Книги с този етикет › Техническа лит.


Организация на машиностроителното производство. Коста Дулев

Учебникът е съставен в съответствие с учебната програма на курса Организация на машиностроителното производство за студентите от машиностроителните специалности при ВМЕИ—София. Прочети повече


Операционные усилители. И. Достал

Руски език. Лицам, работающим в области теории и проектирования операционных усилителей, имя автора этой книги, видного специалиста из ЧССР, хорошо знакомо по многочисленным и интересным публикациям. Прочети повече


Черно-бяла и цветна фотография

В ръководството са разгледани фотографската апаратура, снимачната техника, лабораторната обработка и копирването на позитива при черно-бялата и цветната фотвграфия. Книгата е предназначена за напреднали фотолюбители. Може да бъде полезна и на фотографи-професионалисти. Прочети повече


Малка енциклопедия за голямата кибернетика

Както казва сам авторът, в тази книга той е събрал три книги едната може да се чете, другата да се разглежда, а третата да се използува като справочник. В нея има малки увлекателни разкази за необикновеното и чудното в кибернетиката, а многобройните фигури с подробни обяснения разкриват същината на предмета. Едновременно с това тя е малка енциклопедия.… Прочети повече

 • Download
 • 09 May 2020 20:45
 • 54
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 09 May 2020 19:45
 • 63
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАДетали машин. Том 1-3

Расчет и конструирование. Справочник Прочети повече


Наръчник на инженера. Част 2: Механика

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 • Download
 • 22 April 2020 14:20
 • 47
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Полупроводникова техника. Част 1: Полупроводникови елементи

Полупроводникова техника. Част 1: Полупроводникови елементи Атанас Шишков Прочети повече
Изолационни лакове

Практическо приложение на съвременните електроизолационни лакове Прочети повече


Обща електротехника

Лабораторни упражнения за неелектротехнически специалисти Прочети повече


Разпределители {Ф. Велков}

Библиотека на електромонтьора Прочети повече
Живачни луминисцентни лампи

Библиотека на електромонтьора Прочети повече


Зъбни предавки

Национална конференция Октомври 1974 Доклади Прочети повече

 • Download
 • 10 May 2019 10:50
 • 159
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАТехнология на горно дамско облекло и бельо

Учебник за II, III и IV курс на техникумите и професионално-техническите училища Прочети повече

 • Download
 • 07 May 2019 13:35
 • 124
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАОрганизация и управление на минната промишленост

Н. Царевска, А. Тодоров, Б. Желязкова, Д. Шекерджиева, З. Йохнева Прочети повече


Интегрирани системи за комплексна автоматизация

В книгата са разгледани структурите, функциите и техническите средства на съществуващите системи за автоматизации. Описани са основните понятия,архитектурните особености и функционалните нива на интегрираните системи за автоматизация на непрекъснати производства въз основа на документацията на водещи производители на технически средства и системи за… Прочети повече


Оптимизация на производствените системи

В книгата са изложени от позициите на системния подход основни принципи и методи за оптимизация на производствените системи. Последователно са разгледани модели и решения на оптималното управление при квадоатичен критерий за качеството, при непълна информация и при структурни и функционални ограничения. Описани са модели, схеми и методи за оптимизация… Прочети повече


Енциклопедичен речник на младия природолюбител

Речникът отговаря на много въпроси от областта на биологията, природозащитата и селското стопанство. Някои от тях са разгледани в исторически план и отразяват съвременните постижения на науката. Включен е голям справочен материал за различни биологични явления, за много растителни и животински организми, за редки и защитени видове, за наблюдения, които… Прочети повече


Енциклопедичен речник на младия техник

Поредицата „Енциклопедични речници за ученици и юноши" на съветското издателство „Педагогика" се реализира у нас съвместно от ДИ „Д-р Петър Берон" и ДИ „Народна просвета". Изданието разглежда основни въпроси от всички клонове на техниката. Статиите са написани научнопопу-лярно, лаконично и дават възможност за пътешествие в света на машините, механизмите,… Прочети повече
Маслонапълнени кабели за 110 kv

Поредици и библиотеки: Библиотека на електромонтьора Прочети повече


Елeктрически машини с малка мощност

Технически данни. Схеми. Намотки. Ремонт Прочети повече


Електропроводи

Поредици и библиотеки: Библиотека на електромонтьора Прочети повече


Монтаж на проводниците на електропроводи за високо напрежение

Поредици и библиотеки: Библиотека на електромонтьора Прочети повече

 • Download
 • 05 February 2019 11:49
 • 208
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАХидрокинетични електроцентрали

Книгата е в пряка помощ на всеки, който има технико-икономически интерес да оценява инвестиционни проекти за хидроенергийни паркове от хидрокинетични турбини, както и единични хидрокинетични агрегати. Това е първия труд у нас, насочен към оптималното проектиране, изграждане и експлоатация на хидрокинетични електроцентрали, и то с използването на най-новите… Прочети повече


Хидрокинетични електроцентрали

Книгата е в пряка помощ на всеки, който има технико-икономически интерес да оценява инвестиционни проекти за хидроенергийни паркове от хидрокинетични турбини, както и единични хидрокинетични агрегати. Това е първия труд у нас, насочен към оптималното проектиране, изграждане и експлоатация на хидрокинетични електроцентрали, и то с използването на най-новите… Прочети повече

 • Download
 • 19 November 2018 09:04
 • 155
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 • Download
 • 11 November 2018 23:37
 • 119
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 10 November 2018 18:29
 • 138
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стъкло и фина керамика. Програма

Пета научно-техническа конференция 2-4. X. 1975 г., Варна Прочети повече


Стъкло и фина керамика. Програма

Пета научно-техническа конференция 2-4. X. 1975 г., Варна Прочети повече


Стъкло и фина керамика. Програма

Пета научно-техническа конференция 2-4. X. 1975 г., Варна Прочети повече

 • Download
 • 29 August 2018 09:24
 • 430
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПревоз на опасни товари в цистерни

Специализиран курс по ADR за водачи на МПС Прочети повече

 • Download
 • 25 August 2018 15:54
 • 177
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 29 July 2018 13:27
 • 168
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 • Download
 • 04 July 2018 12:49
 • 288
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 21 May 2018 11:42
 • 260
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАИзчислителни устройства в автоматиката. Част 2

Приложение на изчислителната техника и автоматиката Прочети повече


Использование водной энергии

схемы гэс, деривационные гэс Прочети повече


Магнитофонни глави

Библиотека по радиоелектроника. № 2 Прочети повече

 • Download
 • 08 April 2018 21:22
 • 293
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Централни отоплителни инсталации

В книгата са описани технологичните и експлоатационните предимства и недостатъци на прилаганите в съвременната практика еднотръбни, двутръбни и лъчисти отоплителни инсталации. Изяснен е механизмът на действие и са дадени методики за оразмеряването им, подкрепени с решени примери. Разгледани са възможностите за използуване на ЕЦИМ при проектиране и… Прочети повече


Промишлени топлинни уредби

В учебника са разгледани основните видове промишлени топлинни уредби, в които протичат топло- и масообменни процеси. Материалът е изложен в две части: първа част—.топлообменни уредби за нагряване, охлаждане, кондензация и изпарение, и втора част — масообменни уредби за абсорбция, дестилациия и ректификация, екстракция, адсорбция, изсушаване и кристализация.,… Прочети повече


Учебно кино

Създаване и използване на учебни филми Прочети повече

 • Download
 • 08 April 2018 12:31
 • 184
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Топлообменни апарати

Учебникът е предназначен за студентите от специалност промишлена топлотехника във ВМЕИ „В. И. Ленин"—София, но може да се използува от студентите от специалност топлоенергетика в същия институт и от студентите от подобни специалности в други ВУЗ. В учебника е включен справочен материал в графична и таблична форма, което го прави удобен за използуване… Прочети повече


Основи на електрозадвижването

В учебника са изложени основните въпроси от теорията на електрозадвижването. Разгледани са електро-механич-ните свойства на различните типове двигатели, използувани в минната промишленост, а също така изборът и изчисляването на някои системи на електрозадвижването. Учебникът е предназначен за студентите от специалността „Минна електромеханика" в Минно-геоложкия… Прочети повече

 • Download
 • 05 April 2018 13:23
 • 230
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАТеория на електрическите вериги

Значението на теорията на електрическите вериги непрекъснато расте. Това е свързано преди всичко с широкото използуване на най-различни устройства, които се анализират или синтезират именно като вериги. Определено влияние оказва и фактът, че подходът и методите за изследване на електрическите вериги са намерили приложение и в други технически области. Прочети повече
Икономия на електрическа енергия в осветителните уредби

Книгата е предназначена за електроинженери и за техници по електрическо осветление. Прочети повече

 • Download
 • 02 March 2018 09:58
 • 150
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлени технологии и инсталации

Ръководството "Промишлени технологии и инсталации" по дисциплината "Промишлени системи за Ние което пностна автоматизация" е предназначено за студентите от Факултет "Автоматика", специализация "Индустриално управляваща техника" към Техническия университет — София. Дадени са кратки сведения за развитите и за перспективните у нас отрасли на индустрията.… Прочети повече • Download
 • 16 February 2018 23:20
 • 156
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 15 February 2018 21:27
 • 223
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въпроси и отговори по електротехника. Част 3

