Наръчник на туристическия бизнес

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  25-2-2018
  •  224

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Страници:167
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Наръчник на туристическия бизнес. Как да привличаме и обслужваме български туристи

ПРЕДГОВОР
Този наръчник е изготвен в рамките на проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма „Комуника-ционна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България", финансиран от оперативна програма „Регионално развитие".

Проектът е адресиран към един актуален проблем, стоящ пред туристическото развитие, туристическия бизнес и туристическата политика в България -тенденцията за увеличаване на пътуванията на българите с туристическа цел в чужбина. Основавайки се на анализ на причините, поради които българите предпочитат туристически дестинации в чужбина, а не у нас, проектът търси решение на този проблем в две основни насоки: 1) повишаване на информираността на потенциалните български туристи за възможностите, които предлагат българските туристически дестинации, и 2) подобряване на информираността и разбирането на участниците в туристическото предлагане за това как да стимулират пътуванията на българите в собствената им страна.

Практиката на редица развити страни е показала, че особено в периоди на криза туристическата индустрия и туристическата политика обръщат поглед към националния пазар и предприемат мерки за насърчаване на вътрешния туризъм. България не е
изключение - още от 2005-2006 г., когато стремителният ръст на настанителната база доведе до тенденция на намаляване на нейната заетост, се правят опити за по-активно привличане на българските туристи към вътрешния пазар. Досегашният опит и проучванията от последните години, особено осъщественият по поръчка на Държавната агенция по туризма анализ на причините за пътуване на българите в чужбина, показват, че само наличието на повече и по-качествена информация за туристическите възможности в България не е достатъчно. Необходима е промяна в самото туристическо предлагане, а това означава и промяна в поведението на създателите на туристическия продукт.

Затова целта на наръчника е да подпомогне участниците в туристическото предлагане, като повиши тяхната информираност за състоянието и тенденциите на националния пазар и предложи насоки за основните дейности при създаването на туристически продукт и предлагането му на пазара. Основополагаща идея на наръчника е мисленето в категориите„продукт"и„пазар"и търсенето на най-доброто съответствие между продукта и пазара. Той търси отговори на въпроса „как да създаваме и как да продаваме български туристически продукт на българите", като разглежда няколко особено важни теми - съвременното

------
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

I. Българските туристи: какво губим и какво печелим?..............................9
1. Какво се случи с вътрешния пазар натуризма в България?.................................9
2. Профил на българите, почиващи в България.......................................................16
2.1. Социално-демографска характеристика.....................................................................16
2.2. Рекреационно поведение.......................................................................................................17
2.3. Удовлетвореност от ваканцията..................................................................................19
2.4. Национални особености.....................................................................................................20
3. Защо българите предпочитат да почиват в чужбина?........................................21
4. Защо е важно да си върнем вътрешния пазар и да го развиваме?.................25

II. Как да проучваме пазара?............................................................................28
1. Защо е важно проучването на пазара?..................................................................28
2
2.     Какво искаме да знаем?.............................................................................................29
3. Как да разберем?........................................................................................................34
3.1. Проучване на пазара - източници и методи за набиране 
на информация.....34
3.2. Как да изберем подходящите източници и методи?...............................................43
4. Сегментиране на пазара и избор на целеви групи...............................................45

III. Как да създаваме по-добър туристически продукт за българи?.......49
1. Туристическият продукт в очите на туриста.........................................................49
2. Как да се самооценим?...............................................................................................55
2.1. Защо е необходимо и важно?...............................................................................................55
2.2. Какво оценяваме?....................................................................................................................56
2.3. Как да разберем?......................................................................................................................56
2.4. Как да оценим основните аспекти?................................................................................58
2.5. Как да направим смислени заключения за целенасочени действия?..................63
3. Какво да предложим на българите?........................................................................67
3.1. Почивка на море.......................................................................................................................67
3.2. Планински туризъм...............................................................................................................70
3.3. Селски туризъм.......................................................................................................................76
3.4. Екотуризъм...............................................................................................................................79
3.5. СПА туризъм.............................................................................................................................83
3.6. Културен туризъм.................................................................................................................86
3.7. Събитиен туризъм................................................................................................................89
4. Как да осигурим качество на туристическото обслужване?..............................92
4.1. Значение на качеството за създаването на доволни и лоялни клиенти........92
4.2. Качество на съоръженията и услугите.........................................................................93
4.3. Системи за управление на качеството в туризма..................................................95
4.4. Управление и обучение на персонала..........................^.................................................99
4.5. Грижа за клиента..................................................................................................................101
4.6. Корпоративна социална отговорност в туризма................................................109

IV. Как да рекламираме и продаваме по-добре туристически 
продукт на българи?.......111
1. Имидж, марка и бранд втуризма...........................................................................111
2. Цени и ценообразуване. Намаления и отстъпки................................................113
3. Технологии на продажба и работа с индивидуални туристи...........................119
4. Роля на посредническия сектор на вътрешния туристически пазар.............122
5. Промоция и реклама................................................................................................126
6. Нови информационни технологии........................................................................132

V. Как публичните власти и неправителственият 
сектор участват в развитието на вътрешния пазар?.........140
1. Общини.......................................................................................................................140
2. Неправителствени организации (НПО)................................................................144
3. Социален туризъм и курортно лечение...............................................................146
4. Ученически и младежки туризъм..........................................................................148

VI. Откъде да вземем парите?........................................................................151
1. Собствени ресурси...................................................................................................152
2. Банково финансиране.............................................................................................152
3. Финансиране от европейски фондове.................................................................152
4. Изготвяне на бизнес план и проектно предложение.........................................155

VII. Приложения.................................................................................................158
1. Речник на използваните термини..........................................................................158
2. Използвани съкращения.........................................................................................163
3. Полезни връзки към нормативната уредба........................................................164

Здраво книжно тяло, незначително позахабени корици, без подчертавания в текста.

st.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.