Религия, ценности, ортодоксалност - Русия и България в 21. век. Международен тематичен сборник. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-2-2017
  •  240

Автор:Колектив
Издателство:Пропелер
Страници:256
Корици:Меки
Година:2013
Броя:1
ISBN:978-954-392-216 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

-Обръщение от академик Стефан Воденичаров - Председател на БАН.( Слово академика Стефана Воденичарова- Председатель Болгарской Академии наук.) - с.5. 1/ дфн.Стефан Пенов -Ортодоксальность религии, науки и общества как фундамент цивилизации. Незыблемость Православия.    -    с.7.

2/ проф д-р Александър Гънгов - Противопоставление Православия политической манипуляции.    - с. 15.

3/ д-р Дмитрий Бирюков/Россия - Порядок природного сущего согласно свт.Григорию Нисскому.    - с. 20.

4/ проф.дфн.дпн.Петко Ганчев: Секуларизация и десеку-ларизация в съвременния свят.Отговорът на световните религии. (Секуляризация и десекуляризация в современном мире. Ответ мировых религий.)    - с. 40.

5/ гл.ас.д-р Людмил Петров. Богословие на връзката: па-ламизъм-софиология-имяславие/Богословие связи: паламизм-софиология-имяславие.)    -    с.    60.

6/доц.д-р Елена Петрова. Отношението към другите в моралната неопределеност на всекидневието. (Отношение к другим в контексте моральной неопределенности повседневия.)    - с. 81.

7/ доц.д-р Таня Батулева - За прошката и нейната роля в интеркултурния диалог/О прощении и его роли в интеркультурном диалоге.)    - с. 93.

8/ доц.д-р Алекси Апостолов - Религията,Църквата и тоталитарната държава. (Религия, Церковь и тоталитарное государство.)    - с. 101.

9/доц.д-р Емилия Петрова -За съвременните процеси и християнството в Европа.    -    с.    106.

(О современных процессах и христианстве в Европе.)

10/ Сергей Методиев-Юдео-християнски и елино-римс-ки основи на Европейския щх.(Иудео-христианские и элино-римские корни Европейского духа.)    - с.117.

11/ д-р Севделина Николова-Аналитична психология, гностицизъм, New age.

(Аналитическая психология, гностицизм,New age.) -c.l25. 12/ доц.д-р Борислав Нинов.Молитвата -трансценден-цията"човек-Бог"в православната вяра    (Молитва

кактрансцендентация человека к Богу в православной вере.)    -    с. 136.

13/ гл.ас.д-р Венета Кръстева- Православните религиозни ценности като част от личностното развитие. (Православные религиозные ценности как часть личностного развития.)    - с. 151.

14/ д-р Камелия Славчева- Съвременната концепция за правата    на    човека и Руската православна    църква

(Современная концепция о правах человека и Русская православная церковь).    -с. 160.

15/ Жанета Петкова Христова - Динамика на понятието за    секуларизация.    (Динамика    понятия о

секуляризации.)    - с. 168.

16/ Недялко Ташев -,,Въгрешно“-религиозната толерантност. „Внутри“-религиозная толерантность. - с.183. 17/ Теодора Димитрова: Алвин Платинга за науката, религията и натурализма.

А.Платинга о науке, религии и натурализме.    — с.188.

18/ Вместо    заключение    -    доц., дфн.    Ст.    Пенов:

Сътворяване или еволюция. Книга Берешит, философия & съвременна паука. Сотворение или эволюция. Книга Берешит, философия и современная наука.    - с. 197.

19/ *доц.д-р Веселин Босаков- ИСЛЯМЪТ: Заплаха, генерирана от (пред)убеждения. (ИСЛАМ: Угроза, генерированная (пред)убеждениями.)    — с. 204.

20/* проф.дин.Владимир Чуков - Ислямизъм и салафи-зъм в Сирия.Ислямът в Сирия между традицията и екстремизма. {Исламизм и салафизм в Сирии) - с. 229.

( студии 19 и 20 са отделени по технически причини)

Обръщение от Председателя на БАН - акад. Стефан Воденичаров

Уважаеми колеги от Научно-изследователската група „Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диалог“, уважаеми руски домакини от Россотрудничество и гости!

Вече 11 години НИ група с коордитатор дфн. Ст. Пенов обединява учени от БАН - философи, богослови и преподаватели от СУ“Св. Кл. Охридски“, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“, от Петербургския държавен у-т, Елецкия у-т в Русия, членове на „Собор Российской православной интеллигенции“; кореспонденти от Гърция, Израел, Великобритания и др. Издадени са 6 тематични международни сборника в България. Искрено се радвам, че секцията „Религия, вярвания,всекидневен живот“ от Института за изследване на обществата и знанието - БАН - като единствена в България светска катедра по религия - стана обединяващ център за много философи, учени и богослови. Забележително е интердисциплинарното сътрудничеството на различни специалисти върху изследването на вечните проблеми и разкриване на общочовешкиите ценности, които ни дават религиите и най-вече светото Православие. В „Премъдрост Соломонова“, гл. 11, четем, че „Бог всичко е уредил с число, тегло и мяра“. Ето защо изследванията по религия заемат сериозно място и сред академичтите форуми.

Съгласно Закона за Вероизповеданията от 2002 г. още в Преамбюла се изразява уважение към традиционно™ за българския народ Източно-православно вероизповедание, към всички други християнски вероизповедания, към юдаизма и исляма. А чл.10 от Закона определя: “ Източно-Православното вероизповедание е със значение за държавнния живот на страната“. Малко по-старият Закон на Руската федерация определя традиционността на Източно-православното вероизповедание и сътрадиционноста на юдаизма, исляма и ламаисткия будизъм.

Категория:     Религиознание
Издателство:     Пропелер
Година:     2013
Cтраници:     256
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
ISBN:     978-954-392-216-1
Размери:      140/200/0 мм
Ключови думи:      религия, ценности, ортодоксалност, Русия, България
Категория › Религиознание

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.