Електрически машини и трансформатори Прочети повече


Наръчник на пивовара

Пивоварната промишленост е една от най-старите в света. Прочети повече • Download
 • 19 December 2017 15:43
 • 252
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение в биокибернетиката

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Лъчисто отопление

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Транзистори - Справочник

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 08 December 2017 12:20
 • 207
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАТехническа информация

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


СВЧ устройства с полупроводникови елементи

СВЧ устройства с полупроводникови елементи А. Спасов, Р. Кожухаров, И. Ангелов, С. Иванов Прочети повече

 • Download
 • 07 November 2017 14:47
 • 137
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електронна музика и синтезатори

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 07 November 2017 14:41
 • 129
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАОснови на електротехниката

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 06 November 2017 12:55
 • 176
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на сигналите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 31 October 2017 15:08
 • 135
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 • Download
 • 31 October 2017 14:54
 • 157
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кибернетика. Норберт Винер

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 31 October 2017 12:15
 • 176
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща хидрология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Специална технология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Протегляне

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


110 тиристорни схеми

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 05 October 2017 16:31
 • 182
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАЛуминисцентно осветление

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Космическа геодезия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 17 September 2017 09:38
 • 197
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вътрешнозаводски транспорт

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 17 September 2017 09:32
 • 217
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Рязане на металите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 17 September 2017 09:12
 • 190
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническа термодинамика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 17 September 2017 09:07
 • 194
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 07 August 2017 20:31
 • 371
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАХидро- и пневмоавтоматика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Промишлени електронни схеми

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 August 2017 10:53
 • 308
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 06 August 2017 10:43
 • 343
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 01 August 2017 08:52
 • 306
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 31 July 2017 22:03
 • 298
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПредотвратяване на експлозиите на въглищния прах в подземните рудници

Библиотека на производствено-техническия персонал в енергетиката Прочети повече

 • Download
 • 01 July 2017 00:31
 • 189
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хладилни машини

Четвърто преработено издание Прочети повече

 • Download
 • 27 June 2017 16:23
 • 208
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически транспорт

Устройство, експлоатация, и ремонт на основните съоръжения Прочети повече

 • Download
 • 27 June 2017 16:21
 • 131
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по електротехника

Превод от немски език: Никола Врабчев Прочети повече

 • Download
 • 27 June 2017 11:54
 • 272
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПолупроводниковите триоди в автоматиката

Книгата е предназначена за инженерите и техниците, които работят в областта на електроавто-матиката и електрониката, но може да служи също, така и за помагало на студентите от съответните специалности. Прочети повече

 • Download
 • 27 June 2017 11:38
 • 164
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Контактна мрежа

Книгата е предназначена за работниците и специалистите от системата на поддържането, ремонта и строителството на контактни мрежи и за проектантите на контактните мрежи. Може да се ползува и от учащите се от техникумите и СПТУ и студентите от ВУЗ по специалността електрификация на транспорта. Прочети повече


Интензивно шлифоване

Книгата е предназначена за технолози, шлифовчици, конструктори и други специалисти в областта на шлифоването. Тя може да бъде полезна и за учащите се от средните и висши учебни заведения и за работници — новатори в производството Прочети повече


Предаване на данни и телеграфия

Учебник за XI клас /II степен/ на ЕСПУ Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 11:32
 • 286
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката

Учебник за техникумите по електротехника и автоматика Прочети повече


Електротехника

Учебник за всички електротехнически професии Прочети повече


Промишлена електроника

Учебник техникумите по Автоматика, електропромишленост и електроенергетика Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 11:16
 • 372
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания на неелектрически величини

Учебник техникумите - специалност "Автоматизация на производството". Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 11:09
 • 257
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 11:04
 • 354
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Проектиране на електрически машини

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече


Електромашинна лаборатория

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 10:53
 • 306
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически мрежи

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 10:51
 • 240
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически мрежи

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече

 • Download
 • 26 June 2017 10:46
 • 215
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 26 June 2017 09:33
 • 101
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Правилник за техническа екплоатация на контактната мрежа 25 kV, 50 Hz

Правилникът е предназначен за инженерите, техниците и работниците от експлоатацията на електрифицираните участъци, от строителството и инвеститорския контрол и от проектанските организации, за студентите от ТУ - специалност електрификация на транспорта, за учениците от техникумите и за специалности от други предприятия и ведомства, свързани с електрификацията… Прочети повече

 • Download
 • 25 June 2017 12:38
 • 328
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ветераните: Прадядовци на автомобила

Книгата е богато илюстрована. Написана е на лек и достъпен език. Предназначена е за широк кръг читатели без специална подготовка, които се интересуват и увличат от историята на автомобила. Прочети повече


Диагностика на автомобилите

Книга за специалисти в автомобилния транспорт Прочети повече

 • Download
 • 23 June 2017 09:07
 • 200
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Това, което интересува хората зад кормилото

Книга представлява, пълноценна консултация по най-практическите въпроси, които ежедневието поставя пред водачите Прочети повече


Машинни елементи

Ученик за техникумите по механотехника, енергетика, фина механика, оптика и други Прочети повече

 • Download
 • 20 June 2017 08:22
 • 261
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автоматизация на производствените процеси с манипулатори и роботи

Книга за технолози, проектанти, студенти, производители и ръководители... Прочети повече

 • Download
 • 14 February 2017 17:20
 • 149
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на осигурителната техника. Христо Христов

В учебника са разгледани въпросите на осигурителната техника. Изложена е теорията на надеждността и безопасността. Дадени са знания за стратегиите, подходите, методите и принципите за анализ и синтез на елементите, устройства и системи с отчитане на изискванията за безопасност. Показани са съвременни технически решения с използуване на микрокомпютърни… Прочети повече


Програмиране и използуване на изчислителни системи. Д. Батанов, Г. Гочев, А. Хачикян

Съдържание Предговор........................................................3 Плава първа. Въведение в използупане ва изчислителните системи 1. Поставяне и решаване на роблеми .............................5 Х.2. Електронни изчислителни машини и изчислителни системи ......9 Х.З. Решаване на проблеми с помощта на изчислителни систсми......15 Глава втора.… Прочети повече


Решени примери по основи на електротехниката. Самуил Фархи

Съдържанието на книгата обхваща всички раздели на курса „Основи на електротехниката" и отговаря на учебната програма по тази дисциплина. Книгата е предназначена за студентите от електротехническите специалности на Машинно-електротехническия институт в София. С нея се цели да се подпомогнат учащите се в по-задълбочено усвояване на методите за изчисление… Прочети повече


Решени примери по основи на електротехниката. Част 1. Самуил Фархи

Второ издание. Съдържанието на книгата обхваща всички раздели на курса „Основи на електротехниката" и отговаря на учебната програма по тази дисциплина. Книгата е предназначена за студентите от електротехническия институт в София. С нея се цели да се подпомогнат учащите се в по-задълбочено усвояване на методите за изчисление на електрическите и… Прочети повече

 • Download
 • 09 January 2017 11:54
 • 251
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Парад на превозните средства. Книга 1-8. Колектив

Авторски колектив: Тодор Андреев, Иван Вълчев, Димитър Павлов, Емил Димитров, Агоп Мелконян, Георги Костадинев 1: Ракети 2: Самолети 3: Кораби 4: Автомобили 5: Влакове 6: Аеростати 7: Всъдеходи 8: От велосипеда до метрото Прочети повече


Теоретична електротехника. Част 1. Самуил Леон Фархи, Сава Петров Папазов

Второ преработено издание. В първата част на учебника по теоретична електротехника се прави въведение в електромагнетизма и се разглеждат линейните електрически вериги със съсредоточени параметри и методите за анализ на стационарните и преходните процеси. Материалът е съобразен с действуващите програми по дисциплините теоретична електротехника и теоретични… Прочети повече

 • Download
 • 07 January 2017 20:37
 • 369
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретична електротехника. Част 1. Самуил Леон Фархи, Сава Петров Папазов

Второ преработено издание. В първата част на учебника по теоретична електротехника се прави въведение в електромагнетизма и се разглеждат линейните електрически вериги със съсредоточени параметри и методите за анализ на стационарните и преходните процеси. Материалът е съобразен с действуващите програми по дисциплините теоретична електротехника и теоретични… Прочети повече


Телефонна акустика и телефония. Веселин Пейчев

В книгата се разглеждат физическите процеси, теорията и устройствата на крайните съоръжения на телефонния тракт,предназначени за провеждане на двупосочен (дуплексен) или еднопосочен (симплексен) разговор. Изложени са също специфичните особености на телефонната акустика, третираща въпросите на акустичните явления в свободното пространство, в затворените… Прочети повече

 • Download
 • 10 November 2016 21:41
 • 306
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Конструиране и технология на радиоелектронните апаратури. Георги Савов

Учебникът е написан по учебната програма на дисциплината „Конструиране и технология на радиоелектронни апаратури", която се изучава в два семестъра от студентите, следващи специалностите „Радиотехника", „Далекосъобщителна техника' и „Електроника", във Висшия машинно-електротехнически институт „Ленин". Поради това, че курсът се чете поотделно за… Прочети повече

 • Download
 • 13 October 2015 22:13
 • 440
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по осветителна техника. Николай Иванов Василев, Георги Иванов Диканаров, Христо Николов Василев

В ръководството са разгледани начините за измерване и изследване на основните светлотехнически величини, светлинните свойства на телата, показателите и характеристиките на светлинните източници, осветителните тела и осветителните уредби и някои цветови характеристики. Ръководството е предназначено за студентите от специалностите електроснабдяване и… Прочети повече

