Приложни проблеми на физикохимията

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  19-7-2018
  •  166

Автор:Колектив
Издателство:Висш Химикотехнологически институт
Страници:258
Корици:Меки
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
Приложни проблеми на физикохимията

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

ПPEДГOВОP
Учебнoто помагали "ПРИЛOЖHИ ПРOБЛEMИ НА ФИЗИKOХИМИЯTА" е подготвено от колектив на катедра "физикохимия" при ВXTИ - Сoфия и е първо по рода си издание в България. Тo е съставено от девет самостоятелни глави, които са oбединени тематично oт проблема "Кинетика и термодинaмика на хетерoгенни химични и електрoхимични процеси". В oтделните глави са разгледани подробно главно от метoдологичен аспект въпроси, свързaни с физическa aдсорбция на газoве в порести сoрбенти кинетика на хетерогенни химични процеси в реален адсoрбционен слой, приложение на експоненциaлен скоростен закон за изучаване на кинетиката на хетерогенни химични реакции, кинетика на топохимични процеси, адсoрбция на органични вещества на границата електрод - разтвор, термодинамика и кинетика на електрохимично разтваряне и oтлагане на метали, електролиза с бинерни метални системи, кинетика на получаване и свойства на бинерните анодни филми, лабораторно изследване на антикорозионните свойства на лакови покритияв корозионни камери с агресивна атмосфера. В зависимост от специфичните особености някъде акцен.тът е поставен върху тeорията на разглeждания въпрос, а другаде - върху методичната му страна. Поради това пособието може да се разглeжда като естествено връзка между фундаменталния курс по физикохимия и съществуващите ръководства за лабораторни и изчислителни упражнения, което спомага за тяхното разширeние и актуализация.

Учебното пособие е преднaзначено за aспиранти и студенти, които се зaнимават с научно-изследователска работа по физикохимия, кръжочници, учaствуващи в рaзрaботване на теми от научния план на катедрата, включително ТНТИ и ПН1/1Л по корозия,. изявени студенти, които се обучават по индивидуална учебнa програма или рaботят КНИР, рeспективно СИГД по физикохимия, студенти, които са заети с производствена дейност в кaтедратa, специaлизанти от шкoлите по ПКК, специалисти от други звена и от промишлеността, които се занимават със сродни на физикохимията проблеми.

Пособието ще ползува и колектива на катедра физикохимия при усвояване на нови форми за провеждане на лабораторни и изчислителни упражнения.

Всички забележки и препоръки за подобряване на съдържанието ще бъдат приети с благодарност и ще се вземат предвид при понататъшната работа над помагалото.

Oт авторите

бз.п
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.