посочени задачите за лятната учебна практика.

Ръководството може да се ползва също от студенти от други специалности и от други университети, които изучават обща хидрология.
©Мария Василева Калинова

Забележка* Използван учебник, позахабени корици, няма подчертавания в текста.


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.