Съобщителни системи с импулсно кодова модулация

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-4-2020
  •  65

Автор:Никола Дурчев, Георги Бичев
Издателство:Техника
Страници:451
Корици:ТВЪРДИ
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 215 Състояние: Мн. Добро
Съобщителни системи с импулсно кодова модулация - Н. Дурчев, Г. Бичев

В книгата са разгледани основните теоретични принципи и методи на реализация на многоканалните уплътнителни системи с импулсно-кодова модулация (ИЮІ). Изяснени са най-важните и характерни особености на преобразуването на аналогоговата информация в цифрова и обратно. Отделено е значително внимание на въпросите, свързани с организацията на линийния тракт, принципите на цифрофо мултиплексиране, методите на синхронизация и т, н. Разгледани са редица съвременни системи с ИКМ от различни йерархични нива и накратко са изложени пътищата за осъществяване на цифровизация на съобщителните мрежи.

Книгата е предназначена за инженерно-технически и научни работници, които се занимават с разработването и експлоатадията на многоканални системи и магистрали с ИКМ-Тя може да бъде полезна също и на аспиранти и студенти от. ВТУЗ, които изучават системи и средства за предаване на цифрова информация.
® Никола Христов Дурчев
Георги Александров Бичев 1989 с!о Jusautor, Sofla

***
ПРЕДГОВОР
Настоящият период на развитие на съобщителната техника се характеризира с повсеместното въвеждане на цифровите методи на обработка, пренасяне и разпределение нд информацията. В развойновнедрителската дейност постепенно се преминава към разработването само на цифрови съобщителни системи: многоканални цифрови уплътнителни системи и цифрови комутационни системи. Предвижда се в близка и в далечна перспектива съобщителните мрежи да се изграждат и развиват също само като цифрови, с пълна интеграция на услугите (Integrated Services Digital Network).

Тези тенденции в развитието на съобщителната техника са и повод за написването на книгата.

Авторите са си поставили за цел, използувайки многогодишния си педагогически, изследователски и конструкторски опит, да запознаят читателите с основните теоретични принципи, методи на реализация и перспективи на развитие на съвременните многоканални уплътнителни системи с импулсно-кодова модулация (ИКМ).

Поставянето на подобна цел изисква задълбочено изясняване на значителен брой въпроси и проблеми, свързани със системите с ИКМ. Ограниченият обем на книгата обаче не позволи това да се извърши в необходимата степен за всички от тях. Нещо повече, не са разгледани специфичните особености на системите с ИКМ, използувани за предаване на информацията по радиорелейни линии и по оптически съобщителни кабели.

Независимо от това авторите се надяват, че написаната от тях книга ще позволи на любознателния читател да получи редица нови познания в областта на системите с ИКМ.

Методичното излагане на разглеждания материал в книгата изисква по възможност нейното последователно четене. Не е необходимо читателят да притежава специални познания в областта на цифровите уплътнителни съобщителни системи с ИКМ. Общите инженерно-технически познания, получавани във ВТУЗ, са напълно достатъчни за нейното разбиране и овладяване. Разбира се, онези специалисти, които желаят по-обстойно да се запознаят с отделни теоретични, практически или експлоатационни проблеми, е необходимо да се обърнат към специализирани статии и монографии.

Вероятно книгата не е лишена-от някои неточности, пропуски и недостатъци. Ето защо всички забележки, които имат за цел нейното подобряване, ще бъдат приети с благодарност.

Авторите

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано с молив.
1-Съобщителни-системи
Категория › Телекомуникации

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.