Развитие на човешкия родъ

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-2-2019
  •  121

Автор:Г. А. Гурев
Издателство:Новъ святъ
Страници:72
Корици:Меки
Година:1941
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Мн. добро
Развитие на човешкия родъ / Г. А. Гурев 

СЪДЪРЖАНИЕ
Уводъ 3—4
1. На кого прилича човЪкътъ 5—9
2. Какво показва утробното развитие. Клетка¬
та и оплодотворяването. Какъ се раз¬вива човЬшкиятъ зародишь. Утробното развитие и животинските признаци. За-родишите на човека и животните. . . 10—18
3. Защо и какъ се изменять видовете на животните. Изменять ли се видовете на живите сжщества? Изменение, наслед- ственость и плодовитость. Оцеляване на най-приспособените сжщества. Приспо¬собяване къмъ жизнените условия. Какъ селските стопани изменять природата на живите сжщества Î9—29
4. Кои животни сж. най-близки родственици
на човека. Човекътъ и човекоподобните маймуни. На какво се дължи разли¬ката между маймуната и човека. Интересни опити съ маймуни. Човекообразнйте маймуни сж наши кръвни родственици. Общи връзки между човека и висшите маймуни 30—44
5. Какъ маймуната се е превърнала въ чо-
вЪкъ. ЧовЪшкиятъ родъ е единъ. Междиннитe звена между маймуната и чо- в%ка. Следи отъ маймуноподобни хора.
Следи отъ древните и съвременни хора.
Отъ пълзене къмъ ходене 45—52
6. Защо нашитЪ прадоди-животни с ж станали
хора, ЧовЬкътъ е обществено животно.
Какъ човЪкътъ се бори за своето съществуване. По какво се отличава чо- вЪкътъ отъ животното. Защо човЪкътъ се е отдЪлилъ оть другите животни. ЧовЪкътъ е животно, което прави орудия. Може ли съвременната маймуна да стане човЪкъ. Възрастьта на човечеството 53—69

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

бз.70-100*32
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.