Наръчник за багрене, печатане и апретура на текстилните материали в два тома. Том 1-2. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-2-2017
  •  264

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:1033
Корици:Твърди
Година:1957
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 1718 Формат: 180 / /240 Състояние: Отлично
* Том 1:Памук, лен и коноп
* Том 2:Вълна, естествена и изкуствена коприна, изкуствени и синтетични влъкна
* Авторски колектив: Б. Сребров, Ст. Енев, М. Михайлов, С. Серафимов, А. Филипов

* Том 1:Памук, лен и коноп

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

ОБЩА ЧАСТ

Глава I. Текстилни влакна ....    ....................

1.    Подразделяне на текстилните влакна.............................

2.    Строеж, състав и свойства на целулозните влакна........

3.    Видове целулозни влакна—кратка характеристика ..........

A.    Семенни влакна................... ... ............

а)    Памук............................

б)    Кзпок..............................

Б. Стеблени (ликови) влакна....................

а)    Лен.............................

б)    Коноп................................

в)    Юта...................................

г)    Рами............................

B.    Листни влакна ..........................

а)    Новозеландски лен........... . . .,.........

б)    Манила............................

в)    Сизал (агава, домингоконои).............

4.    Основни технически показатели на текстилните влакна ..........

А. Хигроскопичносг.................. .    ......

а)    Изменяне здравината на текстилните материали в зависимост от влагосъдържанието ..

б)    Кондиционна влага и кондиционно търговско тегло.........

Б. Топлоизолационни свойства на влакната................

Глава И. Спомагателни химически материали..............

А. Вода...................................

1.    Физико химически константи на водата..................

2.    Видове води и техните качества..................................

3.    Класификация на веществата, съдържащи се в природните води......

4.    Главни изисквания за качеството на водата................

5.    Методи за определяне свойствата на водата........................

6.    Определяне твърдостта на водата....................

7.    Пречистване и обезцветяване на водата.................

А. Пречистване...........................

а)    Избистряне и обезтвърдяване на водата..............

б)    Очистване на води от сероводород, желязо и магнезий.......

в)    Очистване на води (кондензирани) от масла.............

Б. Омекчаване на води.................................... .

]. Содово-варов метод...........................    ........

2.    Метод със сода каустик и със сода каустик и сода......

3.    Содов метод .... ........................

4.    Фосфатен метод. .....................

5.    Омекчаване чрез образуване на комплексни    соли.................

6.    Омекчаване с оцетна киселина..............

7.    Катионитов метод .......................

В. Отпадъчни води....................................................44

1.    Състав..........................44

2.    Методи за очистване......................45

3.    Норми за изпуіцаните    отпадъчни води .............45

Б. Химически материали..........................46

I.    Общи справочни данни .................46

II.    Относително тегло и съдържание на някои химически съединения водни разтвори........52

III.    Киселини........................54

IV.    Основи (алкалии).....................57

V. Соли........................59

VI.    Окислители.......................65

VII.    Редуктори.......................68

VIII.    Въглеводороди......................71

IX.    Мокрители и емулгатори..................71

X.    Закрепители...................... . 78

XI.    Проявители.......................81

XII.    Антисептици.......................82

XIII.    Мастни органични киселини.................83

XIV.    Мазнини (растителни и животински).............84

XV.    Восъци........................84

XVI.    Сапуни........................86

XVII.    Сгъстители и лепила...................87

ХѴІІІ. Разтворители......................90

XIX. Други химикали....................94

Г л а в а III. Багрила........................96

1.    Директни багрила .......................97

2.    Серни багрила......................116

3 Кюпови багрила......................117

4.    Индигозолови багрила...................128

5.    Проявни (развивателни) багрила................140

6.    АкрамиНи........................166

7.    Фталогени........ . 168

8.    Анилиново и дифенилоьо    черно ................168

9.    Основни багрила........................169

10.    Кисели багрила .....................172

11.    Стипцовни багрила.....................172

Глава IV. Изследване на текстилни материали, багрила и спомагателнисредства.......173

A.    Физически методи за изследване. ...............173

1.    Апарати и методи за изследване на относителната влажност на въздуха 173

2.    Апарати и методи за определяне влажността на текстилния материал (кондициониране) ...176