 • Download
 • 13 October 2015 22:08
 • 362
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Подемно-транспортни машини. Владимир Дивизиев

Учебникът „Подемно-транспортни машини" е предназначен за студентите от машиностроителните специалности на висшите технически учебни заведения. Разгледаните теоретични въпроси заедно с дадените конструктивни решения на възли и машини могат да се използуват при разработването на курсовите проекти и дипломните работи. Книгата може да служи и на инженерно-техническите… Прочети повече


Сурови кожи за кожарската и кожухарската промишленост. Л. Есауленко, К. Николчев, Ц. Иванов

В книгата са систематизирани необходимите данни за състоянието и развитието на нашето животновъдство, добива и технологичните процеси при първичната обработка на суровите кожи. Направена е характеристика на различните видове суровини, използвани в кожарската и кожухарската промишленост. Описани са недостатъците на суровите кожи и окачествяването им… Прочети повече

 • Download
 • 13 October 2015 21:59
 • 304
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлено осветление. Николай Василев

В книгата са изложени теоретичните основи на сВетлотех-киката: светлинни величини и единици, светлинни свойства на телата, светлинно поле, цвят и теория на топлинното и луминесцентно излъчване. Сравнително подробно се разглеждат конструктивното устройство, основните показатели и характеристики и областта' на приложение на светлинните източници… Прочети повече

 • Download
 • 13 October 2015 21:56
 • 419
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Монтаж на електрически машини и трансформатори. Ю. Елкин

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор...............................................3 ЧАСТ ПЪРВА ......................................................5 Монтаж на електрически машини............................5 Раздел п ъ р в и. Общи сведения....................................5 1-1. Видове електрически машини......................................5 1-2. Означение… Прочети повече

 • Download
 • 13 October 2015 21:49
 • 760
 • 2
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 13 October 2015 21:38
 • 337
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на малца и пивото. Стамат Манчев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор.............3 Въведение.............................5 Пивото като вкусово и хранително питие..................5 Кратък исторически преглед на пивоварството ........6 Част първа. Суровини за производството на пиво Глава I. Ечемик Ботаническа характеристика на ечемика ....................................10 Разновидности и сортове… Прочети повече


Азбука на кибернетиката. В. Касаткин

Съдържание Глава 1. Как броят кибернетиците. Приятните изненади на двоичната система. Да се умножава е малко по-трудно. Изваждането изисква по-голямо внимание. Изваждането ни помага да делим.........11 Киб разказва ...................... 29 Г л а в а 2. Алгебра на съжденията. Съжденията могат да се умножават. Как се събират съждения. Отрицание. Формули… Прочети повече

 • Download
 • 13 October 2015 21:28
 • 287
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Магнитен запис и възпроизвеждане. Иван Аршинков

СЪДЪРЖАНИЕ Първа глава. Увод..................................3 Втора глава. Някои основни въпроси от магнетизма. 7 1. Криви на първоначално намагнитване............7 2. Хистерезисна крива............................9 3. Криви на остатъчно намагнитване................10 4. Саморазмагнитване ............ П Трета глава. Магнитно поле на записващата глава… Прочети повече


Транспортът в България. Минало, настояще, бъдеще. Емил Енчев Захариев, Тома Стефанов Барбов, Димитър Николов Гюлев, Николай Борисов Николов

В книгата е анализирано развитието на транспортната система в НРБ. Характеризирани са основните тенденции и постижения в отделните видове транспорт (железопътен, автомобилен, морски, речен, въздушен, тръбопроводен) през годините на социалистическото развитие на страната. Особено място е отделено на развитието на научно-техническия прогрес в отделните… Прочети повече

 • Download
 • 12 October 2015 23:40
 • 155
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електрониката - приложения. Джон Д. Райдър

Разгледани са принципите на действие и начините на реализация на основните електронни схеми нискочестотни,избирателни и широколентови усилватели с биполярнн и полеви транзистори, операционни усилватели и усилватели на мощност.Дадени са особеностите на амплитудно-честотните характеристики и принципите на прилагане на отрицателни обратни връзки. Описани… Прочети повече


Типови проекти на къщи и вили. Свитък 1. Петър Бешков, Атанас Атанасов

Типови проекти на къщи и вили. Свитък 1 Петър Бешков, Атанас Атанасов Прочети повече


Електротехника. Ръководство за професионални курсове. Радостин Радев, Любомир Йорданов

Книгата представлява ръководство по електротехника за професионалните курсове, провеждани в ДКМС. Тя е написана по програмата на тези курсове. В книгата са изложени накратко основните понятия и закономерности в електротехниката, които са необходими на Kvpcucma в ДКМС, за да разбере устройството, действието и начина на поддържането и ремонта на електрическите… Прочети повече


Видеоусилватели в телевизионната техника. Н. Недялков

СЪДЪРЖАНИЕ Увод................................................................5 Глава 1. Структурни особености на видеосигнала.............7 1.1. Видеосигнал за черно-бяло изображение............................7 1.2. Видеосигнал за цветно изображение................................12 1.3. Информационен излишък в сигнала................................14… Прочети повече


Варистори и термистори. Лила Доневска

Увод Книжката обхваща основни сведения за два полупроводникови елемента с твърде широко приложение и перспективи. При варисторите електрическото съпротивление се изменя в зависимост от електрическото поле (от напрежението), а при термисторите — от температурата Разгледани са без сложен математичен апарат устройството, параметрите и работните режими… Прочети повече

 • Download
 • 12 October 2015 23:06
 • 183
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически пещи. Георги Ковачев

Книгата запознава читателите с принципите на действие и принципното устройство на електрическите пещи. В нея се прави кратък преглед на специфичните материали, употребявани в електрическите пещи. Разгледани са подробно основните елементи и технологията за изработването на някои от тях, зидането, сушенето, монтирането и пускането в действие, поддържането,… Прочети повече


Защитни командни и съобщителни уредби в енергийните системи. Част 1: Релета, регулатори и синхронизиращи уредби за генератори и трансформатори. Ладисл

ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ С голяма радост приех решението на българските техници да издадат на български език новото^издание на книгата ми „Релета, регулатори и синхронизиращи уредби за генератори и трансформатори". При изграждането на социалистическата държава важна роля играе промишлеността и особено тежката промишленост. Наред с нея важна… Прочети повече

 • Download
 • 12 October 2015 22:55
 • 207
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да си построим дървена къща. Христо Бояджиев

СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР.................................................................5 ПЪРВА ГЛАВА ВИДОВЕ ДЪРВЕНИ СГЛОБЯЕМИ СГРАДИ.........................................................................7 Общи изисквания относно дървените сгради ......8 ВТОРА ГЛАВА УСТРОЙСТВО НА ДЪРВЕНАТА СГЛОБЯЕМА СГРАДА И НА НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ....................................10… Прочети повече

 • Download
 • 12 October 2015 22:50
 • 224
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Цифрово моделиране. Колектив

В книгата се разглежда един актуален метод за научно изследване цифровото моделиране и приложението му при проектиране на средства за изчислителната техника и създаване на информационни системи. Изложени са основните понятия, свързани с моделирането, подробно са описани средствата на цифровото моделиране, методите за построяване на цифрови модели,… Прочети повече


Черна металургия. Каталог справочник. Колектив

Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Toivo". Авторски колектив: Ст. Пежгорски, Ив. Лазаров, Н. Павлов, Е. Панов, А. Кашукеев, К. Коновалов, А. Драгулев СЪДЪРЖАНИЕ СМК "КРЕМИКОВЦИ" Желязна руда /кремиковска/ 12 Железен концентрат /магнитен/13 Манганова руда /карбонатна/ 13 Силикоманган 14 Феросилиций… Прочети повече


Произодство на плочи от дървесни частици. Николай Йосифов

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Увод.........................5 1, Характеристика на плочите, от дървесни частици.......9 1.1. Класификация на плочите от дървесни частици. . . .9 1.2. Строеж на плоско пресованите плочи........14 1.3. Качествени показатели на ПДЧ......21 1.4. Влияние на някои технологични фактори върху свойствата на плочите...38 2. Суровина за ПДЧ… Прочети повече

 • Download
 • 12 October 2015 22:28
 • 370
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Водни турбинии. Васил Геров

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение..........................................................................5 Глава първа Основни уравнения § 1. Уравнения на Ойлер и главни уравнения на хидродинамиката.........21 § 2. Уравнение на Бернули за въртящ канал, скоростни триъгълници и форма на лопатката ...........24 § 3. Теоретична скорост, теоретичен дебит, реален дебит,… Прочети повече

 • Download
 • 12 October 2015 22:06
 • 227
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Термична част на ТЕЦ. Н. Хаджигенова

В учебникът са дадени основни понятия по теоретичните основи на топлоенергетиката — техническа термодинамика и топлопренасяне. Разгледани са въпроси, свързани с изгарянето на органични горива и с генерирането на пара в парогенераторните инсталации на ТЕЦ и ЯЕЦ. Отделено е място на енергийните ядрени реактори. Изяснени са въпросите, свързани с преобразуването… Прочети повече

 • Download
 • 12 October 2015 21:59
 • 153
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Копиране на снимките. Благой Серафимов

