Книги с този етикет › Право


Закон за собствеността: Текст, съдебна практика, литература

Сборникът е замислен преди всичко като помагало за съдиите, адвокатите и всички други практикуващи юристи. С поместените в него 678 решения на ВС на НРБ, подредени хронологически и систематически, се цели да се улесни извършването на бързи справки по тълкуването, което се дава от нашата. най-висша съдебна инстанция на отделните текстове на закона,… Прочети повече

 • Download
 • 27 March 2020 10:06
 • 58
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАИзмененията по Закона за наемните отношения, обнародван в ДВ, бр. 33 от 26 април 1977 година

Същност и съдебна практика ПРЕДГОВОР Досегашното приложение НАЗакона за наемните отношения разкри някой несъответствия на отделни разпоредби с изменилата се обществено-политическа обстановка. Това наложи в него да се направят известни изменения. С измененията и допълненията на ЗНО от 26 април 1977 година се постига по-удачно разрешение на редица проблеми… Прочети повече


Cours de droit administratif

Cours. Thèmes de réflexion. Commentaires d'arrêt avec corrigés Прочети повече


Обезщетение за неимуществени вреди при договорната отговорност

Монографията ще представлява интерес за научни работници, практикуващи юристи, студенти по право и граждани. Прочети повече
Върховен админастративен съд. Тълкувателна дейност 2015

Тълкувателни решения на Общото събрание на колегиите Прочети повече


Напредъкът на България по пътя към членство в ЕС през 2000 г. - поглед от неправителствения сектор

Доклади от конференцията на Европейския институт в рамките на Европейския форум. София, 31 януари 2001 г. Прочети повече
Право на Европейския съюз

Седмо преработено и допълнено издание Прочети повече
Патентно право в Република България

В книгата се дават отговори на въпросите какво е патент, за какво се издава той, какви права гарантира и кой може да го получи. Описана е процедурата, по която се издават патенти в България. Разглеждат се подробно и международните актове, които регламентират патентното право в Европейския съюз и по света.... Прочети повече


Престъпления против човечеството

Борбата за световна справедливост Прочети повече


Международно частно право на НР България

Трето основно преработено и допълнено издание Прочети повече
Система на българското вещно право

Университетска библиотека № 362 Прочети повече • Download
 • 30 December 2018 14:33
 • 147
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 23 December 2018 14:18
 • 160
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 23 December 2018 14:05
 • 157
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 10 December 2018 16:55
 • 170
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАНАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

НАРЕДБА-№-Із-1971-от-29-октомври-2009-г-за-строително-технически-правила-и-норми-за-осигуряване-на-бeзопасност-при-пожар Прочети повече
Наказателно право

Престъпления против собствеността Прочети повече


Наказателно право

Престъпления против правата на човека Прочети повече

 • Download
 • 03 October 2018 12:55
 • 162
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на българската буржоазна държава и право 1878-1917

(ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ОСМАНСКО ИГО - 1878 г. -ДО ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ) ФОТОТИПНО ИЗДАНИЕ ПО ВТОРОТО ИЗДАНИЕ ОТ 1980 г. Прочети повече


Законодателство в областта на околната среда. Том 6

Управление на опасните химични вещества и генетично модифицирани организми Прочети повече
Законодателство в областта на околната среда. Том 1

Хоризонтално законодателство и предотвратяване на промишленото замърсяване Прочети повече

 • Download
 • 29 September 2018 16:34
 • 234
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 21 August 2018 09:38
 • 163
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНААдминистративно правосъдие. Бр. 1 / 2007

Върховен административен съд на Република България Прочети повече


Административно правосъдие. Бр. 6 / 2006

Върховен административен съд на Република България Прочети повече


Административно правосъдие. Бр. 1 / 2004

Върховен административен съд на Република България Прочети повече


Административно правосъдие. Бр. 5 / 2003

Върховен административен съд на Република България Прочети повече


Административно правосъдие. Бр. 3 / 1998

Върховен административен съд на Република България Прочети повече • Download
 • 05 July 2018 14:15
 • 342
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАБрачен пътеводител

