Сборник от задачи по физика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-2-2019
  •  161

Автор:С. Дамянов, К. Казанджиев, Т. Димчев, В. Буриев
Издателство:Народна култура
Страници:444
Корици:Меки
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Неизползвана книга. С име на бивш притежател.

Сборникът съдържа задачи, разпределени тематично по всички основни дялове на физиката, като към всеки параграф са дадени кратко съответните формули, закони, примерни решения. Задачите са придружени с отговори и упътвания.
Изданието е предназначено за студентите от ВТУЗ, но може ра бъде полезно и за всички, които изучават обща физика.
©Станко Стоянов Дамянов, Кирил Петров Казанджиев, Тодор Василев Димчев, Веселин Николов Буриев
1987

***
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
I. глава
ФИЗИЧНИ ОСНОВИ НА МЕХАНИКАТА
§ 1. Кинематика на материална точка и на твърдо тяло
§ 2. Динамика на движенията
§ 3. Закони за запазване на импулса, на момента на импулса и на енергията 34
§ 4. Елементи на специалната теория на относителността 42
§ 5. Механика на газове и течности 47
II. глава
МОЛЕКУЛНА ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА
§ 6. Закони за идеалните газове 53
§ 7. Молекулно-кннетична теория на газовете 57
§ 8. Вътрешна енергия и топлинни капацитети на идеалните газове. 60
§ 9. Реални газове 62
§ 10. Разпределение на молекулите по скорости и енергии. Закони на
Максуел и Болцман 64
§11. Физични основи на термодинамиката * 68
§ 12. Явления на пренасяне. Повърхностни явления 79
III. г л а в а ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
ВЗ. Електрично поле във вакуум и в диелектрик 86
§ 14. Проводник в електрично поле. Енергия на зареден проводник и енергия на електрично поле 104
§ 15. Постоянен електричен ток 40
§ 16. Електричен ток в метали и газове 117
IV глава ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗЪМ
§ 17. Магнитно noie на постоянен ток 122
§ 18. Действие на магнитно поле върху токове и заряди 13!
§ 19. Електромагнитна индукция. Енергия на магнитною поле 13?
ТРЕПТЕНИЯ И ВЪЛНИ
§ 20. Механични трептения. 112
§ 21. Електромагнитни трептения ' 151
§ 22. Еластични и електромагнитни вълни 157
§ 23. Акустика 164
VI глава ВЪЛНОВА ОПТИКА
§ 24. Геометрична оптика. Фотометрия 170
§ 25. Интерференция на светлината 176
§ 26 Дифракция на светлината 180
§ 2!. Диспгрсия и поглъщане на светлината 183
§ 28. Поляризация на светлината 186
IV. глава ЕЛЕМЕНТИ НА КВАНТОВАТА ОПТИКА
§ 29. Топлинно излъчване 190
§ 30. Фотоефект 193
§31. Налягане на светлината. Фотони 196
§ 32. Ефект на Комптън 199
§ 33. Спирачно рентгеново лъчение. Поглъщане на рентгенови лъчи. , 202
V. глава ЕЛЕМЕНТИ НА КВАНТОВАТА МЕХАНИКА
§ 34. Вьлнови свойства на микрочастиците. Съотношения на неопределе¬ност на Хайзенберг .... 206
§ 35. Уравнение на Шрьодингер 214
§ 36. Частица в потенциална яма » ... . . 229
§ 37. Преминаване на частица през потенциална бариера 227
§ 38. Линеен хармоничен осшматор 231
VI. глава АТОМНА ФИЗИКА
§ ЗЭ. Водороден атом 234
§ 40. Момент на импулса и магнитен момент на електрона в атома. . . 239
§ 41. Момент на импулса и магнитен момент на атома при връзка на Ръсел — Саундерс ....
§ 42. Ефект на Зееман. Електронен парамагнитен резонанс. Характери¬стично рентгеново лъчение 245
VII. глава ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО
§ 43. Елементи на теорията на кристалната решетка 353
§ 44. Основи на зонната теория на твърдото тяло. ..... 255
§ 45. Електрична проводимост на полупроводниците 259
§ 46. Контактни и термоелектрични явления ... . . 262
§ 47. Топлинен капацитет на електронния газ в метала 265
§ 48. Топлопроводност на металите 271
§ 49. Магнитни свойства на твърдо тяло 274
ФИЗИКА НА АТОМНОТО ЯДРО И ЕЛЕМЕНТАРНИ ЧАСТИЦИ
50. Основни характеристики и строеж на атомното ядро 278
51. Радиоактивност 281
§ 52. Елементи на дозиметрията и лъчезащитата 286
§ 53. Ядрени реакции 290
§ 54. Ефект на Мьосбауер 298
§ 55. Елементарни частици 302
Отгсвори ". 308
Приложение 426
Литература 441

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.