3.    Микроскопски изследвания ............178

4.    Определяне относителното тегло и вискозитета на течности. .... 183

5.    Степен на белота на текстилния материал ........... 186

Б. Химически определения .................187

1.    Разтвори — нормални, титрирни, емпирични..........187

2.    Определяне на активен хлор в хипохлорити..........189

3.    Определяне на pH (концентрация на водородните йони)......190

4.    Доказване на оксицелулоза и хидроцелулоза..........193

5.    Окачествяване на рицинов сулфонат (сулфурно или турско червено масло) 195

6.    Окачествяване на спомагателните химически вещества.......197

B.    Методи за изследване на багрилата...............204

1. Определяне типа на неизвестно багрило............204

II. Определяне типа на багрилото, с което е обагрен текстилният материал 206

Глава V. Багрене на памучни влакна и тъкани............235

А Подготвителни процеси преди багренето и печатането ......... 235

1.    Преглеждане на платовете ..................236

2.    Почистване на платовете........................237

3. Зашиване    на платовете...................239

4.    Пърлене. .........................239

5.    Обезскробване.........................243

6.    Изваряване............... 246

7.    Избелване..............257

8.    Мерсеризиране.    ....................282

Б.    Общо за багренето......................298

1. Багрене    на непреден памук..................299

2.    Багрене    на прежда.....................302

3.    Апарати    за багрене на памучни основи.    .............307

4.    Апарати    за багрене на платове................307

5.    Багрене    с основни багрила................312

6.    Багрене    с директни багрила..............313

7.    Багрене със серни багрила............. 319

8.    Багрене    с хидронови багрила.................328

9.    Багрене    с кюиови багрила.......    ......331

10.    Багрене    с индигозолови багрила................341

11.    Багрене    с нафтолови багрила.    ..........351

12.    Багрене    с анилиново черно. ...... ............381

13. Багрене    с дифенилово черно.................387

Глава    VI. Текстилно печатане на материали    от    растителен произход    388

А.    Общо за текстилною печатане ..................388

1.    Видове текстилно печатане .................. 388

2.    Предварителна подготовка на материала    за текстилно    печатане.....389

3.    Текстилни печатарски машини, видове и    устройство.........360

4.    Багрилна паста за печатане...................    397

5.    Фиксиране и проявяване. Апарати и условия    за работа........407

6.    Пране........................,........411

Б.    Печатане с различни видове багрила. ..................413

1.    Печатане с основни багрила ................. 413

а)    Печатане с резерви....................415

б)    Разяждане след танино-антимонилова стипцовка и багрене.....416

и) Алкално и цветно разяждане с кюпози багрила.........417

г) Разяждане нл фонове, оцветени с основни багрила........417

А. Разяждане чрез редукция................418

Б. Разяждане чрез окисляване с помощта на хлорати.......418

2.    Печатане със стипцовни багрила...............419

А. Стипцовни багрила с хромова стипцовка..........420

Б. Стипцовни багрила с алуминиева стипцовка..........422

В Стипцовни багрила с желязна стипцовка...............423

Разяждане на фонове, оцветени със стипцовни багрила.......425

A.    Разяждане чрез редуциращи средства...........425

Б. Разяждане чрез окисляващи средства....... 426

B.    Разяждане на напечатан със стипцовни багрила, но непроявен материал ................ ...... 426

3.    Печатане с директни багрила.................426

Разяждане на фонове, оцветени с директни багрила.........428

4.    Печатане с кюпови багрила..................430

A.    Печатане с помощта на ронгалит и поташ (поташен начин).... 430

Б. Начин на работа без рангалит С.............435

B.    Начин за текстилно печатане с помощта на колорезин DK .... 430

Печатане с резерви при кюпови багрила............438

А. Резервиране с помощта на химикали (химически начин).....438

Б. Резервиране посредством механично въздействие.......440

Разяждане на фонове, оцветени с кюпови багрила.........441

5.    Текстилно печатане със серни багрила..............443

Печатане чрез резерви при серни багрила...........445

6.    Печатане с индигозоли...................446

A.    Бихроматен начин...................449

Б. Начин    с    натриев нитрит.................450

B.    Начин с    железен нитрат.................454

Г. Начин с разтворител дюрит ADF..........455

Д. Начин посредством проявяване .............. 456

Печатане с резерви под индигозолови багрила...........468

A.    Начин    с    неутрален натриев бихромат...........470

Б. Начин    с    натриев нитрит чрез запарване...........470

B.    Начин    с    неутрален натриев хромат............470

Цветни резерви с индигозоли.............471

А. Частично (разделно) проявяване..............472

Б Еднонременно проявяване................472

Разяждане върху индигозоли.................473

7.    Печатане с анилиново черно.................474

A.    Анилиново черно с прибанка на ванадат...........475