Въпроси и отговори върху половия живот в брака Прочети повече


Правила за изпълнение и приемане на конструкции

Бетонни, стоманобетонни, стоманени, зидани, дървени (конструкции) Прочети повече • Download
 • 24 May 2018 16:30
 • 179
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трафик на жени

Причини, последствия и предпоставки Прочети повече


Наказателно право. Особена част

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 • Download
 • 13 May 2018 14:37
 • 171
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 07 May 2018 12:04
 • 185
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАГражданско право. Обща част

Сборник нормативни материали и др. Прочети повече • Download
 • 19 April 2018 12:11
 • 152
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАКонституционно право на Република България. Част 1

Учебникът е съобразен с най-новите законодателни актове и решенията на Конституционния съд. Прочети повече


Основи на европейската интеграция

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ Четири години след издаването на „Основи на европейската интеграция" авторският колектив подготви настоящото второ преработено и допълнено издание. Първото издание, предназначено и съобразено основно с нуждите на следдипломния курс по европейска интеграция, организиран по това време от ЦЕИ, но ползвано от много по-широк… Прочети повече

 • Download
 • 05 April 2018 12:35
 • 132
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Конституционно право на Република България. Част 2

Учебникът по конституционно право на Република България, част втора, е трето допълнено издание на учебника от 1993 г. В тази част е разработен статусът на държавните органи. Проблемите са развити в съответствие с достиженията на конституционната наука и натрупания опит в държавното устройство у нас от 1991 г. до днес. Изложението е съобразено с измененията… Прочети повече

 • Download
 • 28 February 2018 12:29
 • 244
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАТеория на правотворческата дейност

Ролята на нетипичния законодател Прочети повече


Търговска несъстоятелност

Приложение - Търговския закон, част четвърта: Несъстоятелност . Прочети повече
Право на международния транспорт

Трето преработено и допълнено издание Прочети повече


Съдебна практика по търговско право. Том 1.2

Коментар на проф. д-р Огнян Герджиков. С текстовете на нормативните актове Прочети повече


Институтът на съдебния заседател

Безплатна доставка при поръчка над 50.00 лв. Прочети повече


Contemporary Business Law: Principles and Cases

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Финансово право: Специална част

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 09 December 2017 17:56
 • 145
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАМеждународно търговско право

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Семейно и наследствено право

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 09 November 2017 13:48
 • 237
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 • Download
 • 09 November 2017 11:55
 • 168
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Закон за публичните финанси

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 09 November 2017 11:43
 • 111
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 08 November 2017 21:47
 • 155
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 08 November 2017 21:31
 • 142
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трудова злополука

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 08 November 2017 21:19
 • 124
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социално и здравно осигуряване

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Търговско право

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 08 November 2017 20:53
 • 148
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАВисш адвокатски съвет. Алманах

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 08 November 2017 20:37
 • 302
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 • Download
 • 08 November 2017 17:30
 • 143
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въпроси на етажната собственост

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 08 November 2017 16:56
 • 170
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на правото. Книга 2

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 08 November 2017 16:44
 • 161
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПраво на НР България. Част 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Антикорупция. Учебно помагало

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Основи на правото. Част 2

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Основи на правото. Част 2

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Нравственост, право и държава

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Юридическа отговорност

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 08 November 2017 15:56
 • 139
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАКодекс на труда 2014

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда 2012

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда 2001

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда. Том 1-3

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда. Том 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Единен класификатор на длъжностите в администрацията. Национална класификация на професиите. Национална класификация на икономическите дейности

Единен класификатор на длъжностите в администрацията. Национална класификация на професиите. Национална класификация на икономическите дейности. 1300 примерни длъжностни характеристики Станислав Павлов, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Граждански процесуален кодекс

