Техническо чертане

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  29-9-2018
  •  241

ПРОДАДЕНА

Автор:Е. Златанова, К. Панайотова
Издателство:Техника
Страници:320
Корици:Меки
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
ПРЕДГОВОР
Чертежите са средство за общуване между техническите кадри, когато се изпълняват съобразно със строги правила и норми, предписани в съответни стандарти, които се спазват задължително. В нашата страна сега действуват над 16 000 стандарта. Означават се с „БДС“ (Български държавен стандарт), с номер и с година на приемане на стандарта. От своя страна задълбочените връзки между страните на СИВ изискват да се съблюдават и общи стандарти. Те се означават със „СТ на СИВ“, съответен номер и годината на приемането (тези означения се срещат по-нататък в изложението на учебника).

Чертежите на проектираните детайли и машини се изработват в съответствие с голяма група стандарти, които образуват Единна система за конструкторска документация (ЕСКД). Напоследък стандартите на ЕСКД се промениха и се приведоха в съответствие със стандартите на СИВ. Същото се отнася и за стандартите на системата „Основни норми за взаимозаменяемост (ОНВ)“, които имат голямо значение за правилното оформяне на чертежите.

Учебникът по техническо чертане отразява изискванията на действуващите стандарти за 1987 г. и е съобразен с някои преработени в момента стандарти в съответствие със стандартите на СИВ.

При разработването на материала в учебника се има предвид, че техническото чертане е първата основна дисциплина в. техническото обучение. Тя трябва да изгради у учениците технически усет, представа за точност и ред, да възбуди самочувствието им на бъдещи творци на техническия прогрес. Техническото чертане поставя основата за възприемането на всички следващи конструктивни дисциплини.

При написването на учебника са взети под внимание изискванията за повишаване на качеството на продукцията и за повсеместно навлизане на електронноизчислителната техника в промишленото проектиране и производство. Във връзка с това и съобразно с условията на обучението е отделено внимание на рационалното изработване на чертежите, на методите за правилно оразмеряване и отразяване на точността — важни фактори за осигуряване на качеството на проектираните изделия. Отразени са съвременните изисквания за изпълнение на чертежите на сглобените единици и са включени ограничени сведения за автоматизация на чертежно-конструкторския труд.

В учебника към всяка глава са добавени въпроси за самоподготовка и задачи. Задачите са предвидени да се използуват в час за упражнения на учениците, както и за домашни упражнения във вид на изработване на курсови задачи. Предвижда се преподавателят да задава подходящ брой и вид задачи за упражнения, които отговарят на конкретните условия на учебния процес и на индивидуалните способности и знания на всеки ученик.

Материалът в учебника е написан от авторите, както следва: предговор, гл. 4, 6 и 7 — от доц. Бранимир П. Сандалски; гл. 1, 2, 3 и 5 — от доц. Елена Ар. Златанова; въпросите и задачите към всяка глава — от инж. Красимира Д. Панайотова. Авторите ще приемат с благодарност всички отзиви и забележки за подобряване на качеството на учебника.


СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Глава 1. Оформяне на чертежите .....................................................................................5
1.1. Обши правила за оформяне на чертежите ...............................................................5
1.2. Геометрични построения ............................................................................................18
1.3. Въпроси и задачи .......................................................................................................37

Глава 2. Основни методи за изработване ......................................................................41
2.1. Основни понятия .........................................................................................................41
2.2. Правоъгълно проектиране .........................................................................................43
2.3. Разчитане на чертежи .................................................................................................64
2.4. Аксонометрични проекции .........................................................................................76
2.5. Техническа рисунка .....................................................................................................88
2.6. Бьпроси и задачи ........................................................................................................94

Глава 3. Изобразяване на детайли в машиностроителните чертежи ..........................111
3.1. Изгледи .......................................................................................................................111
3.2. Сечения ........................................................................................................................114
3.3. Разрези .........................................................................................................................118
3.4. Опростяване на изображенията на детайла ...........................................................123
3.5. Въпроси и задачи ......................................................133

Глава 4. Оразмеряване на детайлите в машиностроителните чертежи ......................160
4.1. Правила за нанасяне на линейни и ъглови размери.............................................160
4.2. Съставяне на размерна мрежа .................................................................................167
4.3. Точност на размерите ..............................................................................................176
4.4. Допуски на разположението И формата на повърхнините ...................................186
4.5. Грапавост на повърхнините ......................................................................................191
4.6. Въпроси и задачи .......................................................................................................196

Глава 5. Изработване на чертежи на детайли ..............................................................205
5.1. Съдържание на детайлните чертежи ......................................................................205
5.2. Избор на изображения. Главно изображение ...................................................206
5.3. Въпроси и задачи ......................................................................................................217

Глава 6 Изобразяване и оразмеряване на основните видове съединения и свързващи детайли .......223
6.1 Изобразяване и оразмеряване на гладки съединения ............................................223
6.2. Изобразяване и оразмеряване на резбови съединения .........................................229
6.3. Изобразяване и оразмеряване на зъбни съединения и предавки и на детайлите им.............242
6.4. Изобразяване и оразмеряване на пружини и на съединенията им .....................254
6.5. Изобразяване и оразмеряване на неразглобяеми съединения ..............................257
6.6. Въпроси и задачи .......................................................................................................262

Глава 7. Чертежи на сглобените единици ......................................................................279
7.1 Основни конструкторски документи .......................................................................279
7.2. Изработване на сборен чертеж ...............................................................................280
7.3. Спецификация ............................................................................................................286
7.4. Препоръки при изработването на комплект документация за учебна задача "Сглобена единица от натура"..........289
7.5. Разчитане и детайлиране на чертежи на общия вид............................................295
7.6. Схеми .........................................................................................................................300
7.7. Приложение, размножаване и автоматизация на изработването на конструкторската документация........304
7.8. Въпроси и задачи ......................................................................................................307

Литература ........................................................................................................................319

о1. Техническо чертане

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.