Приложна математика за икономисти

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-5-2019
  •  124

Автор:Геро Геров, Весела Пашева
Издателство:Нов български университет
Страници:352
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Приложна математика за икономисти / Геро Геров, Весела Пашева

СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ .............................................................5

Тема 1: ЕЛЕМЕНТИ НА АНАЛИТИЧНАТА ГЕОМЕТРИЯ ........................6
Тема 2: ПОЛИНОМИ.....................................................37
Тема 3: ЕЛЕМЕНТИ НА ЛИНЕЙНАТА АЛГЕБРА ..............................47
'Тема 4: ЕЛЕМЕНТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ ........................92
Тема 5: ПРИБЛИЖЕНИЯ НА ФУНКЦИИ...................................161
Тема 6: ЛИНЕЙНО ОПТИМИРАНЕ........................................179
Тема 7: ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА .........................................225
Тема 8: ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕОРИЯТА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ ...................247
Тема 9: ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕОРИЯТА НА ИГРИТЕ ............................274
Тема 10: ЕЛЕМЕНТИ НА ДИНАМИЧНОТО ОПТИМИРАНЕ ...................301
Тема 11: ЕЛЕМЕНТИ НА ФИНАНСОВАТА МАТЕМАТИКА ....................320
КОНСПЕКТ - ВЪПРОСНИК ..............................................344
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ......................................................346

***
ВЪВЕДЕНИЕ

В съвременния живот математическите методи се прилагат не само в такива традиционни области като физиката, химията и техниката, но и в науки, за които доскоро се смяташе, че няма място за математика, като например биологията, медицината, лингвистиката. Днес вече е невъзможно да си представим без използването на математиката развитието не само на техническия прогрес, но и на икономиката, планирането, науката за управление и на още много други области на човешката дейност.

Учебникът по приложна математика за икономисти има за цел, от една страна, да даде необходимите знания по математика, които се използват в останалите дисциплини на обучението по бизнес администрация, а, от друга, да запознае читателите с някои ефективни методи на приложната математика, които могат да се прилагат непосредствено във всекидневната практика на мениджъра.

Изложението на материала е направено в достъпна форма, като навсякъде се търси икономическа интерпретация. Доказателства се привеждат само в редките случаи, когато това води до по-добро разбиране на същността на проблема. Акцентът пада върху практическите правила за пресмятане. Елементарните сведения от линейната алгебра, аналитичната геометрия и от математическия анализ имат за цел освен преките възможности за икономически приложения да дадат и необходимия фундамент за останалите раздели на учебника. Пряко ориентирани към целите на приложенията са разделите елементи на теорията на вероятностите, линейно програмиране, динамично програмиране, елементи на теорията на игрите, приближения на функции и обработка на данни. Завършващият раздел елементи на финансовата математика има за цел да даде основните познания за разбиране на съвременните финансови взаимоотношения.

Примерите и задачите имат такъв размер, че пресмятанията да се направят на ръка, или най-много с помощта на джобен калкулатор. За някои от задачите, които практиката предлага, ще се наложи използването на компютри и подходящи пакети приложни програми.

Авторите изказват благодарност на ръководството на Радиоуниверситета и на директора на програмата по Бизнесадминистрация доц. В. Павлова за проявеното търпение и постоянно внимание към работата на авторите, на рецензента доц. Е. Върбанова, чиито полезни бележки значително подобриха качеството на учебника, на г-ца Емилия Каменова и Ирина Тодорова от издателството на Радиоуниверситета за голямата експедитивност при обработката на ръкописа, както и на редактора Д. Керемидарска и коректора М. Братованова, чието постоянно чувство за хумор направиха работата на авторите по окончателната подготовка на ръкописа за печат не само ефективна, но и приятна.


Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано. Незначително позахабени корици.

ст-Приложна-математика-за-икономисти


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.