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 08 November 2017 12:04
 • 126
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 08 November 2017 11:38
 • 162
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 08 November 2017 11:14
 • 151
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 08 November 2017 11:05
 • 143
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 07 November 2017 21:28
 • 169
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАПравни актове на Държавния съвет

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Съсобственост

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Система на българското вещно право

Поредици и библиотеки: Университетска библиотека № 362, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 07 November 2017 16:30
 • 132
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 07 November 2017 16:23
 • 85
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАКодекс на труда 2011

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда 2011

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда 2006

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда 2006

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда 2006

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда 2004

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда 2004

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 07 November 2017 13:22
 • 111
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 07 November 2017 13:10
 • 151
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трудови отношения 2003

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Трудови отношения 2008

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Трудови отношения 2010

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Трудови отношения 2011

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Трудови отношения 2012

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Трудови отношения 2013

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Наръчник по трудови отношения

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Наръчник по заплащане на труда

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Кодекс на труда 2009

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда 2009

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда 2009

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда 2010

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кодекс на труда 2010

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 November 2017 17:32
 • 140
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Работно време, почивки и отпуски

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Здравно осигуряване в България

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Търговски сделки

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 November 2017 17:19
 • 172
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Търговски сделки

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Туризъм. Нормативни документи

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 06 November 2017 16:12
 • 125
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ценни книги

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 November 2017 16:01
 • 73
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да регистрираме и как да прекратим дейността на: Едноличен търговец, Събирателно дружество, Дружество с ограничена отговорност ...

Как да регистрираме и как да прекратим дейността на: Едноличен търговец, Събирателно дружество, Дружество с ограничена отговорност, Еднолично дружество с ограничена отговорност, Акционерно дружество. Колектив, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 November 2017 15:55
 • 103
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Предварителни договори

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Обществени поръчки

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 06 November 2017 12:12
 • 96
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 06 November 2017 12:07
 • 124
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Constitutional And Administrative Law

Право. Английски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 November 2017 11:39
 • 93
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 06 November 2017 11:31
 • 82
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Възлагане на обществени поръчки

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 November 2017 09:52
 • 123
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трудово право

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Коментар на Кодекса на труда

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Съдебна делба

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 28 October 2017 17:39
 • 59
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наследяване, завещание, делба

Бележки върху съдебната практика по закона за наследството Прочети повече • Download
 • 24 October 2017 14:30
 • 161
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на правото. Книга 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Търговски сделки

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Административен процес

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 October 2017 17:30
 • 118
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Международно публично право

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 06 October 2017 17:26
 • 135
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Достъп до обществена информация

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Предаване обвиняемия на съд

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 08 August 2017 10:30
 • 174
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Интелектуалната собственост

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 07 August 2017 14:22
 • 71
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 05 August 2017 16:43
 • 173
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 05 August 2017 16:32
 • 193
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАНаръчник за натура 2000 в България

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Право на Европейския съюз

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече • Download
 • 29 July 2017 15:55
 • 154
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 29 July 2017 15:49
 • 121
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 29 July 2017 15:33
 • 338
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 28 July 2017 09:03
 • 154
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАМеждународно публично право

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Politico-administrative Relations. Who Rules?

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 • Download
 • 18 July 2017 15:30
 • 91
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАМеждународно договорно право

Нормативни актове, необходими за сключване на всички видове международни договори. Прочети повече


Строителен законник. Книга 1

Закон, правилник и наредба за териториално и селищно устройство... Прочети повече

 • Download
 • 30 June 2017 10:01
 • 155
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Общо учение за държавата

Предлаганият курс по Общо учение за държавата е резултат на повече от десетгодишните ни научни дирения в областта на теорията на държавата..... Прочети повече


