Семейно право: Тълкувателен справочник

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  23-12-2018
  •  159

ПРОДАДЕНА

Автор:Лиляна Ненова
Издателство:Петър Берон
Страници:335
Корици:меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Семейно право: Тълкувателен справочник / Лиляна Ненова

ПОСЛЕПИС
1. Ръкописът на справочника бе вече в процес на производство за отпечатване, когато настъпиха събитията от 10 ноември 1989 г. В новата обстановка някои понятия и постановки станаха дискусионни, например за социалистическия характер на обществото и на други явления в него (право, морал, семейство и пр.). Справочникът оперира с формулировките на Семейния кодекс, който не е изменен.

2. След 10 ноември 1989 г. бяха извършени някои законодателни промени в други правни области, рефлектиращи пряко или косвено върху отделни пунктове на семейното право. Но по посочените технически причини те не могат да бъдат отбелязани на съответните места в справочника. Затова по-долу се сочат накратко нормативните актове и някои по-важни положения, които читателят би следвало да има предвид.

Закон за изменение н допълнение на Консултацията на Народна република България (ДВ, бр. 29 от 1990 г.). Заличава се изискването възпитанието на децата и младежта да бъде "комунистическо" (чл. 38 и 39 Конст.).

Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността на гражданите (ДВ, бр. 21 от 1990 г.). Отменят се глави първа и втора (§1), установяващи допус-мия размер на притежаваните имоти и реда за тяхното прехвърляне и придобиване. Предвижда се, че остават съпружеска имуществена общност имотите, които съпрузите са придобили при условията и на основание чл. 9, ал. 2. Т. е. — когато поради надвишаване размера на допустимото притежание е бил отчужден имотът на единия съпруг, а запазеният имот на другия съпруг е станал общ по силата на закона.

Закон за имената на българските граждани (ДВ, бр. 20 от 1990 г.).

Установява се възможност за промяна на собственото име на детето след установяване на произход чрез припознаване или чрез съдебно решение. Промяната става със съгласие на детето, ако е навършило 14 години (чл.Ю, ал. 2.).

При пълно осиновяване е предвидена изрично възможност за промяна и на собственото име на осиновения. Тя става с негово съгласие, ако е навършил 14 години (чл. 11). При непълно осиновяване е предвидена възможност за вписване на осиновителя като родител (чл. 12). Мисля, че това е недоразумение, което противоречи на същността и действието на непълното осиновяване, може да създаде недоразумения и затруднения и би следвало да бъде заличено. При прекратяване на осиновяването е установена възможност за запазване на името, дадено при осиновяването — със съгласие на осиновителя или при "важни обстоятелства" (чл. 13).

Предвидена е съдебна, вместо административна компетентност при промяна на име, а също и при възстановяване на име (чл.15, §2).

Установена е специална дееспособност на навършилия 14 години да подаде лично (без съгласие на родители или попечител) молба за промяна на име или за възстановяване на име (чл. 15, ал.З, §2, ал.5).

В правилата, отнасящи се до собственото име (чл. 3, ал. 1, чл. 7) не е възпроизведена забраната на чл. 8, ал. 5 НГС за наименуване с две или повече лични имена (например Иван-Асен, 'Ана-Мария ), Сега забрана липсва и това е възможно.
АВТОРЪТ

******
Книгата има за цел в справочна форма да предложи на читателите пълна информация по въпросите на семейното право у нас. Изложението в нея е подредено по тематичен принцип и следва структурата на Семейния кодекс. Така най-лесно читателят може да намери отговор на въпроси, свързани със сключването на брака, отношенията между съпрузите, произхода, родството, осиновяването, отношенията между родители и деца, по въпросите, свързани с прекратяването на брака, настойничеството и попечителството и т. н.

Забележка: Неизползвана книга.
Ст. Семейно-право
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.