Избрани статии и речи 1908-1926

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-2-2019
  •  78

ПРОДАДЕНА

Автор:Ф. Е. Дзержински
Издателство:БКП
Страници:535
Корици:Меки
Година:1950
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Избрани статии и речи 1908-1926 / Ф. Е. Дзержински

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Липсват кориците.

Тираж 5000 екз.

С ЪДЪРЖАНИЕ
Стр.
И. Сталин — Дзержински 5
В. Мюлотов — Ф. Дзержински и последната му реч. . 7
1908—1909 г.
Из дневника 13
1. г.
Реч пред II Всеруски конгрес на Съветите на работниче¬ските и войнишките депутати 88
Предписание № 1348 на Военно-революционния комитет
до Морския военно-революционен комитет .... 89
Изявление на председателя на Военно-революционния ко¬митет Дзержински пред една Делегация на Лужкия съвет на работническите и войнишките депутата. 89
Заповед № 2986 на Военно-революционния комитет за из¬дирване на ценностите, заграбени от Зимния дворец. 91
Постановление № 4188 на Военно-революционния комитет 91
Съобщение № 4127 на Военно-революционния комитет до всички полкови и ротни комитета на гарнизона в
Петроград и околността му 92
Из телеграма № 4356 на Военно-революционния комитет
до Одеския окръжен комитет 93
2. г.
От Всеруската извънредна комисия при Съвета на народ¬ните комисари за борба с контрареволюцията и спе-кулата 94
За метежа на «левите» есери. Доклад до Съвета на на¬родните комисари 94
Всеруска извънредна комисия. От Отдела за борба със спекулата при Всеруската извънредна комисия да цялото население. 99
Из писмата до съпругата. 100
За дейността на Всеруската извънредна комисия. Доклад пред заседанието на Всесъюзния централен изпъл-нителен комитет 102
3.г.
От председателя на Всеруската извънредна комисия. 104
От Всеруската извънредна комисия за борба с контрареволюцията 105
От Всеруската извънредна комисия 107
Доклад пред общоградската конференция на Московската организация на Руската комунистическа партия (болшевики)108
4. г.
Нови условия на борба с контрареволюцията. До всички
губернски извънредни комисии 110
Белогвардейски кооператори (От Всеруската извънредна
комисия) 112
Убийството на членовете от ЦК на Финландската комуни¬стическа партия. От Всеруската извънредна комисия 114 Съобщение по делото за убийството на членовете от ЦК
на Финландската комунистическа партия. . 116
5. г.
Граждани! Железничари! 122
Детската безпризорност и Всеруската извънредна комисия 123
6. г.
Пет години работа 125
Стр.
7. г.
Всички в помощ на децата. Обръщение на комисията при Всесъюзния централен изпълнителен комитет за подобрение на живота на децата. Към всички труде¬щи се в СССР, Изпълнителния комитет на Комин¬терна, Профсъюзния интернационал, Коминтерна на младежта и Международната работническа помощ.
За състоянието на транспорта. Доклад пред пленума на ЦК на железничарския съюз
127
129
1. г.
От думи към дела 138
За задачите на индустрията и транспорта. Из речта, произ¬несена Пред едно събрание на стопански дейци, от-
носно тригодишната работа по траспорта във връзка преминаването на работа при Върховния съвет на на-родного стопанство
Централизация на ръководството и инициатива на работ¬ника. Из речта пред пленума на Съвета на конгре¬сите за държавната индустрия и търговия .... За промишлената работа на студентите при Върховния
съвет на народного стопанство 
Циркулярно писмо до управленията на синдикатите и
тръстовете и до червените директори 
Към първия випуск на Висшето погранично училище.
8. г.
Проблеми на съветската търговия. Реч при откриването на Всесъюзния конгрес на местните търговски пред-приятия 
За металната индустрия. Доклад пред XIV конференция на Руската комунистическа партия (болшевики). Индустрията на СССР е основа на социалистическото строителство. Доклад пред XIV Московска губерн- ска конференция на Руската комунистическа партия
(болшевики)
За режима на икономии. Из една беседа с редакцията на
«Търговско-индустриален вестник»
Цели я задачи на синдикалния съвет (из едно писмо до синдикалния съвет и до неговите местни бюра)
9. г.
Индустриалното строителство и стопанските затруднения на СССР. Доклад пред пленума на Всесъюзния цен-трален съвет на професионалните съюзи .... Трудът и работната заплата в индустрията. Реч пред I Всесъюзен конгрес на отделите за трудова икономи¬ка и на технико-нормировачните бюра. . .
На борба с болестите на управленческия апарат. Реч пред съвещанието на отговорните работници при Върхов-ния съвет на народного стопанство 
Реч пред пленума на Централния комитет и Централната контролна комисия на Всесъюзната комунистическа
партия (болшевишки) 
Дати из. живота и дейността на Ф. Е. Дзержински

бз.
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.