Програма по банки и финанси. Основен курс. Модул 3

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-12-2018
  •  157

Автор:Колектив
Издателство:Международен банков институт
Страници:450
Корици:меки
Година:2001
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: --- Състояние: Мн. добро
Програма по банки и финанси. Основен курс. Модул 3

Програма по банки и финанси. Основен курс. Модул 3: Финансова математика и статистика. Част: А - Част Б

***
БАНКОВО ДБАО ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ МОДУЛ 3
УВОД
Добре дошли в следващия модул на Основния курс по банково дело за дистанционно обучение. След като прочетете въведението, вие вече ще знаете:
• как е структуриран Модул 3;
• как трябва да учите изложения в него материал.
Както ви е известно, Основният курс включва 5 модула.
Модул 3 е посветен на банковото дело. Това е най-важният модул в Основния курс, тъй като банковото дело е област, в която всички вие работите, и затова е важно както за вашето обучение, така и за бъдещата ви работа. Ще започнем с най-общите понятия и средата, в която работят банките, а след това ще продължим с практиката на банковото дело и управлението на услугите, които банките предлагат на своите клиенти.
В този блок са разгледани основните банкови практики. Отделните банки могат да възприемат различни вариации на тези практики. Упражненията и въпросите в този блок са насочени към общата банкова практика и могат да се различават от възприетите във вашата банка.
Модулът се състои от две основни части.
Част А Понятия и среда на банковото дело;
Част Б Практика и инструменти на банковото дело.
Темите от Част А ще ви помогнат да разберете по-добре какво представлява банковото дело и ще обогатят познанията ви в тази област. Тук са разгледани вътрешните и външни фактори, оказващи влияние върху банковото дело, както и възможностите за неговото развитие в България.
Част Б предоставя по-задълбочен анализ на основните банкови операции, доразвива много от включените в Част А понятия и въпроси и предлага практическо приложение за много от тях.
Докато за Част А може да се каже, че въвежда теорията и понятията на банковото дело, то в Част Б са разгледани инструментите и методите, чрез които тази теория и понятия се прилагат на практика.
В този модул има само едно задание, което трябва да изпълнйте, след като приключите с двете, части. Предвиден е и изпит (един от петте изпита в рамките на Основния курс), който има за цел да провери познанията и разбирането ви на материала от този модул.


***
ЦЕЛ НА МОДУЛ 3
Целта на този модул е да обогати познанията и подобри разбирането ви както на понятията в областта на банковото дело, така и на това как работи банковият сектор. В най-общи линии Очакваните резултати са следните:
- ще можете да обяснявате общите понятия в областта на банковото
дело;
- ще можете да описвате основните операции, извършвани от една неспециализирана банка;
- ще можете да обсъждате практиката на западноевропейските банки и какво от тази практика може да бъде въведено в българската банкова система през преходния период.
Отделните сесии включват по-подробни Очаквани резултати. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА БАНКОВОТО ДЕЛО
Модул 3 се състои от следните 25 сесии:
БАНКОВО ДЕЛО
Част А: Понятия и среда на банковото дело
Сесия 1: История на банковото дело
Сесия 2: Какво представлява банката
Сесия 3: Организационна структура на банката
Сесия 4: Регулаторна роля на Централната банка
Сесия 5: Системата в преход
Сесия 6: Банката като предприятие
Сесия 7: Банкова инвестиционна практика
Сесия 8: Пазарът за банкови услуги
Сесия 9: Банкова етика
Сесия 10: Категории клиенти и техните основни потребности от услуги
Сесия 11: Валута и валутни сделки
Сесия 12: Международни банкови операции
Сесия 13: Ценни книжа, акции и фондова борса
Сесия 14: Обобщение и заключение на Част А

Част Б: Практика и инструменти в банковото дело
Сесия 15 Видове банкови сметки
Сесия 16 Откриване, водене и закриване на банкови сметки
Сесия 17 Парични преводи
Сесия 18 Клирингови системи
Сесия 19 Електронни пари
Сесия 20 Кредитиране и оценка на риска
Сесия 21 Обезпечение на кредити
Сесия 22 Спестовни и инвестиционни услуги
Сесия 23 Маркетинг на финансовите услуги
Сесия 24 Развитие на банковото дело в света
Сесия 25 Обобщение и изводи от част Б
За всяка сесия са предвидени около 2-2.5 часа: общият предвиден брой часове за този модул е около 60. Това са само ориентировъчни цифри, защото, както вече сами знаете, при дистанционното обучение всеки налага свой собствен ритъм на работа. Важното е отделните сесии да се учат в изложения по-горе ред, тъй като всяка следваща сесия се базира на информация, представена в предходните сесии.
КАК ДА ИЗУЧАВАМЕ ТОЗИ МОДУЛ
Тъй като това не е първият модул от дистанционното обучение, вече имате представа за структурата на отделните сесии и сте запознати с методологията на този вид обучение. Сигурно имате и собствен график на учене.
Ако обаче желаете да си припомните някои от основните моменти може да прегледате отново Ръководството към курса или Как да учим при дистанционно обучение.
Към този модул не се препоръчва допълнителна литература, тъй като целта му е да въведе понятията, принципите и начина на работа на банковата система. Всичко това ще ви помогне да използвате наученото в бъдещата си работа, когато ви се наложи да си изясните дадена процедура, или да разберете по-добре конкретните услуги, предлагани от някоя банка. И тъй като гамата от услуги, предлагани от различните банки е различна, често се налага малко по-задълбочено проучване за пълното изясняване на дадена процедура.
Приятни часове с модула Банково дело!

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
о1. Програма-по-банки-и-финанси-Основен-курс-Модул-3 

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.