Договори за придобиване на недвижими имоти между граждани

Поредица - "Познаваме ли социалистическото право?" Прочети повече

 • Download
 • 27 June 2017 13:34
 • 144
 • 5
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАКонфликтология и съвременност. Бр. 1 (3) / 2008

Теория и методология. Конфликтологична практика. Сигурност Прочети повече


Търговско право

Пето преработено и допълнено издание Прочети повече • Download
 • 05 May 2017 22:43
 • 138
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 • Download
 • 05 May 2017 22:40
 • 180
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изчисляване и изплащане на болничните и майчинството

Новите декларации, подавани в НАП и НОИ. От 1 януари 2007 г. осигурените ще получават паричните обезщетения за болест и майчинство от НОИ, вместо от работодателите. Болничните листове и другите документи се представят на работодателите, които ги предават в съответните ТП на НОИ. Самоосигуряващите се предават болничните листове съшс в НОИ или в осигурителните… Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2013 година

Книгата се препоръчва от Съюза на данъчните служители в България. Тази книга-годишник е традиционен издателски продукт. Тя съдържа цялостно и актуално знание за данъчното законодателство през 2013 г. Публикувани са актуализираните текстове на основните данъчни закони: Прочети повече


Социално осигуряване - 2016

20 години юбилейно издание Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2015 година

Книгата се препоръчва от Съюза на данъчните служители в България. Този годишник е традиционен издателски продукт, който се ползва от хиляди специалисти. Изданието се предлага в два Варианта: Прочети повече


Социално осигуряване 2014

Този годишник се издава за осемнадесета поредна година. Изданието се предлага в два варианта: Прочети повече


Кратък справочник по счетоводство 2009

Как да организираме счетоводството си за данъчни цели? В книгата е поместен примерен индивидуален сметкоплан на предприятие, като е направена връзката между разпоредбите на счетоводните стандарти и данъчните закони. Авторите са се постарали да обхванат повечето от конкретните счетоводни и данъчни решения. Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 22:01
 • 280
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организация и оперативно управление на търговията. Вера Ковачева

Организация и оперативно управление на търговията е предназначен за обучаващите се по търговски маркетинг, мениджмънт и финанси, както и за специалисти, които работят в тази важна за икономиката стопанска дейност. Учебното съдържание въвежда в същността и основните положения на организацията и оперативното управление на търговията и дава отговор на… Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 21:57
 • 246
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник нормативни документи по счетоводна отчетност

Сборникът от нормативни документи по счетоводната отчетност съдържа постановления, наредби, инструкций, методически указания, окръжни и други, които уреждат финансово-счетоводната дейност и цейната механизация и автоматизация в социалистическите организации у нас. Поради ограничения в обема иа сборника на някои нормативни актове е отпечатано само заглавието,… Прочети повече


Счетоводство 2009

Целевата аудитория на годишника са счетоводители, финансисти и мениджъри на предприятия; одитори и консултанти,както и практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ. Прочети повече • Download
 • 05 May 2017 20:20
 • 242
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бюджетно счетоводство с практически примери. Иван Златков

Предмет на книгата е организацията и методологията на счетоводството в бюджетните предприятия като съществена част от държавния сектор на Република България. Прочети повече


Обща теория на счетоводната отчетност. Богдана Джорджева

Учебникът е разработен в съответствие с одобрената от МОНТ учебна програма по счетоводство за предпрофесионална подготовка на учениците от IX клас на СОУ. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан от 1991 г. Прочети повече


Счетоводство за мениджъри. Бойко Костов, Емил Евлогиев, Теодоси Георгиев

Тази книга Ви предлага систематизирано практическо знание по най-важния, базов компонент на финансовото управление - счетоводството на предприятието. В хронологичен ред са представени: мястото и ролята на счетоводството във фирменото управление; общите изисквания и принципи на счетоводството; счетоводните документи и документооборота; съдържанието… Прочети повече


