Макроикономика. Стати Статев, Петкан Илиев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-2-2017
  •  192

Автор:Стати Статев, Петкан Илиев
Издателство:Нов български университет
Страници:354
Корици:Меки
Година:2003
Броя:1
ISBN:954-535-233-7 Тегло (гр.): Формат: 205 / 295 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР..........................................................................................................................................................7

Първа глава..............................................................................................................................................................9

ГЛАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

1.1.    Девет основни икономически въпроса?..............................................................................................10

1.2.    Основни аксиоми и закономерности в икономическата теория

(Детерминанти на икономическата среда)......................................................................................16

1.3.    Икономиката: реалност, теория и политика......................................................................................21

Втора глава..............................................................................................................................................................29

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА („ПЛОСКА“ ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ)

2.1.    Използвани методи и възможни заблуди.......................................................................................30

2.2.    Икономически модели и теории:

Защо непрекъснато спорят икономистите?................35

2.3.    Съставяне и четене на таблици, графики и диаграми („Плоска“ икономическа теория)...........41

Трета глава......................................................5-1

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ и СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА

3.1.    Производствени възможности................................................................................................................55

3.2.    Технически прогрес и икономически растеж (Изместване на границата на производствените възможности)............................................62

3.3.    Сравнително предимство и изгода от размяната.......................................................................... 69

Четвърта глава.......................................................................................................................................................79

ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЯ ЗА ПАЗАРА

4.1.    Типове икономически системи...............................................................................................................80

4.2.    Търсене.............................................................................................................................................................86

4.3.    Предлагане......................................................................................................................................................93

4.4.    Пазарно равновесие и цени .................................................................................................................97

Пета глава.................................................................................................................................................................104

МАКРОИКОНОМИКАТА: НАУКА И ИЗМЕРВАНЕ

5.1.    Макроикономиката като наука ......................................................................................................105

5.2.    Макроикономически кръгооборот.......................................................................................................110

5.3.    Измерители в макроикономиката..................................................................................................113

5.4.    Номинален и реален БВП.......................................................................................................................121

Шеста глава...........................................................................................................................................................132

МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ НА СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ

6.1.Съвкупно търсене...........................................................................................................................................132

6.2.    Съвкупно предлагане.................................................................................................................................138

6.3.    Макроикономическо равновесие............................................................................................................144

6.4.    Обособяване на различни макроикономически теории

в рамките на кейнсианската парадигма............................................................................................150

Седма глава.............................................................................................................................................................158

СЪВКУПНИ РАЗХОДИ

7.1.    Компоненти на съвкупните разходи...................................................................................................158

7.2.    Потребление и спестяване......................................................................................................................161

7.3.    Брутни вътрешни инвестиции...............................................................................................................170

7.4.    Правителствени покупки..........................................................................................................................176

7.5.    Нетен износ.....................................................................................................................................................177

Осма глава..............................................................................................................................................................185

РАЗХОДИ, ДОХОДИ И ПРОИЗВОДСТВО

8.1.    Съвкупни разходи и реален БВП..........................................................................................................185

8.2.    Динамика на съвкупните разходи и реалния БВП...................................................................191

8.3.    Мултипликатор на независимите съвкупни разходи...................................................................195

8.4.    Общо равновесие на пазарите на стоки и услуги........................................................................200

Девета глава...........................................................................................................................................................209

ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

9.1.    Държавно регулиране и фискална политика...................................................................................210

9.2.    Бюджет и бюджетна политика..............................................................................................................222

9.3.    Държавен дълг..............................................................................................................................................230

Десета глава...........................................................................................................................................................239

ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

10.1.    Данъци и данъчна политика...............................................................................................................239

10.2.    Данъчното облагане в икономиката..............................................................................................248

10.3.    Данъчна реформа и фискална децентрализация.........................................................................252

Единадесета глава...............................................................................................................................................260

ПАРИ, БАНКИ И ПАРИЧНИЯ ПАЗАР

11.1.    Същност и еволюция на парите.........................................................................................................260

11.2.    финансови посредници........................................................................................................................267

11.3.    Централна банка и парична политика............................................................................................274

11.4.    Равновесие на паричния пазар.......................................................................................................278

Дванадесета глава..............................................................................................................................................287

ОБЩО РАВНОВЕСИЕ НА СТОКОВИТЕ И ПАРИЧНИ ПАЗАРИ

12.1.    Пари, лихвен процент и съвкупно търсене.....................................................................................288

12.2.    Ефективност и времеви лагове на паричната политика.........................................................294

12.3.    Взаимодействие между парична и фискална политика............................................................298

12.4.    Основи на IS-LM модела на съвкупно търсене............................................................................302

РЕЧНИК НА ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНИ..................................................................313

ПРИМЕРЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ....................................................................................................................345

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Нов български университет
Година:     2003
Cтраници:     354
Забележка:     Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
ISBN:     954-535-233-7
Размери:      205/295/0 мм
Ключови думи:      основи на макроикономиката, макроикономика, пазарна икономика
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.