Противоземетръсни конструкции във високото строителство. Осигуряване на сградите срещу земетресения. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  19-3-2017
  •  132

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:198
Корици:Твърди
Година:1968
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор    3

Увод    5

1.    Противоземетръсни конструкции

I.]. Кратки общи сведения................................................15

1.2.    Вертикални носели конструкции ........................16

1.3.    Подови и покривни конструкции..........................................30

1.4.    Съединечия в противоземетръсните конструктивни    системи................36

1.4.1.    Скелетна конструктивна система .................................37

1.4.2 Едропанелни безскелетни сгради......................................39

1.5.    Изпълнение на противоземетръсните конструкции и на сградите в земетръсни райони...........54

1.5 1. При монолитен ненапрегнат и напрегнат стоманобетон ........55

1.5.2.    При сглобяеми стоманобетонни конструкции ........................57

1.5.3.    Стоманени противоземетръсни конструкции............................62

1.5.4.    Дървени противоземетръсни конструкции............... f4

1.5.5.    Зидани конструкции в земетръсни райони............................64

2.    Методи за статико-динамическо изследване и оразмеряване
на противоземетръсните конструкции

2.1.    Общи бележки ..............66

2.2.    Методи за определяне на сеизмичните сили по динамическата теория ....    67

2.2.1.    Теэретична същност на динамическия метод............................67

2.2.1.1.    Система    с    една степен на свобода................................69

2.2.1.2.    Система    с    много степени на свобода..............................72

2.2.1.3 Система    с    безкрайно много степени    на свобода...............75

2.2.2.    Приблизителни методи за изчисляване на периодите и на формите на соб
ствен трептения по динамическия метод....79

2.2.2.1.    Канонични уравнения за определяне на периодите и на преместванията на системи с много степени на свобода.......82

2.2.2.2.    Метод на спектралните функции..................................84

2.2.2.3.    Енергетичен метод..............................................84

2.2.3.    Формули за приблизително определяне на периодите и на формите на соб
ствени трептения.........87

2.2.З.1. Конзолен прът с константно сечение и с равномерно разпределена маса по височината му при вземане под внимание деформациите От огъване и срязване......87

2.2.3.2.    Определяне на формите и на периодите на собствени трептения на

конзолен прът с константно сече гае и с равномерно разпределею или концентрирано натозарване при вземане под внимание деформациите на огъване и срязване.........88

2.2.3 3. Формули за приблизително определяне на периодите на собствени трептения.......91

2.2.4, Определяне на единичните хоризонтални премествания на сгради с носели стечи (многоетажни шаЕби) и на скелетни    сгради..........95

2.2.4.1.    Сгради с носели стени (многоетажни шайби).............    95

2.2.4.2.    Скелетни сгради с корави възли при различна етажна    височина    ...    .    97

2.2.4.3.    Скелет,га сгради с корави въіли и еднаква етажни    височини    ...97

2.2.4.4.    Скелетни сгради с пълнежна зидария ................................Р8

2.2.4.5.    Сгради, съставени от шайби и рамки....................98

2.3.    Методи за статическо изчисляване на вертикалните носещи конструкции на сградите при натоварване с хоризонтални сили............99

2.3.1.    Опреіеляне на усилията в шайби с отвори................99

2.3.1.1.    Общи бележки......................................................99

2.3.1.2.    Приблизителен начин за определяне на разрезните усилия в шайби с от-

вори, натоварени с хоризонтални сили............101

2.3.2.    Определяне на усилията в многоетажна шайба с една колонка отвори, раз-

гледала като многоетажна едноотворна рамка (Виренделов тип) с големи сечения на колоните ........................118

2.3.2.1.    Определяне на усилията при несиметрично разположение на отворите
с вземане под внимание влиянието на деформациите от нормалните сили в ригелите..............................118

2.3.2.2.    Определяне на усилията при симетрично    разположе ние    на    отвор i    без

взимане под внимание на деформациите    от нормалните сили    в    ригелите    147?.4.Разпределеше на хоризонталните сили между вертикалните шайби на една сграда................. . ...............................161

2.4.1.    Разпределение на хоризонталните сили при симетрични системи (без за-

въртане) ............................161

2.4.2.    Разпредетение на хоризонталните сили при завъртане на несиметрични

системи............................164

2.4.3.    Влияние иа зав>ртането на фундаментите върху разпределението на хори
зонталните сили при плътни шайби....165

3. Моделни изследвания на вертикални диафрагми, натоварени с хоризонтални сили

3.1. Модели.....................................170

3 2. Изпитвателна апаратура .......................172

3.3.    Методика при извършване на експерименталните изследвания.......175

3.4.    Обработка на експерименталните данни    от оптическите изследвания... 176

3.5.    Реіултати от оптическите изследвания..................177

3 6. Резултати от хоризонтални премествания................184

3.7. Изводи от опитните резултати......................190

Литература    197

Категория:     Архитектура и строителство
Издателство:     Техника
Година:     1968
Cтраници:     198
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      170/240/0 мм
Ключови думи:      земетресение, вулкан, сеизмичност, изместване на пластове, тектоника на плочите, геология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.