СЪДЪРЖАНИЕ Вместо предговор..........5 СХЕМА НА КОПИРНИЯ ПРОЦЕС 6 КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ ДА КОПИРАМЕ ..................9 Помещението..............9 Лабораторното осветление. .10 Апаратура и нейното подреждане............11 Апаратура за контактно копиране...........12 Апаратура за оптическо копиране...........15 Негативът........21… Прочети повече


Технология на содовите продукти. Д. Иванов, И. Белчев, В. Гочев

В книгата са дадени теоретичните основи на процесите, технологията и описанието на по-важните апарати при производството на содовите продукти: калцинирана сода, сода бикарбонат и натриева основа. Тя е предназначена за студентите по специалността Технология на неорганичните вещества в химикотехнологичните институти, но може да бъде използувана и от… Прочети повече

 • Download
 • 12 October 2015 21:47
 • 209
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Водоподготовка и воден режим на ТЕЦ и ЯЕЦ. М. Йовчев

Учебникът е написан по утвърдена учебна програма и е предназначен за студентите от специалността топлоенергетика и ядрена енергетика на Енергомашиностроителния факултет към ВМЕИ.Ленин" — София. В учебника са разгледани въпросите, свързани с използуването на водата като топлоносител в топлоенергийните обекти. Дадени са сведения за физикохимичните, ядренохимичните… Прочети повече


Петте секунди преди катастрофата. Г. Зингер, А. Пархачов

В книгата се разглежда проблемът за безопасността на движението от гледна точка на усъвършенстването на умението на водачите да управляват автомобила. Като анализират най-разпространените грешки, допускани от водачите в типични пътни ситуации, авторите показват как може да се предвиди изменението на пътната обстановка и предлагат най-правилните начини… Прочети повече

 • Download
 • 12 October 2015 21:31
 • 232
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Системи за оптимално и адаптивно управление. Част 2. И. И. Томов

Системи за оптимално и адаптивно управление. Част 2 И. И. Томов Прочети повече

 • Download
 • 12 October 2015 21:25
 • 648
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАДомашни шевни машини. Йосиф Петров, Никифор Николов

СЪДЪРЖАНИЕ Шевни игли и грайфер 9 Навиване на конците върху калерчето 18 Поставяне на иглата 19 Вдяване на горния конец 21 Вливане на долния конец и поставяне на совалката 25 Регулиране опъването на конците 29 Транспортиране на материала 32 Използуване на машините за бродиране и репризиране 34 Домашни шевни машини за зигзагови и декоративни шевове… Прочети повече


Техника при работа с радиоизотопи. Атанас Г. Боздуганов

ПРЕДГОВОР Атомът почука на вратата на физика, химика, биолога, лекаря ... И тази врата, открехната |първоначално, днес е широко отворена. Атом-ната енергия намери значително приложение в' различните отрасли на науката и техниката. Успоредно с разработването на редица теоретически проблеми в ядрената физика и радиологията изникнаха и много практически… Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2015 22:27
 • 168
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Учебник за моториста. Я. Г. Щепан

В началото на книгата се дават кратки сведения по физика, химия, материалознание, технология на металите, електротехника, контролно-измервателни уреди и инструменти. След това се дават общи сведения за двигателите, тяхната класификация, изискванията, на които трябва да отговарят. Описват се устройството и принципът на действие на двигателите с вътрешно… Прочети повече


Съветски автомобили. В. И. Анохин

В книгата са изложени общите принципи на действие и основите на устройството на механизмите, системите и агрегатите на съвременните съветски автомобили. Описани са леките автомобили „Запорожец", „Москвич" 407 и 410, М-21 „Волга", ГАЗ-12, ЗИЛ-110, ГАЗ-13 „Чайка", ЗИЛ-111; товарните автомобили УАЗ-69 и УАЗ-450, ГАЗ-51А, ГАЗ-бЗ, Урал-355М, ЗИЛ-164, ЗИЛ-157,… Прочети повече


Заваряване и рязане на чугун. Б. Иванов, Ю. Журавицки, В. Левченко

В книгата са описани съвременните методи за поправяне на дефекти в отливки от сив чугун. Разгледани са материалите за заваряване на чугун и методите за контрол на заваръчния процес и на качеството на поправените чугунени изделия, които осигуряват високо качество на заварените съединения и надеждност на възстановените отливки и детайли.. Дадени са препоръки… Прочети повече


Наръчник за подбиране на сменни зъбни колела на металорежещи машини. Л. Караколов, П. Бунджулов

Трето преработено издание. СЪДЪРЖАНИЕ Предговор към третото издание.......3 1. Основни понятия прн подбиране на сменни зъбни колела .... 5 1.1. Конструктивни ограничения при осъществяване на настройките на лирите .........8 2. Начини за подбиране на сменни зъбни колел* .................12 2.1. Подбиране по таблици.........................12 2.1.1.… Прочети повече


Наръчник за подбиране на сменни зъбни колела на металорежещи машини. Л. Караколов, П. Бунджулов

Трето преработено издание. СЪДЪРЖАНИЕ Предговор към третото издание.......3 1. Основни понятия прн подбиране на сменни зъбни колела .... 5 1.1. Конструктивни ограничения при осъществяване на настройките на лирите .........8 2. Начини за подбиране на сменни зъбни колел* .................12 2.1. Подбиране по таблици.........................12 2.1.1.… Прочети повече


Контрол и изпитване на цилиндрични зъбни колела и предавки. Н. Наков, Т. Тошков, Д. Драгнев

В книгата са разгледани въпросите на взаимозаменяемостта на зъбните предавки и най-новите положения в областта на-точността, контрила и изпитването на цилиндрични зъбни колела. Описани са съвременните методи и средства за контрол и изпитване на зъбни колела и предавки. Частично са отрасни и някой разработки на авторите в областта на контрола и изпитване… Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2015 21:47
 • 206
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Надежност на електроенергийни системи. М. Розанов

В книгата са дадени общи сведения за схемно-режимната надеждност на електроенергийните системи. Разгледани са методите за нейното пресмятане на три йерархични нива (EEC, ОЕС, разпределителни мрежи) в проектна и експлоатационна постановка. Преводът на български език е направен от второто издание, в което са разгледани отчитането на надеждността на режима… Прочети повече


Водоподготовка и воден режим на ТЕЦ и ЯЕЦ. Милко П. Йовчев

Учебникът е написан по утвърдена учебна програма и е предназначен за студентите от специалността топлоенергетика и ядрена енергетика на Енергомашиностроителния факултет към ВМЕИ.Ленин" — София. В учебника са разгледани въпросите, свързани с използуването на водата като топлоносител в топлоенергийните обекти. Дадени са сведения за физикохимичните, ядренохимичните… Прочети повече


Запалителни свещи за автомобилни и мотоциклетни двигатели. Николай Сълев

СЪДЪРЖАНИЕ Предназначение и устройства на запалителните свещи..............5 Топлинна характеристика на запалителните свещи .........13 Означение на топлинната характеристика на запалителните свещи 15 Зависимост между живота на запалителната свещ и пробега на моторното превозно средство .....18 Влияние на горивото върху работата на запалителните свещи....… Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2015 21:33
 • 246
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автомобилни лагери и семерини. Технически справочник. Колектив

В тази книга са приведени данните на основните и биелни лагери на коляно-мотовилковия механизъм, семерините на двигателя и лагерите на главините на колелата на повечето леки автомобили и микробуси. Таблиците са съставени така, че лесно да се намират необходимите данни. Таблица 5 дава възможност да се намери, по размерите определени от Таблица 4, необходимия… Прочети повече


Ръчно и машинно кислородно рязане на металите. А. Трофимов, Г. Сухинин

В книгата са разгледани апаратури за ръчно и машинно кислородно рязане и технологии за рязане на метали с различна дебелина. Показани са конструкции на стационарни и преносими машини за кислородно рязане на листов материал и отливки, правила за експлоатация и техника за безопасност при механизирано кислородно рязане. Дадени са препоръки за техниката… Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2015 21:23
 • 223
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Газове - заместители на ацетилена. Ю. Некрасов

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение..........3 1. Газове — заместители на ацетилен ....................5 2. Характеристика на пламъка на заместителите на ацетилена.....12 3. Съоръжения за газопламъчна обработка на металите... 17 4. Заваряване на стомана................45 5. Заваряване на чугун.................55 6. Заваряване на алуминий и неговите сплави ......71… Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2015 21:17
 • 231
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Телемеханика и диспечерско управление. С. Нанчев, К. Захаринов

Учебникът е съставен въз основа на учебната програма по дисциплината телемеханика и диспечерско управление, която се преподава на студентите от специалност електроенергетика при Електротехническия факултет на ВМЕИ "В.И.Ленин". В книгата са разгледани основни теоретични въпроси, свързани с телемеханиката на електроенергийните системи, и са описани… Прочети повече


Справочник электромонтажника. Виктор Бондаренко, Моисей Плетник

От производителя Справочник содержит основные сведения по вопросам монтажа объектов электроснабжения, силового электрооборудования, освещения, внутрицеховых сетей промышленных предприятий, а также жилых и общественных зданий. Приводятся перечень приемо-сдаточной документации и основные положения по технике безопасности при выполнении электромонтажных… Прочети повече


Аморфные металы. К. Судзуки, Х. Худзимори, К. Хасимото

Рассмотрено важное и перспективное в материаловедении направление — получение металлов в аморфном состоянии. Подробно освещены способы получения и условия формообразования аморфных металлов. Описаны их структура, термическая стабильность, магнитные, электронные, механические и химические свойства, а также сверхпроводимость. Показаны области применения… Прочети повече


