Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 5

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-6-2017
  •  225

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:324
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 215 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Г л а в а XX

Векторен анализ. Елементи от теорията на полето

§ 76. Скаларно поле. Диференциране по посока. Градиент................9

§ 77. Векторно поле. Векторни линии Поток през повърхнините. Формула на Остроградски. Дивергенция...............17

§ 78. Циркулация на векторното поле. Формула на Стокс. Формула на Гауе. Ротация на векторно поле ............31

Г лава XXI Функции на комплексна променлива

§ 79. Общи бележки. Аналитични функции. Условия на Коши — Риман за аналитичност ..................................51

§ 80. Числени редове. Степенни редове. Елементарни трансцендентни функции ..........59

§ 81. Конформно изображение............................................78

§ 82. Интеграли от функции на комплексна променлива. Основни теореми на

Коши. Интегрална'формула на Коши ..........86

§ 83. Тейлоров ред. Лоранов ред. Особени точки. Теореми за резидуумите 96

Глав а XXII

Матрично смятане

§ 84. Матрици. Видове матрици....................113

§ 85. Транспонирана и обратна матрица. Степен и полином от матрица . . 124

§ 86. Характеристичен полином. Собствени значения, собствен вектор ... 139

§ 87. Диференциране и интегриране нa матрица ............143

§ 88. Приложение на матричного смятане................153

Глава XXIII Операционно смятане

§ 89,, Трансформация на Лаплас..................162

§ 90. Приложение ня операционното смятане при решаване на диференциални уравнения......................185

Глава XXIV Специални функции

§ 91. Ойлерови интеграл»........... 208

§ 92. Интеграли на вероятностите. Интеграл на Френел и други...227

Глава XXV Теория на вероятностите

§ 93. Случайни събития. Съотношения между случайни събития.....235

§ 94. Непосредствено пресмятане на вероятностите............239

§ 95. Геометрична вероятност .............. ..............243

§ 90. Условна вероятност. Теореми за събиране и умножение на вероятностите ................245

§ 97. Формула на Бернули......................258

§ 98. Случайни величини..................253

§ 99. Функция на разпределение и плътност на вероятностите за непрекъсната случайна величина ..................... 266

§ 100. Числови характеристики на дискретни и непрекъснати случайни величини ..............................274

Глава XXVI Елементи на математическата статистика

§ 101. Опитни резултати. Видове представяния.............285

§ 102. Средни величини. Методи за изчгсление.............291

§ 103. Моменти. Формули на Пирсон. Приложение..............296

§ 104. Емпирични зависимости......................311

§ 105. Теория на корелациите.................... . 334

§ 106. Сравнение на един статистически редт със съответния му нормален ред........................345

Приложение. Четиризначна таблица за стойностите на функцията Ф(х) 375

® Авторски колектив: доц. Венера Сотирова Димова-Наичева, доц. Александър Михайлов Витанов, доц. Георги Иванов Караджов, доц. Иван Михайлов Михов, Васил Борисов Попов, Стефанка Стефанова Тодорова

ВИСША МАТЕМАТИКА. ЧАСТ ПЕТА
ТРЕТО ИЗДАНИЕ
Държавно издателство „Техника“ София, 1975

Забележка* Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста, незначително захабени корици.
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.