Трудови отношения 2015. Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова

Тази книга-годишник е осемнадесето по ред издание с актуално приложно знание по цялостната проблематика на трудовото право през 2015 г. Прочети повече


Трудови отношения 2014. Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова

Актуализирани текстове на най-важните нормативни актове на трудовото законодателство. Важни решения на Върховния касационен съд. Актуални писма на Министерството на труда и социалната политика Приложни коментари и практически разяснения по новите моменти и прилагането на трудовото законодателство през 2014 г.. Прочети повече
Трудови отношения 2008. Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова

Актуалните текстове на основните трудови закони, както и на най-важните подзаконови нормативни актове по прилагането им. Подробните авторски коментари разглеждат конкретни теми и въпроси по цялата материя на правната уредба, които не са били предмет на обсъждане в предишни издания. Предложени са експертни решения на правни казуси - интересни и важни… Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 12:15
 • 170
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трудов договор Сключване. Изменение. Прекратяване. Кругер Милованов

Авторът на книгата проф. д-p Кругер Милованоб е работил в Института за правни науки на Българската академия на науките. В течение на дълги години е преподавал трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Прочети повече


Наръчник по заплащане на труда, Недка Колева, Ася Гонева

Тази книга Ви предлага цялостно приложно знание по заплащането на труда. В нея ще намерите: • професионален коментар на основните принципи и норми, с акцент върху промените в законодателството; • изчерпателни разяснения по всички видове трудови и други възнаграждения и обезщетения; • примерни образци на вътрешни актове на предприятието по заплащане… Прочети повече


Договорът в индивидуалните трудови отношения

ДОГОВОРЪТ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 12:06
 • 289
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Коментар на новия семеен кодекс

Цялостен тематичен коментар на новия Семеен кодекс с акцент върху промените и новите моменти в семейните правоотношения; Актуализиран текст на основни нормативни актове. Прочети повече


Осигуряване на едноличен търговец и на съдружник. Осигуровки и данъци за свободните професии

В изданието подробно и с примери са разяснени промените за 2007 г., свързани с осигуряването на едноличните търговци и на съдружниците. Прочети повече


Граждански договори. Ползване на граждански вместо трудови договори. Намаляване на облагаемата печалба чрез граждански договори

Грамотното ползване на граждански договори в дейността на фирмите позволява да се спестят суми от осигуровки и данъци. Прочети повече


Разходи за транспорт. Разходи за гориво. Разходи за командировки

Документирането и осчетоводяването на разходите за транспорт и за командировки са начини за намаляване на облагаемата печалба за фирмите. Прочети повече


Счетоводство 2010

Годишникът отразява състоянието на законодателството към 8 февруари 2010 г. актуализиран текст на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит; приложни коментари по промените в счетоводното законодателство; нормативни текстове и приложни коментари на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия; професионален… Прочети повече


Счетоводство 2011

Актуализирани текстове на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит; приложни коментари по основните концепции и промените в счетоводното законодателство през 2010 година; Прочети повече


Счетоводство 2012

ТАЗИ КНИГА СЪДЪРЖА: актуализирани текстове на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит; приложни коментари по основните концепции и промените в счетоводното законодателство през 2012 година; Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 11:44
 • 274
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Анализ на финансово-счетоводните отчети. Димитър Динев, Тодор Кръстев

За "Анализа на финансово-счетоводните отчети" ние използвахме познанията и уменията, придобити в САЩ, Великобритания и Франция, опита ни в оказването на консултантски експертни финансово-счетоводни и одиторски услуги, а не на последно място — и преподавателския ни опит в УНСС — София. Прочети повече