Экскаваторы. Я. Е. Шостак, А. М. Горнак

Экскаваторы Я. Е. Шостак, А. М. Горнак Прочети повече


Как да купуваме и продаваме недвижими имоти на всеки пазар със и без брокер. Питър Милър

ПРЕДГОВОР Книгата се зароди през 70-те години, когато реших да продам, сам първата си къща. Това ми отне около три седмици и цената, която получих, беше най-големият чек, който бях виждал. Така се разпали интересът ми към недвижимото имущество. През следващите години нещата се изменят. Продажбата на имоти се усложнява, брокерите и агентите са по-подготвени,… Прочети повече


Електротехнически материали. Борис Митов

Книгата е учебно помагало по предмета „Електротехнически материали", изучаван от силнотоковите специалности в Машинно-електротехническия институт Освен за учебно помагало книгата може да служи на производственици, преподаватели и научни работници в областта на електротехническите материали. Отделено е повече място и се разглеждат по-задълбочено явленията… Прочети повече


Профилактика на енергийни съоръжения. Опит от практиката. Колектив

Резюме: Книгата съдържа двайсет и девет статии, синтезирани при решаване на проблеми, свързани с надеждността и сигурността на експлоатация на енергийни съоръжения като турбо- и хидроагрегати, мощни помпи, вентилатори, силови трансформатори и апарати в открити и закрити разпределителни уредби. Като справочник може да бъде полезна на енергетици в практиката,… Прочети повече


Уплътнения. Съби Събев, Здравко Дренчев

Книгата разглежда основните въпроси на уплътняването на хидравлични и пневматични елементи. Въз основа на опита у нас, в социалистическите страни и в напредналите капиталистически страни са приведени системно подбрани сведения относно избора, конструирането и експлоатацията на различни видове уплътнения, използувани в машиностроенето. Разгледани са… Прочети повече


Топлинни изолации. Практически пресмятания. Сергей Василевич Хижняков

В книгата се разглеждат практическите методи на изчисление на топлинната изолация, които се прилагат при проектирането на топлоизолационните конструкции на различни промишлени уредби, работещи в разнообразни условия. Всеки начин на изчисление се илюстрира с практически примери; дадени са много справочни материали. Книгата е предназначена за инженерно-технически… Прочети повече


Координатни и електронни АТЦ. Е. Емануилов, Г. Савов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Глава първа Координатни автоматични телефонни централи 1.1. Общи сведения за електромеханичните, механо-електронните и електронните АТЦ............5 1.2. Принцип иа действие и видове многократни координатни съединители 8 Глава втора Групообразуване при координатните автоматични телефонни централи 2.1. Общи сведения за двузвенните… Прочети повече


Динамика и устойчивост. Колектив

Динамика и устойчивост Колектив Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2015 16:29
 • 278
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретична механика. Част 2: Динамика. Коста Младенов

Съдържание Глава I. Динамика на частица 1.1 Предмет и задачи на динамиката. Някои основни понятия................................................5 1.2 Основни (нютонови) закони на механиката..............6 1.3 Диференциални уравнения на движението на свободна частица.......9 1.4 Динамика на несвободна частица......15 1.5 Динамика на относителното движение… Прочети повече


Технологична инструкция за непрекъснатия четириклетков стан "1700". Колектив

Технологична инструкция за непрекъснатия четириклетков стан "1700" Колектив Прочети повече


Морските транспортни кораби днес и утре. Желязко Желязков

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 5 ЧАСТ I КОНВЕНЦИОНАЛНИ МОРСКИ ТРАНСПОРТНИ КОРАБИ 7 Глава 1. Фактори, тенденции и прогнози за научно-техническия прогрес в морското стопанство 8 §1. Същност и значение на прогнозирането на научно-техническия прогрес в морското стопанство 8 § 2. Фактори, тенденции и прогнози за развитие на световния морски транспорт 8 Глава 2. Кораби… Прочети повече


Енциклопедичен речник на младия техник. Колектив

Поредицата „Енциклопедични речници за ученици и юноши" на съветското издателство „Педагогика" се реализира у нас съвместно от ДИ „Д-р Петър Берон" и ДИ „Народна просвета". Изданието разглежда основни въпроси от всички клонове на техниката. Статиите са написани научнопопу-лярно, лаконично и дават възможност за пътешествие в света на машините, механизмите,… Прочети повече


Принципи на кибернетиката. А. Я. Лернер

Книгата е предназначена за широк кръг читатели, които нямат достатъчна математическа подготовка, за да изучат трудовете на Винер, Шенон, Андронов, Колмогоров, но желаят да се запознаят с основните положения на кибернетиката. От единна гледна точка в достатъчно строга, но достъпна форма са разгледани въпросите за модела, динамичната система, автоматичното… Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2015 16:01
 • 495
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Допуски и сглобки. Справочник. В. Д. Мягков

Справочникът съдържа материали относно приложението и пресмятането на допуските и сглобките в машиностроенето. В него се дават основни понятия за взаимозаменяемостта, за допуските и сглобките; таблици за хлабините, стегнатостите и граничните отклонения за размерите на гладки отбори и валове в границите от 0,1 до 10 000 мм, а така съшо за размерите… Прочети повече


Боядисване на жилища и подновяване на мебели. Практическо помагало. Ванда Войенска

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор .......................3 I. Встъпителни бележки..................5 1. Общи бележки за цветовете............5 2. Психологическо въздействие на цветовете .......9 3. Проблемът за избора на цветовете ........11 II. Да обновяваме сами жилищните интериори .........16 1 Бележки по организацията на работата .......16 2. Необходими бояджийски… Прочети повече


Боядисвай сам. Хорст Шаллер, Олаф Линдгрен

В тази книга — превод от немски език — в много достъпна форма се дават упътвания как всеки сам да боядиса стените, мебелите, пода, радиаторите, прозорците, фасадата на жилището си, оградата и беседката на вилата и др. Обръща се особено внимание на въпроса за избирането и съчетаването на цветовете, на материалите и инструментите, с които се боядисва.… Прочети повече


Съвременните пристанища. Коста Донев

СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ.75 Първа глава - ФЕНОМЕНЪТ ПРИСТАНИЩЕ 1. Роля, значение и особености на пристанището / 9 2.Световни тораропотоци, превозвани по воден път 23. 3. Развитие на флота /30 Втора глава - НАЙ-ХАРАКТЕРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ В СЪВРЕМЕННОТО ПРИСТАНИЩЕ 1. Опит за класификация / 41 2. «Тихото» пристанище / 45 3. Най-силната машина / 7/ 4. Пристанищните… Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2015 15:13
 • 386
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Преходни процеси в електроснабдителните системи. Петко Нотов

са разгледани основните положения на електромагнитните и електромеханичните преходни процеси в електроенергийните системи: съставяне и преобразуване на заместващи схеми; определяне на параметрите на изходните установени режими; основните уравнения, методи и средства за анализ на преходните процеси. Разгледани са късите съединения и други по-харак-терни… Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2015 15:06
 • 168
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електрозадвижването. Диньо Минчев

В учебника са изложени основните въпроси от теорията на електрозадвижването. Разгледани са електромеханичните свойства на различните типове двигатели, използувани в минната промишленост, а също така изборът и изчисляването на някои системи електрозадвижвания. Учебникът е предназначен за студентите от специалността «Минна електромеханика» във Висшия… Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2015 14:59
 • 154
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Решени примери по основи на електротехниката. Част 2. И. Хинова, Т. Панов, М. Бодурова, Х. Цочев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор към първото издание Предговор към второто издание Предговор към третото издание I. Вериги при променлив ток II. Резонанс в линейни електрически вериги III. Вериги с взаимна индуктивност IV. Трифазни вериги V. Четириполюсници VI. Вериги с разпределени параметри VII. Преходни процеси в линейни електрически вериги със съсредоточе­ни… Прочети повече


Автоматична телефония. Васил Халачев

В настоящия учебник, предназначен по начало за студентите от Машинно-електротехническия институт, се дават преди всичко основните принципни положения на автоматичната телефония и теорията на местните токови вериги във връзка с изчисляването на релетата, включени в тези вериги. От различните системи автоматични телефонни централи (АТЦ), които се използуват… Прочети повече


Фототелеграфия. Б. Ф. Федорцов

В книге излагаются основи фототеле-графии и принципи построения фототеле-графной аппаратури. Подробно рассмат-риваются анализирующие и синтезирую-щие устройства и тракт злектрического сигнала. Освещаются вопроси синхронизации и фазирования и описиваются методи передачи фототелеграфних сигналов по проводним и радиоканалам. Дается характеристика приЧин,… Прочети повече


Наръчник на телевизионния монтьор. Милан Чески

В книгата са разгледани причините за повредите в телевизионните приемници и начините за тяхното системно откриване и отстраняване. Подробно са описани и методите за измерване, които се използуват при ремонт на телевизорите, и са дадени указания за изработка на прости измервателни апарати. Значително място е отделено на въпросите, свързани с ефективността… Прочети повече


Телеграфна техника. С. Рабов, Б. Николов

АНОТАЦИЯ Учебникът по телеграфна техника е предназначен за студентите от Машинно-електротех-ническия институт ио специалността "Радио" и "Телеграфна и телефонна техника". В него се разглеждат основните теоретични и практически въпроси по телеграфна техника, както и въпросите по проектиране и обзавеждане на телеграфните станции. Разгледани… Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2015 14:23
 • 118
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Инструкция за експлоатация. ВАЗ: 2101, 21016, 2102, 21023. Колектив

