Промишлени системи за нискостойностна автоматизация

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  24-2-2018
  •  206

ПРОДАДЕНА

Автор:Константин Христов Наплатаров
Издателство:Технически университет - София
Страници:295
Корици:Меки
Година:1999
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Промишлени системи за нискостойностна автоматизация: Учебник за ВУЗ. Константин Наплатаров

В учебника са разгледани най-широко разпространените в индустрията топлообменни, масообменни, химични, хидромеханични процеси и инсталациите, в които протичат те. Посочени са критериите за тяхната оптимизация и са предложени структури на системи за управлението им, с помощта на които се постига висока ефективност на индустриалното производство!

Учебникът е предназначен за студентите от Техническия университет — София, специалност "Автоматика и системотехника", но може да се ползва и от други студенти, както и от специалисти, работещи в областта на автоматизацията на производството.

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ..............4
ПРЕДГОВОР.....................9
ВЪВЕДЕНИЕ......................10
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ СИСТЕМИ ЗА НИСКОСТОЙНОСТНА АВТОМАТИЗАЦИЯ....11
ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ ЗА НИСКОСТОЙНОСТНА АВТОМАТИЗАЦИЯ..........14
Съставяне на математичния модел на обекта.............................................14
Избор на критерии за оптималност................................................................16
Разработване на структурата на системата и алгоритмите за управление........28
Избор на технически средства..........................................................................30
Внедряване на системата за управление.......................................................30

ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ СИСТЕМИ ЗА НИСКОСТОЙНОСТНА АВТОМАТИЗАЦИЯ.31
Част първа
РЕГУЛИРАНЕ НА ТИПОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ.........34

Раздел първи
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕРМОДИНАМИЧИИ ПАРАМЕТРИ 35 

Глава първа
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА......35
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА С РЕГУЛИРУЕМА ВЕЛИЧИНА ТЕМПЕРАТУРА..........36
1.2. МАТЕМАТИЧНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА С РЕГУЛИРУЕМА ВЕЛИЧИНА ТЕМПЕРАТУРА....45
1.3. ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА...........................49
1.4. СХЕМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА............................................52

Глава втора
РЕГУЛИРАНЕ НА НАЛЯГАНЕ........................................................................56
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА С РЕГУЛИ РУЕМА ВЕЛИЧИНА НАЛЯГАНЕ.....56
2.2. МАТЕМАТИЧНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА С РЕГУЛИРУЕМА ВЕЛИЧИНА НАЛЯГАНЕ..........60
2.3. ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА НАЛЯГАНЕ...................................62
2.4. СХЕМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НАЛЯГАНЕ....................................................65
Раздел втори РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИ, СВЪРЗАНИ С МАТЕРИАЛНИЯ БАЛАНС......70

Глава трета
РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗХОД.........70
3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА С РЕГУЛИРУЕМА ВЕЛИЧИНА РАЗХОД.........70
3.2. МАТЕМАТИЧНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА С РЕГУЛИРУЕМА ВЕЛИЧИНА РАЗХОД.........75
3.3. ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕТО НА РАЗХОД........76
3.4. СХЕМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗХОД И КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВО.... 78

Глава четвърта
РЕГУЛИРАНЕ НА НИВО.........87
4.1. ХАРАКТЕРИСТКА НА ОБЕКТА С РЕГУЛИРУЕМА ВЕЛИЧИНА НИВО... 87
4.2. МАТЕМАТИЧНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА С РЕГУЛИРУЕМА ВЕЛИЧИНА НИВО..........91
4.3. ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕТО НА НИВО........................ 94
4.4. СХЕМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НИВО........................ 97

Раздел трети
РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ СВОЙСТВАТА НА РАБОТНИТЕ ВЕЩЕСТВА 102

Глава пета
РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАГА..............102
5.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА С РЕГУЛИРУЕМА ВЕЛИЧИНА ВЛАГА. 102
5.2. МЕХАНИЗЪМ НА СУШЕНЕТО И ОВЛАЖНЯВАНЕТО......................  108
5.3. АНЛИТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ СУШЕНЕТО И ОВЛАЖНЯВАНЕТО...........112
5.4. ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕТО НА ВЛАГА...................................114
5.5. СХЕМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ОВЛАЖНЯВАНЕТО НА НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ.... 116

Глава шеста
РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛЪТНОСТ....................................................................121
6.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА С РЕГУЛИРУЕМА ВЕЛИЧИНА ПЛЪТНОСТ.......121
6.2. МАТЕМАТИЧНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА С РЕГУЛИРУЕМА ВЕЛИЧИНА ПЛЪТНОСТ....... 126
6.3. ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕТО НА ПЛЪТНОСТ.......................... 129
6.4. СХЕМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛЪТНОСТ И ВИСКОЗНОСТ...............130

