Учебно-методическо помагало по политическа икономия на капитализма. Част 1

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-3-2019
  •  147

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:223
Корици:Меки
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 215 Състояние: Много добр
Учебно-методическо помагало по политическа икономия на капитализма. Част 1: За семинарни занятия

Под общата редакция на Василка Вълчанова

СЪДЪРЖАНИЕ
ПЪРВИ РАЗДЕЛ
ОБЩИ МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕМИНАРНИТЕ ЗАНЯТИЯ И САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА
НА СТУДЕНТИТЕ
1.1. Методически съвети по организацията и ефективното провеждане на семинарните. занятия 5
1.2. Методически .съвети за изучаване и конспектиране на първоизточниците 9
1.3. Методически съвети за написване и изнасяие на рёферати, доклади и 
научни съобщения 14
1.4. Методически съвети за написване и защищаване на курсови работи 
по политическа икономия 18
ВТОРИ РАЗДЕЛ
МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА КАПИТАЛИЗМА
Тема I. Предмет и метод на политическата икономия 22
Тема II. Докапиталистически обществено-икономически формации
и създаване на предпоставки за възникване на капитализма 38
Тема III. Стоково производство, стока и пари 48
Тема JV. Капитал и принадена стойност 79
Тема V. Всеобщ закон на капиталистическото натрупване .... 117
Тема VI. Кръгооборот и оборот на капитала 133
Тема VII. Средна печалба и производствена цена 14^
Тема VIII. Търговски капитал и търговска печалба f 165
Тема IX. Заемен капитал и кредит 174
Тема X. Капиталистическа поземлена рента 184
Тема XI Възпроизводство на обществения капитал и икономически 
кризи на свръхпроизводство  197

***
В Учебнометодическото помагало се разглеждат важни въпроси на ме дотиката на преподаване на политическата икономия както от по-общ харакхер-отнасящи се до подготовката и провеждането на семинарните занятия и opra' низацията на самостоятелната работа на студентите, така и до конкретни ме-' тодически указания по отделни теми и проблеми на политическата икономия.

Учебнометодическото помагало е предназначено да окаже помощ на преподавателите — ръководители на семинарните занятия по политическа иконо» мия във ВУЗ и на студентитз при изучаването на политическаха ккономия*

©Авторски колектив: Василка Георгиева Вълчанова, Здравко Емануилов Обретенов, Венелина Георгиева Трифонова, Трендафил Атанасов Атанасов,
Светла Дафинова Джурова, Кристалина Иванова Георгиева, Красимир Христов Керчев,
Стати Василев Статев, Венцислав Николов Съев,  е/о Jusautor, Sofia, 1984
Индекс 330

***
ПРЕДГОВОР
Повишаване ефективността от преподаването на идеологическите дисциплини във ВУЗ изисква използуването на съвременни активни методи и учебни средства, което на свои ред налага усъ-вършенствуване на методиката на преподаване и по-конкретно — методиката на семинарните занятия.

Характерно за настоящото учебнометодическо помагало по политическа икономия на капитализма е приложеният комплексен подход при използуване на различни форми и методи на работа в семинарните занятия.

Първият раздел съдържа разработки с общ методически характер. Правят се препоръки към ръководителите на семинарните занятия и към участвуващите в тях студенти за начина на подготовка и провеждане на семинарите.

Вторият раздел включва разработки, в които се дават конкретни методически насоки за подготовката и провеждането на семинарните занятия по всяка тема в курса по политическа икономия на капитализма.

В отделната тема се подчертават възловите моменти и проблеми, посочва се подходът при тяхното изучаване, изтъкват се трудностите, срещани при разкриване същността на икономическите категории и закони, препоръчват се методи и средства, които биха могли да се използуват за тяхното творческо усвояване.

Методическата разработка на всяка тема включва и примерна тематика за подготовка на реферати, доклади и изказвания. За самостоятелната работа на студентите е посочена основна и допълнителна литература.

За насочване на студентската младеж към творческо усвояване на преподавания материал са включени елементи на проблемното обучение. Към всяко семинарно занятие са формулирани по няколко проблемни въпроса, при чието разискване по време на семинара може съзнателно да се създаде или естествено да възникне проблемна ситуация.

Възможност за повишаване познавателната активност на студента и прилагане на усвоените теоретически знания дават примерните политикономически задачи.

Дадените тестове могат да служат като важно средство за провеждане на бърз и масов контрол за достигнатото равнище на подготовката на студентите......

1-Учебно-методическо-помагало-по-политическа-икономия-на-капитализма-Част-1
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.