УВОД ВАЗ-2101 е петместен, комфортен, бързоходен, малолитражен автомобил, предназначен за експлоатация по всички видове пътища, освен черни, с дълбоки коловози. Автомобил ВАЗ-21016 се отличава от ВАЗ-2101 само с по-голямата мощност на двигателя (74 к.с.). Автомобил ВАЗ-2102 се отличава от ВАЗ 2101 с каросерията си тип „Уннверсал". Автомобил BA3-21023… Прочети повече


Справочник по полупроводникови пробори и интегрални схеми. Том 2. Дискретни полупроводникови прибори - българско производство. Колектив

УВОД Том II на „Справочника по полупроводникови прибори и интегрални схеми" представя на заинтересования от областта читател сведения за прин- ципа на действието, конструкцията и технологията на полупроводниковите прибори. Справочникът цели също да се разпространи сред потребителите българската система от термини, буквени означения и определения на… Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2015 14:09
 • 244
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

110 схеми с операционни усилватели. Р. М. Марстън

СЪДЪРЖАНИЕ Глава I. Параметрите на операционните усилватели и основни схеми 7 Глава 2. 25 схеми на постояннотокови и променливотокови усилватели .................. 18 Глава 3. 25 измерителни схеми .......:............................................................................... 46 Глава 4. 20 схеми на генератори и мултивибратори ....................................................… Прочети повече

 • Download
 • 11 October 2015 14:04
 • 212
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

55 практически схеми на електронни филтри. Стефан Куцаров

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор.............. 7 Глава 1. Общи сведения за електронните филтри....................... 9 1.1. Основни параметри на филтрите............... . 9 1.2. Видове филтри......................... 15 1.3. Принцип на реализация на електронните филтри..... 18 Глава 2. Нискочестотни филтри....... 26 2.1. Филтри с транзисторни повторители на напрежение........… Прочети повече


УКВ телевизионни антени за далечно приемане. Марин Николов

Книгата разглежда антенно-филерните устройства, предназначени за приемане на слаби телевизионни и УКВ/ЧМ сигнали. В началото на книгата са изложени физическите явления, свързани с далечното разпиостранение на телевизионни сигнали. Проследени са основните показатели, елементи и зависимости на УКВ антените с оглед на телевизионното и УКВ/ЧМ приемане.… Прочети повече


Системи за колективно телевизионно приемане. Димитър Македонски

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор.....................................................з Глава I ТЕЛЕВИЗИОННИ ТИПОВИ СИСТЕМИ ПО ПРОВОДНИЦИ 1.1. Общи сведения ...................... 5 1.2. Системи за кабелна телевизия ................. 8 1.3. Колективни антенни системи за жилищни и обществени сгради .... 13 1.4. Системи за колективно приемане с еднопроводни линии… Прочети повече


Приемни телевизионни антени. Васил Цанев

В книгата е направена кратка характеристика на приеманите телевизионни сигнали и са разгледани особеностите на тяхното разпространение при излъчването им в метровия обхват. Дадени са сведения за основните параметри на приемните телевизионни антени и най-необходимите данни за тяхното проектиране, настройване и измерване. Най-голямо внимание е отделено… Прочети повече


Японски телевизионни интегрални схеми. Ваньо Кривлев

Предговор Масовият внос на японски телевизионни (ТВ) приемници през последните години в България, съчетан с едновременното отсъствие на информация за градивната им елементна база и по-специално за ТВ интегрални схеми, затруднява тяхна-та експлоатация и ремонт. Това породи идеята за издаването на този справочник. Справочникът съдържа систематизирана… Прочети повече


Тръби от пластмаси. Производство и приложение. Красимир Палчев, Илия Владов

СЪДЪРЖАНИЕ Увод .... .......................3 А. Безшевни тръби от твърд поливинилхлорид...........5 I. Изходни материали ...... .......5 1. Поливинилхлорид ...............7 а) Емулсионен PVC за тръби ............8 б) Суспензионен PVC за тръби..............9 2. Методи за определяне на физичните свойства на твърдия PVC. .10 а) Определяне на к-стойност… Прочети повече


Техническа термодинамика. Живко Кръстев

Книгата представлява учебник за ВТУЗ по Техническа термодинамика. Разгледани са общотеоретичните положения на техническата термодинамика върху основата на първия и втория принцип на термодинамиката. Разработени са теоретичните цикли на двигателите с вътрешно горене, на паросиловите и газотурбинните уредби. Разгледани са и термодинамичните закономерности… Прочети повече


Преобразователи на тока. В. Рогински

Брошурата „Преобразователи на тока" е включена в издаваната от Дьр-жавно военно издателство „Радиолокацнонна библиотека". Библиотеката е предназначена за офицери, които се занимават с експлоатацията на радиолокационните средства. Тя може да се използува и от широк кръг читатели, които желаят да се запознаят по-подробно с работата на отделните възли… Прочети повече


Светът на пътническите самолети. Павел Тоуфар

СЪДЪРЖАНИЕ ГЛАВА I През въздушния океан 7 ГЛАВА II Стоманените птици или авиационна орнитология 20 ГЛАВА III Мозайка от пътешествията по въздуха. Цветни илюстрации Емблеми на авиокомпаниите 195 Прочети повече


Геология на урановите находища. С. Симов, Ф. Симова

Геология на урановите находища С. Симов, Ф. Симова Прочети повече

 • Download
 • 10 October 2015 21:05
 • 234
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Цифров мултиметър. Кънчо Досев Митев

Библиотека за радиолюбителя. Множество фигури и таблици. Прочети повече


Език на радиосхемите. В. Флоров

Книгата съдържа 206 фигури към текста. Библиотека за радиолюбителя Прочети повече


Спомагателни устройства за телевизионно приемане. Васил Цанев

Спомагателни устройства за телевизионно приемане Васил Цанев Прочети повече

 • Download
 • 10 October 2015 20:50
 • 256
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на пластичността. Цанко Цанков

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор I ТЕОРИЯ НА НАПРЕЖЕНИЯТА 1. Напрегнете състояние............................................5 2. Девиатор-напрежение..........................................14 3. Уравнения на движението...................19 II ГЕОМЕТРИЧНА ТЕОРИЯ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ 1. Безкрайно малки деформации..................21 2. Девиатор-деформация............................................28… Прочети повече


Теория на еластичността. Христо Върбанов

Теория на еластичността Христо Върбанов Прочети повече


Електрически уредби на автомобилите и тракторите. Любен Илиев, Борислав Трайков

Електрически уредби на автомобилите и тракторите Любен Илиев, Борислав Трайков Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по основи на електротехниката и електрониката. Колектив

Предговор .................................. 3 Упр.№ 1. Увод. Встъпителни въпроси............ 5 Упр.№ 2. Измерване на напрежение и ток....... 30 Упр.№ 3. Измерване на мощност и енергия ....... 41 Упр.№ 4. Измерване на съпротивления........... 48 Упр. № 5. Изследване на верига с последователно. . . свързани пасивни елементи ..........................… Прочети повече


Антени. Христо Шинев

СЪДЪРЖАНИЕ: Глава първа Двупроводни линии Общи сведения за канализиращите устройства Изисквания към канализиращите устройства Теоретични методи за изследване на канализиращите устройства Телеграфни уравнения .... Характеристичен импеданс Разпределение на тока и напрежението по линия без загуби. . Кръгова диа1рама Някои приложения иа дългите линии ....… Прочети повече


Практически електронни схеми за автомобила. С. Стефанов

Практически електронни схеми за автомобила С. Стефанов Прочети повече

 • Download
 • 10 October 2015 20:12
 • 399
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Полупроводникова техника. Атанас Шишков

Полупроводникова техника Атанас Шишков Прочети повече

 • Download
 • 10 October 2015 20:07
 • 272
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Правилник за устройство на електрическите уредби. Колектив

Правилник за устройство на електрическите уредби Колектив Прочети повече
Полуавтоматизация и автоматизация на междуградските т. т. съобщения. В. Харизанов

Полуавтоматизация и автоматизация на междуградските т. т. съобщения В. Харизанов Прочети повече


Технологическое оборудование хлебозаводов. Н. В. Зайцев

Технологическое оборудование хлебозаводов Н. В. Зайцев Прочети повече


Контейнери и контейнеризация. Димитър П. Петров

Книгата съдържа множество чертежи, изчисления, таблици и фигури за правилното транспортиране на контейнерите с различна маса и обем. Прочети повече

 • Download
 • 10 October 2015 15:52
 • 141
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Радиопоправки. Максим Илиев

Допълнителните приложения извън книгата са налични. Прочети повече


Ръководство за проектиране по канализация. Тодор Гиргинов

Ръководство за проектиране по канализация Тодор Гиргинов Прочети повече

 • Download
 • 10 October 2015 15:40
 • 112
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник на мелничаря. Илия Илиев

Наръчник на мелничаря - със 152 фигури и диаграми в текста. Съдържание, накратко по глави: * Предговор... 3 * Жита - Ботаника и съхраняване...21 * Мелнични машини... 61 * Машини за мелене на житата... 101 * Мелене на житото... 180 * Определяне и изчисление на мелничните машини... 236 * Разни... 260 - Практически съвети... 268 Прочети повече