Данъците и данъчният процес във въпроси и отговори

Тaзи книгa предлaгa oфициaлни cтaнoвищa и екcпертни решения нa cтoтици кoнкретни кaзуcи oт прaктикaтa нa cпециaлиcтa пo прилaгaнетo нa дaнъчнoтo зaкoнoдaтелcтвo. Oбxвaнaтa е мaтериятa нa вcички дaнъци /c изключение нa aкцизите/, кaктo и нa дaнъчния прoцеc. Cъдържaниетo е пoдреденo cъoбрaзнo cтaтутa нa oфициaлните cтaнoвищa и пo видoве дaнъци. Зa удoбcтвo… Прочети повече


Данъчно облагане и счетоводно приключване 2010

Тази книга-годишник Ви предлага цялостно практическо знание за данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2010 г. Книгата съдържа: * нормативни текстове на основните данъчни закони; * приложни коментари по всеки данък в контекста на годишното финансово приключване; * актуални писма на Националната агенция за приходите; * подробни разяснения… Прочети повече


150 примерни длъжностни характеристики

Тази книга Ви предлага 150 примерни длъжностни характеристики, съобразени с Националната класификация на професиите и длъжностите, 6 сила от 1 януари 2006 г. Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2010 година

Тази книга е традиционен издателски продукт и съдържа цялостно професионално знание за данъчното законодателство, в сила от 1 януари 2010 г. Публикувани са актуализираните нормативни текстове на всички данъчни закони: Прочети повече


Новото данъчно законодателстео през 2011 година

* Aктуализиpан тeкcт на ocнoвнитe данъчни закoни * Кoмeнтаp за пpoмeнитe в данъчнoтo закoнoдатeлcтвo * Пpактика на HAП и MФ Тази книга e тpадициoнeн издатeлcки пpoдукт и cъдъpжа цялoтo пpoфecиoналнo знаниe за данъчнoтo закoнoдатeлcтвo, в cила oт 1 януаpи 2011 гoдина. Публикувани cа актуализиpанитe нopмативни тeкcтoвe на вcички данъчни закoни: Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 11:23
 • 148
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социалното осигуряване и краткосрочните плащания във въпроси и отговори

Tази книга Bи пpедлага цялocтнo пpилoжнo знание пo матеpията на coциалнoтo ocигуpяване и кpаткocpoчните плащания и пoмoщи. B пocледoвателен pед cа публикувани пpoфеcиoнални oтгoвopи на вcички въпpocи в тази oблаcт: задълженията на ocигуpителите и cамoocигуpяващите cе лица и cpoкoвете за внаcяне на дължимите ocигуpителни внocки oтпуcканетo и изплащанетo… Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 11:21
 • 165
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник по социално осигуряване

Авторски колектив с ръководител Йордан Христосков. Прочети повече

 • Download
 • 05 May 2017 00:22
 • 321
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Всичко за пенсиите във въпроси и отговори. Антоанета Киркова, Ася Гачева, Елина Костова, Янка Грозев

В приложни коментари, подготвени като въпроси и отговори, са разяснени всички въпроси, свързани с правото за пенсиониране, условията за придобиване на пенсия, видовете пенсии, тяхното осъвременяване, преизчисляване, изплащане, прекратяване и пр. Прочети повече


Процедури и приложни документи по социалното осигуряване. Маргарита Чечова, Галина Николова, Стоил Гигов

Процедурите са разработени от екип от утвърдени експерти - юристи на НОИ: Маргарита Чечова, Галина Николова и Стоил Гигов. Прочети повече


Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори. Ивайло Кондарев, Валентина Василева

Предназначението на книгата е да подпомогне усвояването и прилагането на ДДС и да обслужи професионалното ежедневие на специалистите - счетоводители, финансисти и мениджъри, данъчни експерти, практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ. Прочети повече


Счетоводство 2008. А. Свраков, Б. Брезоева, В. Филипов, И. Златков, Н. Ризов

Целевата аудитория на годишника са счетоводители, финансисти и мениджъри на предприятия; одитори и консултанти, както и практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ. Прочети повече


