Животътъ на термитите

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-2-2019
  •  129

ПРОДАДЕНА

Автор:Морис Метерлинк
Издателство:Ст. Атанасовъ
Страници:98
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Животътъ на термитите / Морис Метерлинк

СЪДЪРЖАНИЕ
Уводъ 3
Мравунякъ 10
Храна 24
Работници 29
Войници 32
Царската двойка 44
Опустошенията. .56
Тайната сила 61
Моралътъ въ мравуняка 68
Сждба 73
Инстинктъ и разумъ 84
Библиография 95

***
УВОДЪ.
Животътъ на термитите, както и на пчелите, чието описание не се оспорва отъ специалистите, не е романтична биография, каквито сега се пишатъ. Останахъ вЪренъ на принципа, койго ме е ржководилъ при предшествуващето ми съчинение и споредъ който не требва да се отстжпва предъ съблазаньта да се вмъква, къмъ действителното, чудесното, въображаемото или угодливого. Бидейки не толкова младъ, азъ мога по-лесно да противостоя на тая съблазънь, защото годините учатъ човека, какво само истината е чудесна. Между другото rt учатъ сжщо писателя, какво украшенията остаряватъ по-напредъ и по-скоро отъ него и само изложените факти и въздържано и ясно формулираните размишления могатъ и утре да иматъ почти сжщия изгледъ, като днешния.

Ето защо азъ не съмъ съобщилъ нито единъ фактъ, не съмъ изнесълъ нито едно наблюдение, които да не сж неуспорими и лесно провЪрими. Това е първия дългъ на писателя, когато се касае за толкова малко познатия и толкова загадъчния св-Ьтъ, въ който ще про-никнемъ. Най-невинната фантазия, най-малкото преувеличаване, най-малката неточность би отнела на една студия отъ този родъ всякакво доверие и инте-ресъ. НадЪвамъ се, че въ тая студия има твърде малко подобни добавки, освенъ ако върху известни точки не съмъ билъ заблуденъ отъ ония, отъ които съмъ се рж-ководилъ — което е невероятно, защото съмъ ималъ за ржководство трудовете на професионални антомолози,1) на чисто обективни и твърде студени писатели, които сж се посветили само на научното наблюдение и които, при повечето случаи, изглеждатъ незаинтересовани отъ необикновения характеръ на насекомото, което изу-чаватъ и въ всеки случай ни най-малко не настояватъ върху него и не го изтъкватъ.
Които изучаватъ насЬкомитЬ.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

бз
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.