Кратък руско-български политехнически речник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  5-6-2018
  •  212

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:527
Корици:Твърди
Година:2004
Броя:1
ISBN:9540306469 Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
Кратък руско-български политехнически речник

ПРЕДГОВОР

Второто допълнено издание на речника включва около 30 000 термина от основните области на техниката: машиностроене, електротехника, строителство, минно дело, химична технология, селскостопанска техника, автомобилен, железопътен и воден транспорт, текстилна промишленост. Дадени са и основните термини и понятия от химията, физиката и математиката.

Подбраната в речника терминология отразява съвременното състояние на науката и техниката. Обърнато е особено внимание на терминологията от бързоразвиващите се клонове на техниката - радиотехника, автоматизация, изчислителна техника, електроника.

Основната цел на речника е да подпомогне както специалистите при превода на средно трудни технически текстове, така и студентите и учениците, които ползуват технически списания на руски език или четат научнопопулярна литература. Затова наред с обикновената техническа терминология е обърнато внимание и на тЯсно специализираната често срещана терминология.

В края на речника са поместени най-употребяваните съкращения в техническата литература.

Руският словник н.а речника е редактиран и от издателство "Русский язык", Москва.

Молим забелязаните грешки и неточности да се изпратят на адрес: ДИ"Тех-ника", пл. Славейков 1, София.

От издателството,
Указания за ползуване

Руските термини са подредени по азбучен ред, като е приета азбучно-гнез-довата система. Основният термин се изписва на първия ред, а след това вътре в гнездото се заменя със знака ~ (тилда). Определенията към основния термин също са подредени по азбучен ред.

Сложните полуслети думи (т.е. със съединителна чертица) са извън гнездото на съответствуващото на азбучния им ред място.

Когато след тилдата има запетая, това означава, че думите от съставния термин трябва да се четат в обратен ред. Така в гнездото нитка ж

~ накёла
~, uôemHàfl
съставните термини се четат: HÙmka накёла и цветная нитка.

Руските думи, с изключение на едносричните, са с ударения, за да може читателят едновременно с прочитането на думата да заучи правилния й изговор. Буквата ё служи както за указание на произношението, така и на ударението.

В речника са използувани следните знаци:

1. Запетая (,) отделя в българския текст близките по смисъл значения на руския термин, например аэрофотосъёмка >к аерофотоснимка, аероснимка.
2. Точка и запетая (;) отделя по-далечни по смисъл значения на руския термин, например аппарат м апарат; уред; устройство.
3. Цифра с точка (1..2. и т.н.) отделя различни значения на руския термин, например автоматика ж 1. автоматика 2. автоматични устройства.
4. Скоби (.....) се използуват при след-ните случаи:
а) за заграждане на думи, които са факултативни, например бапа ж 1. хоросан 2. (постна) боя за стени;
б) за заграждане на пояснителен текст, който е даден в курсив към българското значение на термина, например бромат м хим. бромат (сол на броматната киселина).

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

о2

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.