Счетоводство 2009. А. Свраков, Б. Брезоева, В. Филипов, И. Златков, Н. Ризов

Целевата аудитория на годишника са счетоводители, финансисти и мениджъри на предприятия; одитори и консултанти,както и практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ. Прочети повече


Счетоводство 2010. А. Свраков, Б. Брезоева, В. Филипов, И. Златков, Н. Ризов

Годишникът отразява състоянието на законодателството към 8 февруари 2010 г. актуализиран текст на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит; приложни коментари по промените в счетоводното законодателство; нормативни текстове и приложни коментари на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия; професионален… Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2013 година

Тази книга-годишник е традиционен издателски продукт. Тя съдържа цялостно и актуално знание за данъчното законодателство през 2013 г. Публикувани са актуализираните текстове на основните данъчни закони: Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Закон за данък върху добавената стойност; Закон за… Прочети повече


Данъчно облагане и счетоводно приключване 2012

Излoжениетo е cъoбpaзенo cъc зaкoнoдaтелcтвoтo към 3 cептемвpи 2012 г. Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2012 година

В подробните авторски коментари са разгледани промените в уредбата и прилагането на всеки данък. Представени са важни писма на данъчната администрация, в сила и през 2012 година. Новост и коментарът по измененията и допълненията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Представени са важни писма на данъчната администрация, в сила и през 2012 г. Прочети повече


Социално осигуряване 2013

Книгата съдържа цялостно приложно знание по проблематиката на социалното осигуряване през 2013 г.: актуализирани текстове на основните законови и подзаконови нормативни актове сред последните промени от м. март тази година /ДВ, бр.33 от 05.04.2013 г./; важни указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите; изчерпателни… Прочети повече


Данъчно облагане и счетоводно приключване 2011

Целева аудитория на годишника са: счетоводители и данъчни експерти, финансисти и юристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ, както и всички данъкоплатци. Прочети повече

 • Download
 • 04 May 2017 14:25
 • 276
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство 2012

Целевата аудитория на годишника са счетоводители, финансисти и мениджъри на предприятия, одитори и консултанти, както и практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ. Прочети повече


Счетоводство 2012

Целевата аудитория на годишника са счетоводители, финансисти и мениджъри на предприятия, одитори и консултанти, както и практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ. Прочети повече

 • Download
 • 04 May 2017 14:02
 • 262
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство 2013

Книга-годишник ви предлага актуализираните текстове на Закона за счетоводството, на Закона за независим финансов одит и на Закона за публичните финанси; подбрани коментари по възлови въпроси на съдържанието и прилагането на основните нормативни актове в областта на счетоводството, приложен коментар на новите моменти в международните счетоводни стандарти,… Прочети повече


Социално осигуряване 2010 година

Държавно обществено осигуряване. Допълнително пенсионно осигуряване Прочети повече

 • Download
 • 04 May 2017 10:38
 • 229
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНАДеликтно право. Поля Голева

„Деликтно право" е второ преработено и допълнено издание на излязлата през 2007 г. едноименна книга. Освен класическите институти на непозволеното увреждане, уредени в чл. чл. 45 - 54 от Закона за задълженията и договорите и богатата съдебна практика по тяхното прилагане, в нея се разглеждат много нови и модерни в европейското право проблеми. За първи… Прочети повече


Правова държава. Философски аспекти. Георги Бойчев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Раздел първи. Правото при правовата държава 1. Философското учение за правото при правовата държава 9 2. Частно и публично право 95 3. Конституция на гражданското общество и на правовата държава 112 4. Към въпроса за бъдещето на конституционализма 149 5. Върховенство на закона 172 Раздел втори Характеристика на правовата държава… Прочети повече


Теория на социалното управление. Учебно помагало. Живко Миланов

ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Въвеждането на учебната дисциплина Теория на социалното управление в Юридическия факултет представлява една от мерките на ръководството на Единния център по науките за държавата и правото за актуализиране на учебния процес и приспособяването щ към потребностите, които, се поставят пред юристите от общественото развитие на страната,… Прочети повече

