Ръководство за упражнения по микробиология

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-4-2019
  •  164

Автор:С. Радучев, К. Ризванов, Н. Тосков
Издателство:Земиздат
Страници:138
Корици:Меки
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 215 Състояние: Мн. добро
Ръководство за упражнения по микробиология / Стефан Радучев, Крум Ризванов, Найден Тосков
Второ преработено и допълнено издание.

СЪДЪРЖАНИЕ
3 Предговор
Обща част
5 Микробиологична лаборатория и по-важни уреди, с които е обзаведена
7 . Микроскоп g «
13 . Термостат !
14 . Стерилизационни апарати
17 . Центрофуга
18 . Вибрационен апарат
18 . Спомагателни предмети и съдове
19 Приготвяне на микроскопски препарати
19 . Приготвяне на неоцветени микроскопски препарати
21 . Приготвяне на оцветени микроскопски препарати
25 . Специални методи на оцветяване за изучаване устройството на микробната клетка
29 Изследване морфологията на микроорганизмите
29 . Морфология на бактериите
31 . Морфология на актиномицетите
32 . Морфология на дрождите
33 . Морфология на плесените
36 . Измерване на микробни клетки
37 Хранителни среди
39 . Обикновени хранителни среди
42 . Специални хранителни среди
42 . . Хранителни среди за диференциране на микроорганизмите
43 . . Селективни хранителни среди
43 . . Елективни хранителни среди
45 . Сухи хранителни среди
45 . Определяне реакцията на хранителните среди
47 . Стерилизиране на хранителни среди, съдове и пособия
47 . . Стерилизиране с висока температура
49 . . Стерилизиране с химични вещества
49 . . Стерилизиране чрез филтриране
49 Съхраняване на хранителни среди
50 Техника на култивиране на микроорганизмите
50 . Разливане на твърди хранителни среди в петриеви чаши
50 . Посяване и препосяване в течна и твърда хранителна среда
52 . Култивиране на аеробни и анаеробни микроорганизми
53 . . Култивиране на аеробни микроорганизми
53 . . Култивиране на анаеробни микроорганизми
53 . . Култивиране на факултативно анаеробни микроорганизми
55 . Изолиране на чисти култури от микроорганизми
58 . Поддържане и съхраняване на чисти култури от микроорганизми
59 . Изследване на колонии от микроорганизми . г
61 . Отчитане количеството на микроорганизмите f
61 . Метод на посявка рърху агар в петриеви чаши I.
63 . Метод на микрокултурите *
64 . Определяне броя на микроорганизмите в камери под микроскоп *
65 Проучване влиянието на някои фактори на външната среда върху жизнената дейност на микроорганизмите
65 . Влияние на температурата
66 . Влияние на реакцията на средата
67 Наблюдаване антагонизма между микроорганизмите
67 . Методи за изучаване антагонизма между микроорганизмите
69 . Количествено определяне на антибиотичните вещества
70 Определяне вида на микроорганизмите
Специална част
Превръщане на безазотните органични вещества от микроорганизмите . Алкохолна ферментация . Оцетнокисела ферментация . Млечнокисела ферментация . Масленокисела ферментация
. Масленокисела ферментация на пектиновите вещества . Масленокисела ферментация на целулозата . Окисляване на захарите от плесенитс до лимонена киселина Превръщане на азотните съединения от микроорганизмите - Амонификация
. Нитрификация
. Денитрификация
. Свързване на атмосферния азот от микроорганизмите . . Свързване ма атмосферния азот от бактериите от ред Azotobacter .
  Свързване на атмосферния азот от Cl. Pasteurianum
. Свързване на атмосферния азот от. грудкоьите бактерии Превръщане на Съединенията на сярата, желязото и фосфора от микроорганизмите . Серобактерии
. Железобактерии
. Фосфорни бактерии Микробиологично изследване на почвата
. Методи за определяне физиологичните групи микроорганизми в почвата Микробиологично изследване на силажа Микробиологично изследване на хранителни продукти . Микробиологично изследване на млякото
. Микробиологично изследване на консерви
Микробиологично изследване на водата и въздуха . Микробиологично изследване на водата
. Микробиологично изследване на въздуха
Литература

Предговор
Ръководството за упражнения по микробиология е предназначено за студентите от агрономическите факултети, които изучават „Земеделска микробиология“. В него са разгледани основните методи на микробиологичната лабораторна техника, които позволяват да се изучат морфологичните и физиологичните особености на микроорганизмите, представляващи интерес за селскостопанското производство. В ръководството са дадени и редица специални методи на изследване от земеделската микробиология, които позволяват да се изучат важни микробиологични процеси в почвата и в редица селскостопански продукти.

С овладяване на методите за микробиологично изследване студентите ще опознаят по-пълно и задълбочено земеделската микробиология и това ще им позволи да се явят вече подготвени за практическото усвояване на редица основни агрономически дисциплини, като почвознание, агрохимия, фитопатология и пр.

С оглед да бъде полезно не само на студентите, но и на специалистите, които работят в съответната област, в ръководството са застъпени повече методи, отколкото е предвидено в учебната програма по земеделска микробиология.

При съставянето на ръководството сме ползували различни наши и чужди литературни източници.


2-бз-Ръководство-за-упражнения-по-микробиология
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.