Основи на икономическата теория

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-3-2018
  •  130

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:УИ "Стопанство"
Страници:170
Корици:Меки
Година:2009
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Основи на икономическата теория

Учебно-методическото помагало е разработено в съответствие с научен проект на тема "Методически насоки за повишаване на качеството на обучението по икономическа теория в УНСС".

Научен ръководител на проекта проф. д-р Трайчо Спасов
Авторски колектив
гл. ас. д-р Атанас Атанасов гл. ас. д-р Гарик Касабов гл. ас. д-р Стела Ралева гл. ас. Пламен Пашов гл. ас. Красимир Керчев ст. ас. Игнат Тодоров ст. ас. Ивайло Беев
Всички права са запазени! Ие се разрешават Копиране, възпроизвеждане и разпространение на книги или на части от тях по какъвто и да е начин без писменото разрешение на УИ "С ioihiiictiio". Авторите носят пълна отговорност за авторството си и за орш инп.нността на произведението, както и за грешки, допуснати по тяхна вини

© Колектив
© УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СТОПАНСТВО"

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО София, Студентски град "Христо Ботев"

****
Съдържание
Въведение.............................................................................................................5

Първа глава

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ......................7

гл. ас. д-р Г. Касабов

Втора глава

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ................23

гл. ас. д-р Cm. Ралева

Трета глава

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА..............36

ас. д-р Cm. Ралева Четвърта глава

ТИПОВЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ..................................................54

гл. ас. д-р Г. Касабов

Пета глава

СТОКОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СТОПАНСТВО.......65

гл. ас. Пл. Пашов

Шеста глава

ПАРИ. ПРИРОДА И ФУНКЦИИ НА ПАРИТЕ..........................................74

гл. ас. Кр. Керчев

Седма глава

СЪЩНОСТ, ФОРМИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ И НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛА..............86

cm. ас. И. Тодоров

Осма глава

ПАЗАР - ФУНКЦИИ, ТИПОЛОГИЯ, МЕХАНИЗЪМ............................100

гл. ас. д-р Ат. Атанасов

Девета глава

ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО И НА ПРЕДЛАГАНЕТО..............118

гл. ас. д-р Ат. Атанасов

Десета глава

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВАТА В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА..........142

гл. ас. д-р Ат. Атанасов

Единадесета глава ОТНОШЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТ В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА...........151

гл. ас. Пл. Пашов

Дванадесета глава

ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО....................................................................158

cm. ас. Ив. Беев

***
Учебно-методическото помагало "Основи на икономическата теория" е поредната стъпка на преподавателския екип от катедра "Ико-номикс" към постигане на по-високо качество на обучение на студентите от Университета за национално и световно стопанство. С него се създават всички необходими предпоставки да се обогати и разнообрази учебният процес както при провеждане на семинарните занятия, така и за по-активната и плодотворна самостоятелна работа на студентите. Разработените методически указания имат за цел да:

• дадат по-детайлизирана представа за структурата на темите и да акцентират на водещите елементи в тяхното съдържание;

• подпомогнат по-задълбоченото овладяване на категориалния апарат като основа на икономическото познание;

• формират мостовете към следващите учебни курсове по икономическа теория;

• подготвят методически и съдържателно студентите за решаване на тестови въпроси и с това - за по успешното им представяне на семестриалните изпити;

• активизират икономическото мислене на обучаваните, както и възможностите им за умело решаване на определени конкретни икономически ситуации.

По този начин усилията се насочват не само към продължаване на добрите традиции на катедра "Икономикс" в процеса на обучението. Създават се и условия за качествени изменения в подходите, методите и средствата при формирането на икономическата и професионалната култура на нашите студенти. Това е необходимо особено сега, когато в съвременния свят се извършва преходът към икономиката на знанието.

проф. д-р Трайчо Спасов, ръководител на катедра "Икономикс"

Здраво тяло, с подчертавания в текста, релефно книжно тяло от притискане от други книги.

ст.б.з.


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.