Приложение на ръчните електроинструменти в бита. Н. Драганов, Б. Иванов, Вл. Захариев

Приложение на ръчните електроинструменти в бита Н. Драганов, Б. Иванов, Вл. Захариев Прочети повече


Инженерна геология и хидрогеология. Никола Косев, Лиляна Маринова, Кольо Филипов, Юлий Страка

Геологията е една от най-младите ествествени науки. Строеж и състав на земята и земната кора, процеси на земната динамика, инженерногеоложка характеристика на скалите и скалните масиви, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания. Прочети повече

 • Download
 • 10 October 2015 15:19
 • 143
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник по карбуратори. Хайнрих Илген

В книгата са дадени основни понятия за горивата, използувани в двигателите с вътрешно горене. Описано е общото устройство на карбуратора и различните видове карбуратори. Дадени са кратки сведения на някои изчисления извършвани при тях, както е и описана конструкцията, действието и регулирането на най-разпространените марки. Книгата съдържа снимков… Прочети повече


Автомобил. Устройство, обслужване и правила за движение. Колектив

Автомобил. Устройство, обслужване и правила за движение Колектив Прочети повече

 • Download
 • 10 October 2015 15:07
 • 191
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Аналогови интегрални схеми. Параметри, характеристики, основни положения. В. Златаров, Р. Иванов, Г. Михов, М. Недялков

Аналогови интегрални схеми Параметри, характеристики, основни положения В. Златаров, Р. Иванов, Г. Михов, М. Недялков Прочети повече

 • Download
 • 09 October 2015 23:25
 • 298
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как лесно да си поправим велосипеда. Ханс Рихардс

Серия "Направи си сам". Книгата е предназначена за всички, които обичат да въртят педалите, било в свободното време, било по работа. Запознава ни цялостно с устройството и ремонта на велосипеда, избор за подобрения на колелото. Книгата е богато илюстрована и нагледно подчертани детайли за използването на велосипед. Прочети повече


Как лесно да си поправим велосипеда. Ханс Рихардс

Серия "Направи си сам". Книгата е предназначена за всички, които обичат да въртят педалите, било в свободното време, било по работа. Запознава ни цялостно с устройството и ремонта на велосипеда, избор за подобрения на колелото. Книгата е богато илюстрована и нагледно подчертани детайли за използването на велосипед. Прочети повече • Download
 • 09 October 2015 23:09
 • 178
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръчни инструменти за обработване на дървесина и работа с тях. Цвятко Върбанов

В книгата са предложени сведения за дървесните материали и режещите инструменти. Разгледани са различните видове не механизирани и механизирани ръчни инструменти за обработване на дървесина, предназначението и устройството им, подготовката и начинът на работа с тях... Прочети повече


Дърводелски работи у дома. Макс Паузе, Волфганг Прюферт

Дърводелски работи у дома Макс Паузе, Волфганг Прюферт Прочети повече

 • Download
 • 09 October 2015 23:00
 • 239
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хидравлика. Стефан Д. Станчев

Основен курс по хидравлика и е праедназна1ен главно за студентите от Хидротехническия факултет при инженерно-строителния институт. Прочети повече


Електронни изчислителни машини. Приложения в автоматиката. М. Пелегрен

Електронни изчислителни машини Приложения в автоматиката М. Пелегрен Прочети повече


Системи за предаване на данни и телеобработка. Тревър Хаузли

Системи за предаване на данни и телеобработка Тревър Хаузли Прочети повече


Практически съвети за майстора любител по електротехника и електроника. Олег Г. Верховцев, Кирил П. Лютов

Книгата е написана под формата на отделни съвети и е предназначена, както за начинаещи, така и за по-напреднали Прочети повече


Новата енергетика. Част 1: Фотоволтаици, ветрогенератори, водород. Георги Тончев

20% по-малко парникови газове, 20% по-малко енергопотребление и 20% повече възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) до 2020 г.. Това са новите рамки на европейската енергетика. В новата енергетика доминират локалните ВЕИ. Като пример може да се посочи широкото разпространение на соларните фотоволтаични електрогенератори на сградите в неслънчевата Германия,… Прочети повече


Аз ремонтирам Запорожец. К. Фучаджин, Н. Стрюк

Аз ремонтирам Запорожец К. Фучаджин, Н. Стрюк Прочети повече


Моделиране и оптимизиране на радиотехнически вериги и устройства. Г. Ненов

Моделиране и оптимизиране на радиотехнически вериги и устройства Г. Ненов Прочети повече


Чудният свят на техническата кибернетика. Георги Сапунджиев

Чудният свят на техническата кибернетика Георги Сапунджиев Прочети повече
Електромагнитни апарати за управление. Никола Трифонов Николов

В учебника са изложени основни въпроси, отнасящи се до принципа на работа, характеристиките и възможностите, както и до избирането, настройването, използуването и ремонтирането на електрическите апарати, необходими за осъществяване на автоматическо управление. Разглеждат се електрически апарати за ниско напрежение. Учебникът е съставен в съответствие… Прочети повече


Електромагнитни апарати за управление. Никола Трифонов Николов

Електромагнитни апарати за управление Никола Трифонов Николов Прочети повече


Системи за управление. Валерий Захаров, Дмитрий Поспелов, Вилий Хазацки

Предговор Първа час т. Разговор е потребителя Първа глава. Анкетен език..............................9 1-1. Изисквания към анкетния език или „какво да се пита" и „как да се пита"? ... ... . . . ...................................9 1-2. Дескриптори и детайлизационни дървета. ...........19 1-3. Въпросници, оптимизиране на въпросниците.........22… Прочети повече


Основи на обработването на данни. Р. Лот

Основи на обработването на данни Р. Лот Прочети повече

 • Download
 • 09 October 2015 21:29
 • 121
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сто чудеса на електрониката. Вл. Мезенцев

Сто чудеса на електрониката Вл. Мезенцев Прочети повече


Автоматично заваряване. Е. Уколова

Автоматично заваряване Е. Уколова Прочети повече


Лагери и гуми за автомобили, трактори и селскостопански машини. Наръчник. Ц. Лалов, Г. Манолов, К. Николов

Лагери и гуми за автомобили, трактори и селскостопански машини Наръчник Ц. Лалов, Г. Манолов, К. Николов Прочети повече


Метални живачни токоизправители и токоизправителни станции. Крум Танев, Борис Бракалов

Метални живачни токоизправители и токоизправителни станции Крум Танев, Борис Бракалов Прочети повече


Автоматично управление на електрозадвижванията. Лало Христов

Автоматично управление на електрозадвижванията Лало Христов Прочети повече


Хидроенергийни системи. Славчо Милославов

Хидроенергийни системи Славчо Милославов Прочети повече

 • Download
 • 09 October 2015 17:44
 • 147
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчникъ по дизеловите мотори. Наставление за рационално прислужване, поддържане в изправност и поправяне на стабилните четиритактови дизелови мотори

Ръководство за собственици на мотори, машинни техници, машинисти, а също така и за инженери монтьори. С 63 фигури в текста. Прочети повече

 • Download
 • 09 October 2015 17:37
 • 310
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Експлоатация и ремонт на силовите трансформатори. Николай Бешков, Димитър Райчев

Книгата е предназначена за техническия персонал по експлоатация и ремонт на силовите трансформатори, студентите и курсистите на съответните специалности от техникумите по електротехника. Прочети повече


Столарски, стъкларски, бояджийски и тапетни работи. Правилник за извършване и приемане на строителните работи. Колектив

Столарски, стъкларски, бояджийски и тапетни работи Правилник за извършване и приемане на строителните работи Сборник Прочети повече

 • Download
 • 09 October 2015 17:28
 • 209
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми: Съветски полупроводникови прибори и чуждестранните им аналози. А. Нефьодов, В. Гордеева

В книгата са представени сведения за условните означения, електрическите параметри, конструкцията на корпусите на съветските и аналогичните им чуждестранни полупроводникови прибори (диоди и транзистори). Книгата е предназначена за инженери, техници, студенти и радиолюбители, занимаващи се с проектиране, настройка и експлоатация на радиоелектронната… Прочети повече

 • Download
 • 09 October 2015 17:18
 • 230
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение в съвременната теория на автоматичното управлвение. Част 1-2 Анализ / Синтез. И. Томов, Н. Маджаров

* Въведение в съвременната теория на автоматичното управлвение. Част 1: Анализ... 174 стр. ** Въведение в съвременната теория на автоматичното управлвение. Част 2: Синтез... 157 стр. Книгата е предназначена за всички читатели, които проявяват интерес към съвременните аспекти на теорията на автоматичното управление. Прочети повече

 • Download
 • 09 October 2015 17:07
 • 151
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Най-големите кораби. От древни времена до наши дни. Олег Бережних

Най-големите кораби От древни времена до наши дни Олег Бережних Прочети повече


Проектиране на цифрови електронни изчислителни машини и устройства. Боян Янков

Учебника обхваща основите на системното и логическото проектиране на ЦЕИМ, както и накои въпроси на автоматизацията на проектирането чрез моделиране с помоща на ЦЕИМ за различни нива. Особено внимание се обръща на методите за синтез на устройства, реализиращи дадени алгоритми по апаратен път. Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 22:47
 • 268
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сателитна и кабелна телевизия. Част 1. Димитър Мишев, Димитър Македонски, Искра Йорданова