Б. Резерви при работа с анилиново черно...........476

B.    Цветни резерви, приготвени с индигозоли..........477

8.    Печатане с нафтолови багрила. ...............478

A.    Печатане с бази...................478

а)    Нафтолиране....................479

б)    Приготвяне на багрилни пасти за печатане с дизаотирани амини 481

Б. Печатане с нафтолати.................485

B.    Печатане с нафтоли по нитритния начин..........489

Печатане чрез резерви с нафтолови багрила............491

Разяждане на материали, оцветени с нафтолови багрила.......494

9.    Печатане с рапиди, рапидогени и рапидазоли ........... 496

A.    Директно    печатане    с рчпидехтбагрила...........497

Б. Директно    печатане    с рапидогени.............501

B.    Печатане с резерви под рапидогени............504

Г. Директно печатане с рапидазоли.............505

10.    Текстилно печатане с пигменти................504

A.    Начин на    работа със серикоза LC............507

Б. Начин на    работа с    албумин...............508

B.    Текстилно печатане с пигменти чрез други средства за закрепване 509

Пигментни багрила в текстилното печатане............509

11.    Текстилно печатане с фталогенови багрила............513

12.    Текстилно печатане на лен, коноп и юта.............517

В. Грешки при текстилното печатане.................519

Глава VII. Заключителни апретурни операции.............522

1.    Сушене. Видове сушилни машини..............522

2.    Овлажняване посредством пръскачна машина...........531

3.    Каландриране......................531

4.    Розвласване (шардониране).................535

5.    Стригане. ......................540

6.    Апретиране ...............542

Литература.........................551

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Том 2:Вълна, естествена и изкуствена коприна, изкуствени и синтетични влъкна

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор .................................3

ОБЩА ЧАСТ

Глава I. Състав, строеж и свойства на животинските влакна

Белтъчини (протеини)

А. Вълна .............................

1.    Морфология...............................9

2.    Видове вълнени влакна...........,................. 11

3.    Класификация...........................16

4.    Видове български овчи породи и    вълни. . . ..................18

5.    Физико-механични свойства.........................2

6.    Химически свойства...........................‘23

7.    Общо за вълната............ .................26

8.    Вълна от отпадъци. ......................27

9.    Други животински косми..........................28

Б. Естествена коприна................... 29

1.    Физико-механични свойства..........................31

2.    Химически свойства...........................31

3.    Свойства на фиброина..........................32

4.    Свойства на серицина........................................    . 33

5.    Диви копринени буби...........................35

Определяне рандемана на вълната........................36

Показни таблици за рандемана на различни    видове вълна .............. 38

Определяне рандемана на пашкулите............................40

Глава 11. Изкуствени, синтетични и минерални влакна

A.    Изкуствени копринени влакна........................42

1.    Вискозна изкуствена коприна....................................42

2.    Медно-амонячна изкуствена коприна...................49

3.    Нитратна изкуствена коприна.......................51

4.    Ацетатна изкуствена коприна......................................52

5.    Общо за изкуствените коприни.......................53

6.    Свойства на целвлакната. .........................56

7.    Изкуствени белтъчни (протеинови)    влакна..................62

Б. Синтетични коприни и влакна........................64

1.    Хетерополикондензационни влакна......................64

2.    Карбоциклени (полимеризационни)    влакна ....    ............. 66

Влакна на винилхлоридна основа    ..................... 67

Влакна от нитрил на акрилова киселина (акрилонитрил) ......72

Влакна на полистиролова основа......................72

Влакна на полиетиленова основа.......................72

Влакна от поливинилов алкохол ...................... 72

B.    Текстилни влакна, получени от различни суровини ............ ... 79

1.    Алгинатова коприна..........................79

2.    Азбест..........................................79

3.    Стъклени влакна..............................79

Глава III. Багрила и помощни материали

А. Багрила ......................

1.    Кисели багрила ..................

2.    Металкомплексни кисели багрила ........

3.    Хромови и стипцовни багрила...........

4.    Кюпови багрила за вълна............

5.    Индигозолови багрила за вълна.........

6.    Основни багрила..............

7.    Нафтоли..............................

8.    Серни багрила.................

9.    Директни багрила................

10.    Полувълнени багрила.    .............

11.    Багрила за полукоприна..............

12.    Багрила за смес от вълна и естествена коприна. . .

13.    Багрила за ацетатна коприна...........

14.    Багрила за синтетични влакна ....... ...

