Програмиране и използуване на изчислителни системи. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-6-2017
  •  180

Автор:Д. Батанов, Г. Гочев, А. Хачикян
Издателство:Техника
Страници:214
Корици:Меки
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Съдържание

Предговор.......................3

Плава първа. Въведение в използупане ва изчислителните системи

1. Поставяне и решаване на роблеми .............5

Х.2. Електронни изчислителни машини и изчислителни системи ......9

Х.З. Решаване на проблеми с помощта на изчислителни систсми......15

Глава втора. Представяне и обработка на информацията в ЕИМ

2.1. Представяне на управляващата информация....................21

2.1.1. Свойства на алгоритмите....................................21

2.1.2. Същност и описание на базовите алгоритмични структури .....23

2.1.3. Вътрешно представяне на програмата ........................33

2.2. Вътрешно представяне на дакните .............................36

2.2.1. Числово представяне на данните .............................36

2.2.2. Представяне на числата .....................................42

2.2.3. Представяне и обработка на логически и символни данни ......46

Глава трета. Техническо а програмно осигуряване на изчислителни системи

5.1. Функционални структурни схеми на изчислителни системи .....52

5.2. Състав и предназначение на основните технически средства .....55

3.2.1. Запомнящи устройства (ЗУ) .................................56

3.2.2. Входно-изходни устройства (ВИУ)............................60

3.3. Програмно осигуряване на изчислителните системи .............62

3.3.1. Състав, структура и основни функции на операционните системи 65

3.3.2. Потребителски ориентирано програмно осигуряване ...........75

Глава четвърта. Езици за програмиране

4.1. Основни понятия.............................................78

4.2. Набор от символи ............................................79

4.3. Данни, типове, елементарни структури.........................79

4.4. Изрази ......................................................91

4.5. Оператори за присвояване.....................................94

4.6. Програмка реализация на базовите алгоритмични структури.....96

4.6.1. Разклонения ...............................................96

4.6.2. Цикъл ....................................................102

4.7. Блок и подпрограми.........................................109

4.7.1. Блок..................................................... 109

4.7.2. Подпрограми..............................................110

Подпрограма оператор-функция ..................................114

Стандартни подпрограми-функция ...............................117

Подпрограма FUNCTION (функция) ..............................117

Подпрограма SUBROUTINE (процедура) ...........................121

Оператор INTRINSIC ..........................................125

Оператор EXTERNAL ..........................................125

Оператор COMMON ...........................................126

Оператор EQUIVALENCE ......................................126

Подпрограма BLOCK DATA ......................................127

Оператор PROGRAM ............................................127

4.8. Въвеждане и извеждане на информация .......................128

4.8.1. Оператори READ и WRITE ...............................130

4.8.2. Оператор FORMAT ........................................132

Спецификация тип Iw ...........................................133

Спецификация ткп Fw.d ........................................13i

Спецификация тип Ew.d ........................................135

Спецификация тип Dw.d ........................................136

Спецификация тип Gw.s ........................................136

Спецификация тип Lw ..........................................136

Спецификация тип Aw ..........................................137

Спецификация тип литерал......................................137

Спецификация тип wX ..........................................137

4.8.3. Съвместно използуване на оператори READ, WRITE и FORMAT 137

4.8.4. Оператори OPEN и CLOSE .................................140

Глава пета. Структура, организация и работа е данните

5.1. Основни структури от данни .................................142

5.2. Основни операции над списъци...............................148

5.2.1. Структура МНОЖЕСТВО ..................................156

5.2.2. Структура СТЕК ..........................................159

Организиране на структура СТЕК върху вектор...................159

Организиране на структура СТЕК върху списък...................162

5.2.3. Структура ОПАШКА.......................................164

Организиране на структура ОПАШКА върху вектор...........¡. .. .165

Организиране на структура ОПАШКА върху списък ...............167

5.2.4. Нелинейни структури. Структури ГРАФ и ДЪРВО............169

Представяне на структура ДЪРВО ................................171

Представяне на структура ГРАФ .................................176

5.S. Някои методи и алгоритми, използувани за решаване на инженерно-технически задачи.....184

5.3.1. Алгоритми за сортиране....................................184

5.3.2. Представяне на разредени матрици..........................189

Глава шеста. Особености, етил и технология на програмирането

б.1. Особености, свързани с вътрешното представяне на данните .... 192

в.2. Някои изисквания за "добър стил" на програмиране............197

в.З. Технологичен подход при разработването на програмни продукти ....204

Литература.........................213

Учебникът е разработен за нуждите на едноименната учебна дисциплина, научавана във висшите технически учебни ааведения, и е първата от двете части, които по съдържание отговарят на учебните програма съответно ia първата я втората година на първата степен на обучение. Отчетена е предварителната подготовка по информатика, която нмат завършилите ЕСПУ и техникумите, както и съвременните тенденции при използуването на изчислителни системи.

Учебникът може да се нзпзлзува както от начинаещи, така и от напреднали в тази област. Може да бъде полезен също така за подготовка на учители по информатика, ръководители на клубове “Компютър*, а заедно с Ръководство за упражнения и Сборник решени зсдача към него - и за самостоятелна подготовка.
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.