Сателитна и кабелна телевизия. Част 1 Димитър Мишев, Димитър Македонски, Искра Йорданова Прочети повече


Защо се появиха изкривявания? Анатолий Соболевски

Защо се появиха изкривявания? Анатолий Соболевски Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 22:36
 • 236
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електроника за свободното време. Петър Величков, Владимир Христов

Съдържанието накратко по глави: * Увод... 3 * Осигурителни и сигнални устройства... 5 * Електронни устройства за контрол и управление... 31 * Разговорни устройства... 51 * Електроник в автомобил... 62 * Електроника за деца... 102 * Други интересни схеми и устройства * Литература... 148 Над 80 различни електронни устройства. Прочети повече


Баташки водносилов път. И. бешевлиев, И. Йонов, М. Стаменов, И. Груев

Баташки водносилов път И. бешевлиев, И. Йонов, М. Стаменов, И. Груев Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 22:26
 • 176
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Дефекти на керамичните изделия и отстраняването им. Л. Тончев, С. Стефанов

Дефекти на керамичните изделия и отстраняването им Л. Тончев, С. Стефанов Прочети повече


Най-важните разтворители и пластификатори. Феликс Фритц

В книгата са събрани физическите и химическите константи на всички използвани в практиката органични разтрорители, както и константите на голям брой пластификатори... От 200 органични разтворителя и на повече от 150 пластификатора. Книгата е предназначена за широк кръг чиататели - химици, инженери, научни работници от производството в институтите,… Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 22:17
 • 216
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Преработката на пластмаси в България. Славчо Керемедчиев

В предлаганата книга се прави преглед на възникването и развитието на промишлеността за преработка на пластмаси и синтетични смоли, главно като резултат от създадената местна суровинна база. Чрез сравнителен анализ се прави опит за оценка на прилаганите полимери спрямо напредналите страни, както и някои тенденции, очертаващи се в близките години. Книгата… Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 22:07
 • 213
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Парни котли. Я. И. Якимов

Второ поправено и допълнено издание. Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 22:02
 • 270
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Мотоциклет. Устройство, експлоатация и управление. Йордан Марков

Мотоциклет Устройство, експлоатация и управление Йордан Марков Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 21:59
 • 342
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Мотоциклет. Устройство, експлоатация и управление. Йордан Марков

Мотоциклет Устройство, експлоатация и управление Йордан Марков Прочети повече


Зъбни колела. Том 1: Конструкция. Казимйеж Охендушко

Книгата е предназначена за конструкторите-техници и инженери, както и за студентите от машиностроителните специалности на ВТУЗ. Съдържа 406 фигури, 110 таблици и 60 числени примери. Прочети повече


How to Repair and Restore Furniture. William Cook

How to Repair and Restore Furniture William Cook Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 21:42
 • 162
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

ABS: Антиблокировъчни спирачни системи. Колектив

* Общо устройство. * Принцип на работа. * Схеми за свързване. * Диагностика. Ръководството съдържа данни за устройството, диагностиката, обслужването и регулирането на спирачните и антиблокировъчните системи, обособени в следните раздели: устройство на спирачните системи с дисков механизъм; устройство на спирачните системи с барабанен механизъм; диагностика… Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 21:37
 • 217
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

За стоковото производство във феодална България. Страшимир Лишев

За стоковото производство във феодална България Страшимир Лишев Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 21:33
 • 373
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАDas Große Bilderlexikon der Antiquitäten. Jan Durdik, Dagmar Hejdova, Ludmila Kybalova, Miroslav Mudra, Dagmar Stara, Libuse Uresova

Antiquitäten finden seit dem 19. Jahrhundert immer mehr interessierte Sammler. In den einzelnen Kapiteln dieses Lexikons wird einleitend nicht nur die historische Entwicklung der einzelnen Objekte geschildert und die Stilbesonderheiten der Epochen herausgestellt, Informationen über die Herstellung oder Bearbeitungsweise der Stücke werden ebenfalls… Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 21:20
 • 266
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на българското въздухоплаване и гражданската авиация. Марин Мяшков, Иван Ждраков, Дако Даков, Сотир Младенов, Иван Петков

История на българското въздухоплаване и гражданската авиация Марин Мяшков, Иван Ждраков, Дако Даков, Сотир Младенов, Иван Петков Прочети повече


Допир до хидротехника. Камен Дамов

Допир до хидротехника Камен Дамов Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 21:12
 • 178
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Инструкция за работа със сигнализациите, централизациите и блокировките (ИЦБ). Колектив

Инструкция за работа със сигнализациите, централизациите и блокировките (ИЦБ) Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 15:21
 • 137
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Дигитално телевизионно разпръскаване. Емил Владков

В книгата се разглежда пълният комплекс технологически процеси на дигиталното телевизионно разпръскване, от дигиталния сигнал на изхода на източниците видео и аудио на приемника. Това включва както пълния цикъл универсални компресионни процедури MPEG, завършващи с формирането на транспортен поток и програмен поток данни, така също модулационните техники,… Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 15:17
 • 344
 • 0
 • 2
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология парфюмерии. Р. А. Фридман

Содержание: * Предисловие...3 * Из истории парфюмерии...7 * Основные материалы применяемые в парфюмерии...10 * Теория ощущения и восприярия запахов...37 * Основы построения парфюмерных композиций...42 * Физико-химическая сущность процесса созревания растворов душистых веществ и методы ускорения его ...77 * О содержании душистых веществ е парфюмерных… Прочети повече


Оптоелектронни прибори. Н. Недев, Д. Христов, И. Колев

Съдържание: * Предговор... 3 * Взаимодействие на електромагнитно лъчение с полупроводник... 5 * Физични процеси в PN и хетеропреходите... 26 * ПП източници на светлина... 53 * ПП фотоприемници... 96 * Оптроните като елементи на оптоелектрониката... 132 * Елемнти на нишковидната и интегрална оптика... 151 * Приложение на оптоелектронни прибори... 199… Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 15:05
 • 480
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изчисляване на нискочестотни широколентови и импулсни усилватели. Г. Д. Ненов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Глава 1. Изчисляване на нискочестотни усилватели 11. Общи сведения........................ 5 1.2. Ориентировъчно изчисляване.................. 6 1.3.. Общи сведения за изчисляване I на крайни усилватели.......10 1.4.1 Безтрансформаторен усилвател^с комплементарна двойка транзистори II 1.5.' Безтрансформаторен усилвател със съставни… Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 15:00
 • 148
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изчисляване на нискочестотни широколентови и импулсни усилватели. Г. Д. Ненов

В книгата е застъпено изчисляването на нискочестотни, широколентови и импулсни усилватели чрез опростени формулы и графики, като е запазена необходимата точност. Усилвателите са предназначени за радиотехнически устройства и системи. По тази причина са дадени и схемите на тонкоректори и други спомагателни вериги.Последната глава съдържа сведения, които… Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 14:54
 • 359
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Мощни нискочестотни усилватели. Александър Савов

Съдържанието накратко по глави: * Предговор... 3 * Общи сведения за мощните нискочестотни усилватели... 5 * Схеми на нискочестотни усилватели с биполярни транзистори... 60 * Схеми на нискочестотни усилватели с операционни усилватели на входа и биполярни крайни транзистори... 94 * Нискочестотни усилватели с MOS транзистори в крайното стъпало... 119… Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 14:47
 • 128
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по акустике. Виктор Иофе, Вадим Корольков, Михаил Сапожко

От производителя "Справочник по акустике" содержит основные сведения и материалы по звуковым колебаниям, восприятию звука, акустическим сигналам и их обработке, электроакустической аппаратуре, звукоусилению и озвучению записи и воспроизведению звука, акустике помещений, включая радио- и телестудии, акустическим измерениям, звукопоглощающим… Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 14:41
 • 179
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Клетъчни комуникации. Методи Попов

Книгата разглежда въпроси, засягащи едно от модерните направления за облагородяване на сравнително неблагоприятната клетъчна радиосреда - двустепенното кодиране на речевите сигнали и сигналите за предаване на данни и управление в съществуващите цифрови клетъчни системи. Особено внимание е обърнато на теорията и практическото използване на кодерите… Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 14:35
 • 223
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

500 технически новости от цял свят. Б. Доброволни

500 технически новости от цял свят Б. Доброволни Прочети повече

 • Download
 • 08 October 2015 14:29
 • 181
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пробиване и свредла. Ст. Шиваров, Ан. Карамалаков

Пробиване и свредла Ст. Шиваров, Ан. Карамалаков Прочети повече

 • Download
 • 07 October 2015 22:55
 • 210
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Любителска тонтехника. Хаген Якубашк

Съдържанието накратко; * Основи на електроакустиката... 3 * Практика на звукозаписа... 66 * Практика на възпроизвеждането.. 77 * Любителска изработка на нискочестотни устройства... 80 * Стерофонията в любителската практика... 144 * Специални области на електроакустиката... 158 Прочети повече


Фазови равновесия в пиро-металургичните системи. Татяна Геневска, Иван Груев

Фазови равновесия в пиро-металургичните системи Татяна Геневска, Иван Груев Прочети повече


Висококачествено възпроизвеждане на музика в къщи. С. Маляков

Първата част дава информация за основни понятия от висококачествената нискочестотна техника. Във втората част се разглеждат принципът на действие, качествените показатели и предназначението на някои основни и спомагателни електроакустични звена. Прочети повече