15.    Фугасни багрила..............

Б. Помощни средства..................

1. Помощни средства, употребявани при багрене ....

2. Помощни средства, употребявани при мократа апретура
Глава IV. Практически указания

1.    Проверяване концентрацията на карбонизационната баня. . .

2.    Измерване вместимостта на багрилните съдове.......

3.    Мерки и тегла.....................

4.    Нормални разтвори...................

5.    pH-стойности (закръглени) на различни киселини, вода и основи

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Глава V. Багрене на вълнени материали

А, Подготвителни операции преди багренето...........

1.    Приемане на прежди и сурови платове.........

2.    Пране на вълната....................

3.    Обезскробване....................

4.    Карбонизирано .....................

5.    Тепане..........................

6.    Фиксиране........................

7.    Избелване и обезцветяване ................

8.    Изменяне афинитета на вълната спрямо багрилата......

9.    Обезцветяване...................................

Б. Багрене на вълнени материали ................

1.    Общо за багренето....................

2.    Видове багрила и работа с тях............

I.    Багрене в кисела баня .................

II.    Багрене в неутрална баня ....................

III.    Багрене в алкална баня.................

IV.    Багрене в сапунена баня ..........

V.    Багрене в бисулфитна баня ...............

VI Багрене в баня с калциев карбонат ...........

VII.    Багрене в кисела баня с допълнително третиране.....

VIII.    Багрене с прибавка на хромови соли..........

IX.    Багрене на предварително третиран    материал......

X.    Багрене с кюпови багрила ......................

XI.    Багрене с индигозоли..................

Глава VI. Багрене на смесени материали

А. Подготвителни операции преди багренето .........................217

1.    Приемане на прежди и сурови платове..........................218

2. Пране на смеоени материали....................

3.    Обезскробване..............................

4.    Карбонизиране..........................

5.    Тепане. ..............................

6.    Фиксиране.................................

7.    Избелване....................

Б. Багрене на смесени материали......................

1.    Общо за багренето.........................

2.    Начини на багрене.............................

I.    Двубанен начин.............................

II.    Еднобанен начин..........................

Глава VII. Печатане на вълнени материали

A.    Общо за печатането. Съоръжения, сгъстители и    пасти за печат........244

Б. Подготвителни операции преди печатането................ 245

B.    Печатане на материали, изработени от вълна................248

1.    Директен печат на вълнени материали...................249

а)    Печатане с кисели, резорцинови, 1:1 и 1:2    метални комплексни багрила...249

б)    Печатане със стипцовни багрила ..................254

в)    Печатане с директни багрила..........259

г)    Печатане с основни багрила............................    260

д)    Печатане с индигозоли.........................-    261

2.    Печатане чрез разяждане........................266

3.    Печатане „вигурьо“ (печатане на камгарна лента) ............ 275

Г. Предпазване на кератиновите влакна от молци.................280

1.    Ойлани..........................................282

2.    Митин. . ................................293

Глава VIII. Багрене на коприна

A.    Подготвителни операции преди багренето................306

1.    Приемане на суровите платове и прежди и подготвянето им за изваряване. . 307

