На родителите за възпитанието

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  22-6-2017
  •  202

Автор:Е. А. Аркин
Издателство:Народна просвета
Страници:357
Корици:Твърди
Година:1961
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Възпитание на детето в семейството от едногодишна възраст до зрелост

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор ................................7

I. Увод

Глава първа. Ролята на възпитанието за развитието на човешката личност.............. 10

Глава втора. Влияние на семейното възпитание върху развитието на детето ........................14

Глава трета. Пътища на възпитанието..............24

Глава четвърта. Средства за възпитание..............33

Глава пета. Възрастите на живота ................54

31. Възпитание на детето от една до тригодишна възраст

Глава шеста. Кратка характеристика на ранната детска (яслената) възраст............................59

Глава седма. Физическото възпитание от една до тригодишна възраст (запазване на живота, укрепване на здравето) 64

Глава осма. Сънят на детето........................73

Глава девета. Ролята на движенията за развитието на детето. Развитие и възпитание на движенията. Първите стъпки

и играчки ............................76

Глава десета. Умствено възпитание. Развитие на говора. Общуване с възрастните. Ролята на картинките. Наченки на нравствено възпитание ..............83

III. Възпитание на детето от три до седемгодишна възраст

Глава единадесета. Кратка характеристика на предучилищната възраст ..........................94

Глава дванадесета. Физическо възпитание. Борба със заразните болести. Хранене на детето от предучилищна възраст. Развитие и възпитание на движенията. Сънят на детето от предучилищна възраст................100

Глава тринадесета. Закаляване на детския организъм . . 113

Глава четиринадесета. Играта на детето. Защо детето играе? Разностранната роля на играта в развитието и възпитанието на детето от предучилищна възраст ... 121

Глава петнадесета. Трудово възпитание. Възпитаване на самостоятелност............................131

Глава шестнадесета. Наченки на възпитание на волята и характера ..............136

Глава седемнадесета. Нравствено възпитание. Влияние на народното творчество. За приказката. За детската «лъжа» и детската «жестокост». Възпитаване на справедливост ................139

Глава осемнадесета. За художественото възпитание . . . 149

Глава деветнадесета. Умствено възпитание. Развитие и възпитание на говора ...........155
IV. Възпитание на детето от ранна училищна възраст

Глава двадесета. Кратка характеристика на възрастта . . . 166

Глава двадесет и първа. Умствено възпитание. Режимът в семейството. Развитие на говора. Ролята на книгата.

Ръководене на домашното четене.......176

Глава двадесет и втора. Възпитаване на волята, характера и привичките. Значение на съзнателната дисциплина. 191

Глава двадесет и трета. Трудово възпитание. Хигиена на труда ................205

Глава двадесет и четвърта. Нравствено възпитание ... 211

Глава двадесет и пета. Физическо възпитание. Ролята на физическата култура. Закаляване ......222

V. Възпитание и самовъзпитание на юношата Глава двадесет и шеста. Кратка характеристика на преходната (юношеската) възраст (13—18 години).....235

Глава двадесет и седма. Възпитаване на нравствения характер на юношата .............247

Глава двадесет и осма. Възпитаване на волята и характера на юношата ..............254

Глава двадесет и девета — Хигиена на умствения труд на юношата. Режимът на юношата .......264

Глава тридесета. Физическо възпитание. Значение на физическата култура. Хигиенна оценка на различните видове спорт и спортни игри......268

Глава тридесет и първа. Възпитаване на културно поведение 281 

Глава тридесет и втора. Какво трябва да знаят родителите по половия въпрос ...........294

VI. По някои специални въпроси на възпитанието

Глава тридесет и трета. За детските капризи.....322

Глава тридесет и четвърта. За детското упорство .... 327

Глава тридесет и пета. Отслабналите деца......332

Глава тридесет и шеста. Нервните деца......339

Глава тридесет и седма. За детската леност неуспеваемостта в училище ................346

Приложения:

1. Мероприятия по закаляването.........352

2. Кратки сведения за детските заразни болести . . . 352

Забележка* Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста, има печати от библиотека.

Категория › За родители

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.