Физикохимия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  26-6-2017
  •  268

Автор:Рудолф Брдичка
Издателство:Техника
Страници:1086
Корици:Твърди
Година:1965
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 1678 Формат: 175/230/60 Състояние: Мн. добро
Учебникът по физикохимия на проф. Р. Брдичка, член на Чехословашката академия на науките и дългогодишен преподавател в Карловия университет в Прага, е предназначен за студентите по химия от висшите учебни заведения. В сравнение с досегашните четири издания настоящото издание е съществено изменено и допълнено. Изцяло нови са например разделите върху термоядрените реакции, вълно, вата механика, статистическата термодинамика, хетерогенния катализ-молекулните спектри и др. Учебникът съдържа голям фактически материал и може да служи като справочник на химици, инженери и други специалисти, които в своята работа ползуват някои количествени закономерности на химията.
R. BRDICKA GRUNDLAGEN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE
VEB Deutscher Verlag'der Wissenschaften Berlin 1962


ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ
Повече от 13 години изминаха от появата на книгата ми „Основи на физикохимията“ на чешки език. Междувременно тя бе издадена пет пъти в немски превод (1958 — 1965). След изтичането на толкова време се наложи учебникът да бъде частично преработен и допълнен, за да отговори на съвременните изисквания на обучението. Всички направени от мене промени са внесени в петото немско издание, което ще бъде отпечатано тази година.

Намерението на българското издателство „Техника“ да издаде моята книга на български език ме зарадва много и аз с удоволствие .поставих на разположение на преводачите А. Трифонов и Ст. Будуров всички изменения в текста и допълненията към четвъртото немско издание. Като се изключат някои различия в означенията и в начина на записване на уравненията, българското издание отговаря на петото немско издание. Тези изменения в немския текст, както и една нова трактовка на понятието мол бяха изработени при сътрудничеството на колегата Дюрзелен от Йена. При това бяха отстранени редица печатни грешки и несъответствия. Към преработените или нови части от текста спадат параграфите върху въглеродната (С12) скала на атомните тегла, върху термоядрените реакции, елементарните частици, вълновата механика, статистическата термодинамика, адсорбцията, свръхнапрежението, хетерогенния катализ, молекулните спектри и радиационната химия.

При оформянето на разделите върху квантовомеханичните представи за строежа и отнасянията на атомите и молекулите бях особено подпомогнат от колегите Я. Коутецки, както и от Р. Полак и К. Клиер. ; За преработването на разделите върху адсорбцията и хетерогенния катализ пък допринесоха колегите П. Жиру, О. Кадлек, К. Клиер и В. Понец. Колегата И. Корита има заслугата за редактирането на някои изменения от областта на кинетиката на електродните процеси. На всички споменати по-горе колеги, както и на всички сътрудници от Института но физикохимия на Чехословашката академия на науките, които по един или друг начин ме подпомогнаха при съставянето на настоящото издавие, изказвам най-искрена благодарност. Възползувам се от случая да благодаря и на преводачите А. Трифонов и Ст. Будуров. На издателство „Техника“, както и на С. Тошев благодаря за положените от тях усилия да придадат на тази книга възможния най-добър вид.

Надявам се, че книгата „Основи на физикохимията“ ще намери добър прием сред българските колеги.

Всяка критика по отношение на евентуално допуснати недостатъци или неясноти естествено ще приема с благодарност.

Прага, февруари 1965 г. Рудолф Брдичка
Категория › Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.