Справочник на най-употребяваните термини в морската застраховка

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  28-6-2017
  •  197

Автор:Александър Георгиев, Завен Чилян
Издателство:Българска търговска палата
Страници:107
Корици:Меки
Година:1974
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Предговор
2. Термини в морската застраховка
3. Английски понятия и думи, срещани в застрахователните документи
4. Английски съкращения, срещани в застрахователните документи 
5 .  Ползвана литература

ПРЕДГОВОР
През последните години нашата външна търговия увеличи значително своя обем. Едно от средствата, макар и косвено, за повишаване ефективността на външнотърговските сделки, сключвани от българските външнотърговски организации, е точното и най-пълно охраняване интересите на страната посредством застраховането на стоките, предмет на международните покупко-продажби. Дейността по сключването, изпълнението и приключването на застрахователните договори при външната търговия е много съществена. Застраховката е лост за охрана на интересите на отделните външнотърговски организации и в целокупност и на интересите на народното стопанство.

Практиката в тази насока обаче показва, че много често елементът „застраховка“ при текущото му третиране неоправдано се подценява от страна на външнотърговските служители, в резултат на което възникват неблагоприятни последици за съответните предприятия.

Външното застраховане у нас, за преобладаващия брой външнотърговски сделки, е организирано и се осъществява чрез Акционерно дружество „Булстрад“ — София. За целта АД „Булстрад“ прилага собствени застрахователни условия, но използува и някои утвърдени на международния пазар стандартни застрахователни клаузи. Използуването на чужди застрахователни клаузи се обуславя от условията на конкретната външнотърговска сделка. Например при сделката CIF както по вноса, така и при износа стоките са предмет на застраховане по чужди застрахователни условия и предимно по тези, издадени от Института на Лондонските застрахователи. Тези клаузи се прилагат на международния пазар твърде отдавна. Периодически, с оглед изменящите се условия, техните текстове се преиздават и усъвършенствуват. Така те се използуват от всички застрахователни фирми в света, включително и от АД „Булстрад“. Известни са под краткото наименование „Институтски клаузи“. Освен това, в редица случаи, и особено при вноса, към обичайните търговски документи се срещат и застрахователни полици или застрахователни сертификати на отделни чужди застрахователни фирми, които са застраховали конкретните стоки по собствени условия.

Наличността на множество застрахователни клаузи и документи, употребявани в международната търговия, налага пълно и точно познаване на отделните застрахователни термини и изрази от страна на нашите външнотърговски работници. Това ще ги улеснява в значителна степен при тълкуването на текущите застрахователни проблеми и особено при реализирането на застрахователната закрила при настъпване на щети. Целта на настоящето издание е да направи малък принос в тази насока. Авторите привличат вниманието върху следното:

1.Всички термини, изрази и думи са пояснени само от застрахователен аспект. Някои от тях могат да имат и други значения, които не са отбелязани.

2. Не се разглеждат термини и понятия от обсега на презастрахователната и брокерската институции, които засягат съвсем ограничен кръг от сделки у нас и не представляват пряк интерес за външнотърговските работници.

3. След всеки термин, израз, понятие или дума е даден английския еквивалент така, както се среща в застрахователните документи /оригинални и преводни/, издавани на английски език от наши и чужди застрахователи и срещащи се в кореспонденциите между застрахователи и застраховани. На застрахователния пазар английският език е доминиращ, поради което авторите счетоха за необходимо да посочат еквивалентите само на английски език.

4. Обяснението на отделните клаузи, условия, термини е дадено съобразно общоприетите им значения в международната застрахователна практика, както и съобразно застрахователните условия на „Ингострах“ — Москва, „Варта“ — Полша, „Щатни поистовна“ — Прага и на други страни, членки на СИВ. Необходимо е да подчертаем, че отделни застрахователи допускат модификации и нюансировки при прилагането и тълкуването на някои покрития, но общо взето всички се подчиняват на основните принципни значения, дадени в настоящето издание.

5. Ползващите речника трябва да имат предвид, че изразите „обичайни покрития“, „стандартна полица“, „обикновена карго полица“, „обичайни рискове“ и др. се срещат много често в застрахователните документи и кореспонденция и по смисъл обхващат онези покрития, рискове и пр., за действието и покритието на които е необходима изрична уговорка в застрахователните полици.

6. Без изрично да е отбелязано в отделните обяснителни текстове, трябва да изтъкнем, че посочените в текстовете значения се срещат с адекватно съдържание и в застрахователните условия на АД „Булстрад“.

7. Дадени са и някои фрахтови, навигационни, технически и правни термини, които имат непосредствена връзка със застраховането и се срещат във всички застрахователни документи, полици, клаузи, договори, актове за оглед, договори за спасяване, кореспонденция и пр.

8. Накрая са дадени значителен брой съкращения, които се срещат често в застрахователните документи.

9. Авторите са се постарали след някои от обясненията да означат съответния текст от Кодекса на търговското мореплаване на НРБ /КТМ/ с оглед на по-голяма изчерпателност.

Авторите добре разбират, че значителен брой термини от тази обширна материя не са обхванати и че не са изключени някои непълноти. Това обаче, от гледна точка на казаното по-горе, както и като се има предвид, че изданието е първо по рода си у нас, едва ли би представлявало някакъв недостатък или пропуск.

Изданието е полезно не само за служителите от сферата на външната търговия, но и за тези от търговското корабоплаване, вътрешни търговски предприятия, пристанища, спедиторски организации, студенти и други лица, които проявяват интерес към тези въпроси.

Авторите

Библиотека 62, 1974 година.

Забележка* Здраво книжно тяло, използвана книга, без подчертавания в текста. Български и английски езикВсе още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.