Семейно право на Република България

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-3-2019
  •  134

Автор:Лиляна Ненова
Издателство:Софи-Р
Страници:700
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN:9546380083 Тегло (гр.): Формат: 135 / 205 Състояние: Мн. добро
Предговор
ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ

Настоящият труд е Второ основно преработено издание на учебника по семейно право от същия автор, издаден през 1977 г. Топ бе изграден върху основата на Семейния кодекс от 1968 г.

В течение на изминалия седемнадесетгодишен период бяха приети ред нормативни актове с отражение върху семейното право. Най-важно за случая е влизането в сила през 1985 г. на нов Семеен кодекс, действащ и понастоящем. Топ съществено преуреди материята на семейното право и по съдържание, и по форма. През 1991 г. бе приета нова Конституция на Република България. Основана на нови начала, тя отразява протичащите в страната обществени промени. Конституцията прокламира и семейноправни принципи, в основата си отдавна утвърдени, но В осъвременен дух и редакция. През 1992 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс. Главното му острие бе заличаване на предишното идеологическо оцветяване на понятия, отношения, институти В съдържанието на кодекса. Наред с това през посочения период бяха изменени или отменени и чуждестранни семейни закони, с които бе съпоставяно нашето право, като дори изчезнаха в предишния вид някои от издалите ги държави.

В тази обстановка главните съображения за преработка на учебника и новото му издание са следните:

Необходимо е преди Всичко съобразяване на изложението с действащия Семеен кодекс. Топ Възприема значителна част от разрешенията на първия Семеен кодекс, но същевременно внася повсеместни промени В регламентацията. Видоизменена е системата за подрежда не на материята. Извършени са съществени преработки в уредбата на отделните институти. Възприети са нови редакции на разпоредбите. Това изисква различно от предишното моделиране на цялостния текст и поднасянето му по нов начин.

Необходимо е паралелно с това съобразяване с „деидеологизация-та“ на Семейния кодекс. Това е нормативно изискване. То произтича от новата Конституция и съвсем директно - от заличаването чрез закон на съответни понятия, изрази, формулировки, постановки в редакцията на кодекса (например характеристиката „социалистически“ на брак, семейство, морал и т.н.). Но отстраняването на този до голяма степен външен етикет не може да означава отричане като цяло на Семейния кодекс и достойнствата на неговата регламентация. Справедливостта изисква те да бъдат признати, независимо от напълно логичната възможност и необходимост за отменяне, изменяне, допълване, „демократизиране“ на нормативни решения. Защото семейното право се отличава с нещо специфично. То урежда предимно лични отношения между близки лица, наситени с нравствено и емоционално съдържание. Затова в тази сфера важат в известен смисъл „надполитически“, общочовешки хуманни и морални начала и универсални правни принципи на цивилизованото общество. Те са намерили израз в ред международни актове, конвенции и декларации на ООН: закрила на детето, равноправие на брачни и извънбрачни деца, равноправие на мъжа и жената, закрила на майката, забрана за дискриминации В семейните отношения и т.н. Аействащият български Семеен кодекс е изграден именно върху такива принципи, които не се засягат от изискването за „деидеологизация“. Напротив, те трябва да бъдат все по-реално осъществявани в живота.

При новото излагане на материята се налага и ограничаване на сравнителния подход. Следва да се изоставят изгубили значението си съпоставки с други законодателства и използване на свързани с тях литературни източници. Историческа справка по тези въпроси може да се направи в първото издание на учебника.

При твърде сложната преработка на изложението, доближаваща се до новото му написване, авторът се е ръководил от стремежа да предложи на уважаемите читатели осъвременена, актуална информация за действащото българско семейно право.

Л. Ненова

Забележка: Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

ст-Семейно-право-на-Република-България
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.