Българите и спортът / Bulgarians and Sport / Болгары и спорт. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-1-2017
  •  271

Автор:Колектив
Издателство:Национална спортна база
Страници:149
Корици:Меки
Година:2014
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 225 / 255 Състояние: Отлично
Българите и спортът

Богата е съкровищницата на родния спорт. В нея са медалите и другите отличия на стотици българи от най-големите и авторитетни спортни прояви в света: олимпийски игри, световни и европейски първенства, както и от други значими спортни събития. Безспорна е тяхната заслужена слава, безспорно е всеобщото признание за огромния им принос към международния престиж на България. Престиж, който е резултат от изключителния факт, че четири пъти страната ни е била между първите 10 в неофициалното класиране по нации на олимпийски игри! Освен големи спортисти, мнозина от тези българи полагаха неимоверни усилия да имат и успешна реализация в живота, с творчески професии, извън спорта, политиката и бизнеса. На това място, тук, от всяка нечетна страница за седмиците през годината ви представяме само малка част от тях - по азбучен ред и по спортове.

Bulgarians and Sport

The treasury of our national sports successes is very rich. It includes medals and other awards of hundreds of Bulgarians from the biggest and the most prestigious sporting events in the world: Olympic games, world and European championships and other major sporting events. Their deserved fame as well as their recognition for the great contribution to their international prestige of Bulgaria is undeniable. Prestige, which comes from the result of the extraordinary fact, that for four times our country has been among the first 10 countries in the unofficial ranking by nations on the Olympic games! Besides great athletes, many of those Bulgarians, although not always at the highest sport level, have made strong efforts to have a successful career in life with creative professions outside of sports and business. On every odd page, we present only a small part of them in an alphabetical order - by sports and by names.

Болгары и спорт

Богата сокровищница родного спорта. Она включает в себя медали и награди сотен болгарских спортсменов с крупнейших и са-ммх престижньгх спортивнмх со-бмтий в мире: олимпийских игр, чемпионатов мира и Европн, а также других крупньгх спортивнмх мероприятий. Неоспорима их заслуженная слава, бесспорно все-общее признание за их огромньш вклад в международньш престиж Болгарии. Престиж, которьш явля-ется результатом исключительного факта, что четмре раза в истории наша страна бьша в числе первмх 10 государств в неофициальном рейтинге наций на олимпийских играх! Многие из тех болгар не только великие спортсменм, хотя и не все на самом внсоком спор-тивном уровне, но также сдела-ли большие усилия, чтобм иметь успешную карьеру в жизни с твор-ческими профессиями за преде-лами спорта и бизнеса. Здесь на каждой нечетной странице мм представляем только небольшую часть из них, в алфавитном поряд-ке - по видам спорта и по именам.

Категория:     Спорт, туризъм и пътеводители
Издателство:     Национална спортна база
Година:     2014
Cтраници:     149
Забележка:     Луксозно цветно издание.
Налични бройки:     1
Език:     Български, английски и руски
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      225/255/0 мм
Ключови думи:      спорт, състезания, спортни личности, спортни събития, олимпиади
Категория › Спорт

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.