Анатомия и морфология на растенията. Част 1: Растителна цитология и хистология. Тодорка Живкова

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-2-2017
  •  263

ПРОДАДЕНА

Автор:Тодорка Живкова
Издателство:Pensoft
Страници:438
Корици:Меки
Година:2001
Броя:1
ISBN:954-642-128-6 Тегло (гр.): 638 Формат: 205 / 265 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Увод.........................................................................................................5

Методи на изследване на клетката..............................................................23

Светлинно микроскопски методи..........................................................25

Електронно микроскопски методи........................................................31

Други методи..................................................................................34

Растителна цитология

Развитие на знанията за клетката..........................................................................................39

Сравнителна характеристика на прокариотни и еукариотни растителни клетки.............42

Структурна организация на еукариотната растителна клетка.................................47

Цитоплазма.............................................................................................49

Хиалоплазма...................................................................................49

Химичен състав на цитоплазмата..........................................................51

Физични свойства на цитоплазмата.......................................................58

Физиологични свойства на цитоплазмата...............................................60

Структура на цитоплазмените мембрани................................................66

Мембранни липиди...........................................................................69

Мембранни белтъци..........................................................................70

Модел на биологичните мембрани........................................................73

Мембранни органели на цитоплазмата...............................................76

Едномембранно ограничени органели....................................................76

Ендоплазмена мрежа..................................................................76

Апарат на Голджи—.................................................................81

Лизозоми...............................................................................84

Сферозоми.............................................................................89

Пероксизоми...........................................................................91

Глиоксизоми...........................................................................95

Вакуола.................................................................................98

Немембранни компоненти на цитоплазмата.......................................... 100

Рибозоми.............................................................................100

Микротръбички..................................................................... 104

Микрофиламенти.................................................................... 107

Двумембранно ограничени органели................................................... 108

Пласти ди...............................................................................................108

Произход на пластидите.......................................................................109

Развитие на хлоропластите в онтогенезата................................................. 111

Фотосинтетичен апарат на фотосинтезиращите бактерии и синьозелените водорасли. 114

Хлоропласта. Фотосинтетичен апарат на еукариотни водорасли........................117

Хлоропласта на висшите растения........................................................... 121

Химичен състав на хлоропластите........................................................... 123

Структура на хлоропластите................................................................. 125

Диморфизъм на хлоропластите..............................................................129

Морфология на тилакоидната мембрана................................................... 130

Модели на граната............................................................................ 131

Химичен състав на тилакоидната мембрана............................................... 137

Разпределение на функционалните комплекси в тилакоидната мембрана.............. 139

АТФ - комплекс (Спрягащ фактор)......................................................... 143

Хромопласта...........................................................................................146

Ултраструктура на хромопластите.......................................................... 147

Лейкопласти............................................................................................158

Митохондрии...........................................................................................160

Обща морфология.............................................................................160

Ултраструктура на митохондриите......................................................... 162

Митохондриални мембрани.................................................................. 165

Окисление и фосфорилиране в митохондриите............................................169

Произход на митохондриите.................................................................170

Клетъчно ядро........................................................................................ 174

Структура на клетъчното ядро............................................................... 177

Ядрена обвивка................................................................................ 178

Хроматин....................................................................................... 181

Хромозоми.....................................................................................188

Строеж на хромозомата..................................................................... 189

Матрикс на митотичните хромозоми........................................................ 194

Хетерохроматин.............................................................................. 195

Ядрената обвивка по време на делене на клетките........................................ 197

Матрикс на ядрото............................................................................197

Ядърце..........................................................................................198

Делене на клетките............................................................................204

Клетъчен цикъл................................................................................204

Митоза..........................................................................................208

Амитоза.........................................................................................218

Ендорепродукция.............................................................................220

Мейоза..........................................................................................228

Сравнително-еволюционно изследване на кариокинезата................................235

Включения в цитоплазмата.........................................................................243

Мазнини........................................................................................ 243

Включения в пластидите

Скорбяла........................................................................................246

Включения във вакуолата...........................................................................252

Вода и неорганични вещества...............................................................252

Органични съединения........................................................................252

Органични киселини..........................................................................252

Въглехидрати...................................................................................254

Белтъци..........................................................................................256

Алкалоиди.......................................................................................257

Гликозиди.......................................................................................262

Сапонини........................................................................................266