 • Download
 • 06 February 2017 16:41
 • 125
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Семейно право. Тълкувателен справочник. Лиляна Ненова

Книгата има за цел в справочна форма да предложи на читателите пълна информация по въпросите на семейното право у нас. Изложението в нея е подредено по тематичен принцип и следва структурата на Семейния кодекс. Така най-лесно читателят може да намери отговор на въпроси, свързани със сключването на брака, отношенията между съпрузите, произхода, родството,… Прочети повече


Европейски съд по правата на човека. Избрани решения. Колектив

Настоящият сборник е първото обемно издание на решения на Европейския съд по правата на човека на български език. Подборът на делата имаше нелеката задача да представи една по-цялостна картина на юриспруденцията на съда на базата на едва 40 от над 1500те дела разгледани от съда. Тази книга несъмнено ще бъде последвана от други подобни издания, допълващи… Прочети повече

 • Download
 • 06 February 2017 16:27
 • 174
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Примерни търговски договори, уредени с част трета на търговския закон. Търговски сделки. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ I. Увод ......................................................................................................................5 II. Търговска продажба..........................................................................................7 Договор за продажба.........................................................................................9… Прочети повече


Етажна собственост / Condominium. Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство

Тази брошура е издадена по проект „Законопроектът за управление на етажната собственост - заплаха за интересите на българските граждани и проводник на корпоративни интереси. Нормативна уредба на етажната собственост в България. Предложения за изменения и допълнения в съответствие с настъпилите промени в обществените отношения и градската среда" Финансиран… Прочети повече

 • Download
 • 06 February 2017 16:16
 • 195
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Конституциите. Евгени Танчев, Георги Близнашки, Пламен Киров

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Увод 2 2. Конституция на Съединените американски щати 5 3. Конституция на Италианската република 26 4. Основен закон на Федерална република Германия 64 5. Конституция на Френската република 129 6. Конституция на Гърция 153 7. Испанска конституция 215 8. Конституция на Федерална република Бразилия 269 Прочети повече

 • Download
 • 06 February 2017 16:12
 • 486
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Римско частно право. Михаил Андреев

ПРЕДГОВОР Заслуженото преиздаване на петото издание на краткия курс по римско частно право е уместен повод да бъде представен неговият автор пред читателите, и особено пред студентите, които не могат да бъдат в личен контакт с него, още повече, че той загина преждевременно (30. V. 1978 г.) при автомобилна злополука на път към Университета. Професор… Прочети повече


Собственост и собственици. Александър Джеров

Права и задължения на собствениците при отчуждаване на техните недвижими имоти. Прочети повече


Прокурорски надзор за законност в местата за лишаване от свобода. Милчо Паликарски

Съдържание УВОД........................................................7 Глава 1 ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ПРОКУРОРСКИЯ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА 11 § 1. Общи бележки................................................11 § 2. Органи и лица, върху чиято дейност се простира прокурорският надзор за законност в местата за лишаване от свобода… Прочети повече


Учебник по търговско право. Част 1. Емил Златарев, Веселин Христофоров

ПРЕДГОВОР От приемането и влизането в сила на Търговския закон измина почти една година и, както можеше да се очаква, появиха се първите коментарни и други литературни изследвания. Тяхната ориентация е преди всичко към подмомагане на възраждащата се търговска практика в условията на един труден преход към пазарна икономика. Те задоволиха първата вълна… Прочети повече

 • Download
 • 01 February 2017 21:06
 • 152
 • 0
 • 0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Конституционно право. Снежана Ботушарова

Изграждането на новата демократична държана - Република България, е свързано с осъществяването на радикална законодателна реформа, която засяга всички отрасли на правого. Най-съществени промени се извършват в Конституционного право. На сегашния етап това право разкрива особености, които се определят от наличието на нова Конституция и действието на… Прочети повече