2.    Изваряване (обезклеяване) на естествена коприна.............. 312

I.    На прежди от естествена коприна. ..................317

II.    На платове от естествена коприна..................320

III.    Грешки при -изваряването на естесівената коприна.................334

3.    Избелване на естествена коприна.....................335

I.    Избелване с окислители.........................336

II.    Избелване с редуктори............................339

III.    Грешки при избелването.......................340

4.    Утежняване на естествена коприна ..................341

Б. Багрене на естествена коприна .......................343

1.    Общо за багренето...........................343

2.    Багрила — видове, избор, съхранение и разтваряне..............344

I.    Багрене на естествена коприна с директни багрила...........348

II.    Багрене на естествена коприна с кисели багрила .................    360

III.    Багрене на естествена коприна с основни багрила ... . .. ......365

IV.    Багрене на естествена коприна със стипцовни багрила ..........366

V.    Багрене на естествена коприна с кюпови багрила .............. 370

VI.    Багрене на естествена коприна с индигозолови багрила...... . ... . 377

VII.    Багрене на естествена коприна със серни багрила...........378

VIII.    Багрене на естествена коприна с нафтолози багрила..........380

3.    Грешки при багренето на естествена коприна.........................385

B.    Вискозна и медно-амонячна изкуствена коприна. ..............386

1.    Изваряване.........................386

2.    Избелване................ ................389

3.    Грешки при изваряването и избелването на изкуствената коприна.......392

Г. Багрене на вискозна и медно-амонячна иззкуствена коприна ..........393

1. Общо за багренето............ ........................393

I. Багрене на изкуствена коприна с директни багрила ..................394

И. Багрене на изкуствена коприна с металкомплексни директни багрила ....397

III.    Багрене на изкуствена коприна с кюпови багрила.............397

IV.    Багрене на изкуствена коприна с инаигозолови багрила .............397

V.    Багрене на изкуствена коприна със серни багрила.............    400

VI.    Багрене на изкуствена коприна с нафтолови багрила.........401

Д.    Ацетатна изкуствена коприна.....................................403

1.    Изваряване............................403

2. Избелване.............................403

Е. Багрене на ацетатна коприна ................404

а)    Багрене    с целитонови багрила ................ 404

б)    Багрене    с целитови (сетацолдиректни) багрила..............405

в)    Багрене    с проявителни (целитацолови) багрила .............. 405

Глава IX Багрене на синтетични влакна

A.    Полиамидни влакна...........................    ............406

1. Подготвителни операции преди багренето............................406

Б.    Багрене на си> тетични влакна .....................408

а)    Багрене    с ацетатни багрила............................409

б)    Багрене    с кисели и директни багрила. .    ................410

в)    Багрене    с нафтолови багрила................................410

г)    Багрене    с кюпови и индигозолови багрила.................411

д)    Багрене    със серни багрила.....................411

е)    Багрене    с хромови багрила...........................412

B.    Багрене на смесени материали, съдържащи полиамидни влакна ........412

Г.    Багрене на материали от поливинилхлоридни влакна................413

Д.    Багрене на други синтетични влакна ...................................413

Глава X. Багрене на смесени материали

A.    Смесени материали от естествена коприна и изкуствена коприна или памук ... 415

1.    Подготвителни операции преди багренето.................415

2.    Багрене..............................416

Б.    Смесени материали от естествена и ацетатна коприна...........421

B.    Смесени материали от естествена коприна, растителни влакна (памук или изкуствена коприна) и ацетатна коприна ..................... 422

Г. Смесени платове от естествена коприна и вълна..............423

1.    Изваряване и избелване.........................423

2.    Багрене .................................424

Д. Смесени платове от изкуствена коприна и памук..............425

1. Смесени платове от памук и вискозна изкуствена    коприна ......... 425

а)    Багрене с директни багрила ................426

б)    Багрене с кюпови    багрила........................427

в)    Багрене с нафтоли...........................428

Е) Смесени материали от    пам>к и    медно-амонячна изкуствена коприна......423

Ж. Смесени платове от вискозна изкуствена коприна и    вълна..................429

1.    Изваряване.................................    .........    429

2. Багрене.................... ........... 430

3. Смесени материали от    растителни влакна и ацетатна    коприна..............432

И. Смесени материали от    ацетатна    коприна и вълна...............434

К. Смесени материали от    ацетатна    коприна, растителни    влакна и    вълна.......435

Глава XI. Печатане

А Фотофилмов (шаблонен) печат .......................439

1. Изработване на рисунката, повтора и негатива.........................    439

2.    Изработване на шаблоните за печатане ..................440

3.    Механични приспособления за печатане.......................444

4.    Приготвяне на пастите за печатане..................447

I. Приготвяне на пасти за печатане с директни багрила......... . . 453

II.    Приготвяне на пасти 'за печатане с кисели багрила...........457

III.    Приготвяне'на пасти за печатане с основни багрила............460

IV.    Приготвяне на пасти за печатане с кюпови багрила ............ 460

V.    Приготвяне на пасги зп печатане с индигозолови багрила..........461

VI.    Приготвяне на пасти за печатане с рапидогенови багрила.........462

5.    Процес на печатане.......463

6.    Обработка за закрепване на багрилата върху платовете след печатането.    . . 463

а)    Сушене................................ 463

б)    Фиксиране....................................464

7.    Изпиране на фиксираните напечатани плагове..............466

8.    Видове дефекти при печатане на копринени платове...................467

Глава XII. Заключителни апретурни операции

Литература................................... 473

Категория:     Химия
Издателство:     Наука и изкуство
Година:     1957
Cтраници:     1033
Забележка:     Неизползвани книги, като нови за времето си.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      180/240/55 мм
Тегло:     1718 грама
Ключови думи:      химия в текстилната индустрия, багрила, тенктури
Категория › Химия

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.