Икономическа география на България

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  202

ПРОДАДЕНА

Автор:И. Пенков, Т. Христов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:605
Корици:Твърди
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 205 Състояние: Мн. добро
Икономическа география на България. Игнат Пенков, Тодор Христов (Четвърто преработено и допълнено издание)

ЗА ВИСОКИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ, НАУЧНИ И МЕТОДИЧЕСКИ ДОСТОЙНСТВА УЧЕБНИКЪТ Е НАГРАДЕН С I НАГРАДА ПРЕЗ 1975 I'. ОТ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТА И КОМИТЕТА ЗА НАУКА, ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
„Икономическа география па България“ е учебник за студенти в Софийския университет „Климент Охридски“. В него са разгледани всички методични единици по икономическа география на България съобразно с новите изследвания в тази област.

Учебникът може да се ползува и от студенти от други висши учебни заведения, конто изучават икономическа география на България, от учители по география и преподаватели в учителските институти. Той може да задоволи нуждите от знания за нашата родина и на културно-просветни и научни работници, пропагандисти, икономисти и др.

Установките и тенденциите, изложени в учебника за населението, селищата (броя на жителите) и производството, се основават на данни от 1975 г.

За изучаването на икономическата география на България се появи нов голям извор на информация — националният атлас на HP България. Главио по тази причина броят на картите и картосхемите в учебника са малко на брой.

Учебникът е написан, както следва:

Проф. И г н а т Пенков — Опознаване и изследване на България. Развитие на икономическата география у нас; География на селищата; Икономически райони.

Проф. Тодор Христов — Икономгеографска оценка на географското положение и природните условия и ресурси; География на населението; География на стопанските отрасли.

Отделните части на учебника са изчитани, обсъждани и редактирани взаимно от авторите.

***
ПРЕДГОВОР КЪМ ЧЕТВЪРТО ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ
Изминаха три години от излизането на III преработено и допълнено издание на учебника, но поради бързото му изчерпване се наложи ново, IV издание.

През периода 1972—1975 г. в социално-икономическата структура на България не настъпиха съществени промени. В основни линии е запазена производствената и териториалната структура на стопанството. С много малки изключения производството обаче продължава неотклонно да се разраства, да се подобрява обслужването и повишава качеството на живота. Това наложи всички данни да се осъвременят, илюстрации-* те да се преработят и някои изводи да се уточнят.

През последните години икономическата география се обогати с нови идеи, нови положения и постановки, тясно свързани с етапа на социално-икономическото развитие на страната и с изграждането на развито социалистическо общество, отправни насоки за които дават решенията на XI конгрес на БКП и пленумите на ЦК на БКП преди и след конгреса. Преработките и допълненията в учебника се отнасят до всички основни методични единици. Засегнати са най-актуалните проблеми, свързани със социалистическото международно разделение на труда и по-специално със сближаването на НРБ със СССР и изграждането на териториално-лроизводствени комплекси. Доразвити са методичните единици за селското стопанство, неговата хоризонтални и вертикална интеграция. Осъвременени са положенията и фактическите данни за селищата и селищните системи и др.

София, ноемзри 1977 г.

Авторите

о1

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.