Дъбилни вещества.............................................................................267

Вакуолни пигменти...........................................................................270

Антоциани................................................................................270

Антохлори................................................................................272

Клетъчна обвивка...................................................................................276

Химичен състав и молекулярна организация..............................................276

Кристалическа структура на целулозата...................................................279

Свойства на целулозата......................................................................281

Състав на матрикса на клетъчната стена....................................................282

Образуване на клетъчната обвивка..........................................................284

Плазмодезми...................................................................................287

Образуване на междуклетъчните пространства............................................289

Средна пластинка. Мацерация...............................................................290

Нарастване на клетъчната стена.............................................................290

Нарастване на повърхност..........................................................291

Нарастване на клетъчната стена на дебелина.....................................292

Пори............................................................................................295

Химични промени в състава на клетъчната стена..............................................298

Растителна хистология

Възникване на тъканите в растенията.................................................................305

Класификация на тъканите.............................................................................306

Индивидуално развитие на клетките..................................................................310

Меристемни (Образувателни) тъкани........................................................316

Първични меристеми...........................................................................319

Връхна стъблена меристема............................................................319

Връхна коренова меристема...........................................................324

Вторични меристеми.........................................................................327

Камбий..................................................................................327

Фелоген.................................................................................330

Други вторични меристеми............................................................331

Покривни тъкани....................................................................................332

Епидермис и образованията му..............................................................332

У етичен апарат................................................................................338

Власинки (Трихоми)..........................................................................350

Паренхимни (основни) тъкани..................................................................355

Механични тъкани..................................................................................362

Коленхим.......................................................................................364

Склеренхим....................................................................................368

Склереиди......................................................................................374

Проводящи тъкани...................................................................................378

Ксилем (Дървесинна проводяща тъкан )...................................................379

Флоем (Ликова проводяща тъкан )...........................................................383

Видове проводящи снопчета.................................................................388

Еволюционно усложняване на структурата на стъблото..................................392

Вътрешни гранични тъкани......................................................................395

Излъчващи клетки и тъкани.....................................................................397

Външни секреторни структури..............................................................398

Вътрешни секреторни структури............................................................405

Литература............................................................................................423

Предметен указател..................................................................................425

Учебникът „Анатомия и морфология на растенията“ е предназначен за студенти биолози от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, но може да бъде ползван и от: всички студенти, които изучават Анатомия и морфология на растенията или курс по Обща ботаника; студенти от други висши учебни заведения, където če изучават биологични дисциплини; студенти от по-горните курсове в тяхната подготовка за държавни изпити и разработка на дигщрмни проекти; аспиранти и млади учени.

Той представлява интерес както за широк кръг от специалисти, работещи в различни области на експерименталната биология, така и за изследователите в област на растителната цитология и физиологията на растенията, биохимията, органичната химия, кариологията и молекулярната биология, хистохимията, фармацията и медицината, растителната хистолдгия и биотехнологията, селскостопанските науки и продуктивността на раЬтенията.

Настоящият учебник се издава в две части под общото заглавие Анатомия и морфология на растенията:

1.    Растителна цитология и хистология

2.    Анатомия и морфология на вегетативните органи и размножаване на растенията
Дсц. Тодорка Живкова е завършила специалност Биология (с квалификация микробиология) в Биологическия факултет на Софийския университет (1966). През 1967 г. е хоноруван асистент в Биологическия факултет на Софийския университет, а от 1968 г. — асистент във факултета — филиал на Софийския университет в Шумен. През 1988 г. е избрана за доцент по физиология на растенията в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, а от 1997 г. е ръководител на катедрата по структурна биология. Докторска дисертация защитава през 1979 г. в Киев (Украйна). Автор е на повече от 50 научни труда в областта на структурата на растителната клетка, фотосинтетичния апарат на растенията, влиянието на ниските температури, синтетичните биологичноактивни фосфорорганични съединения (със защитени авторски патенти), природните вещества с физиологична активност, педагогическата подготовка на студентите във ВУЗ.
ISBN 954-642-128-6

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Pensoft
Година:     2001
Cтраници:     438
Забележка:     Здраво книжно тяло. Без забележки в текста. Позахабени корици.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
ISBN:     954-642-128-6
Размери:      205/265/0 мм
Тегло:     638 грама
Ключови думи:      книги за растенията
Категория › Учебници за ВУЗ

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.