Глава седма
РЕГУЛИРАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ВОДОРОДНИ ЙОНИ (pH)...134
7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА С РЕГУЛИРУЕМА ВЕЛИЧИНА pU.....134
7.2. МАТЕМАТИЧНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА С РЕГУЛИРУЕМА ВЕЛИЧИНА РН...137
7.3. ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕТО НА РН...........................................139
7.4. СХЕМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА РН..................................................................НО

Глава осма
РЕГУЛИРАНЕ СЪСТАВА НА ВЕЩЕСТВА...............................................144
8.1. ГАЗОВ АНАЛИЗ........145
8.2. ИЗМЕРВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ...149
8.3. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ..............152

Част втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ 157
Раздел четвърти УПРАВЛЕНИЕ НА ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ 157
Глава девета УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ. 158
9.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ............158
9.2. ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИ .. .164
9.3. МАТЕРИАЛЕН БАЛАНС НА ГОРИВНИ ПРОЦЕСИ..................................167
9.4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДНИЯ КОЕФИЦИЕНТ НА ВЪЗДУХА........171
9.5. ТОПЛИНЕН БАЛАНС НА ГОРИВНА ИНСТАЛАЦИЯ..............................173
9.6. УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИВНИ ПРОЦЕСИ..................176

Глава десета
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ПЕЩИ........182
10.1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПЕЩИ.....182
10.2. МАТЕМАТИЧНИ ОПИСАНИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ. ПРОТИЧАЩИ В ИНДУСТРИАЛНИ ПЕЩИ..........183
10.3. КРИТЕРИИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕЩИ 191
10.4. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИННИЯ РЕЖИМ НА МЕТОДИЧНА ПЕЩ.....193

Глава единадесета УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРНИ КОТЛИ........197
11.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ......................197
11.2. МАТЕМАТИЧНИ ОПИСАНИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ, ПРОТИЧАЩИ В БАРАБАННИ ПАРНИ КОТЛИ................198
11.3. КРИТЕРИИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПАРНИ КОТЛИ.....202
11.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БАРАБАННИ КОТЛИ........203
Глава дванадесета УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПАРИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ.......................207
12.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ.........................................................................................207
12.2. МАТЕМАТИЧНИ ОПИСАНИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ. ПРОТИЧАЩИ В ИЗПАРИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ....... 210
12.3. КРИТИРИИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИЗПАРИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ....214
12.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ИЗПАРИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ....................215

Раздел пети
УПРАВЛЕНИЕ НА МАСООБМЕННИ ПРОЦЕСИ 217
Глава тринадесета УПРАВЛЕНИЕ НА СУШИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ.................................217
13.1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СУШИЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ..........................218
13.2. МАТЕМАТИЧНИ ОПИСАНИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ, ПРОТИЧАЩИ В КОНВЕКТИВНИ СУШИЛНИ........220
13.3. КРИТЕРИИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СУШИЛНИ......225
13.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СУШИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ.............................227

Глава четиринадесета СИСТЕМИ ЗА КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ВЪЗДУХА.........................231
14.1. ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ....................................................................................231
14.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЛАЖНИЯ ВЪЗДУХ.........................................232
14.3. МАТЕМАТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ КОНДИЦИОНИРАНЕТО НА ВЪЗДУХА.....  235
14.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОНДИЦИОНИРАНЕТО НА ВЪЗДУХА 239

Глава петнадесета УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕСТИЛАЦИОННИ И РЕКТИФИКАЦИОННИ КОЛОНИ........ 242
15.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ..............242
15.2. МАТЕМАТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ РЕКТИФИКАЦИЯТА 246
15.3. КРИТЕРИИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕКТИФИКАЦИОННИ КОЛОНИ.......249
15.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА РЕКТИФИКАЦИОННИ КОЛОНИ..................250

Глава шестнадесета УПРАВЛЕНИЕ НА КРИСТАЛИЗАЦИОННИ АПАРАТИ 252
16.1. ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ....................................................................................252
16.2. МАТЕМАТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ КРИСТАЛИЗАЦИЯТА 255
16.3. КРИТЕРИИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КРИСТАЛИЗАЦИОННИ АПАРАТИ.....258
16.4 АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КРИСТАЛИЗАЦИОННИ АПАРАТИ.................259

Глава седемнадесета УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИЧНИ РЕАКТОРИ...........................................262
17.1. ОБШИ СВЕДЕНИЯ..........................................................................................262

Раздел шести УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ
17.2. МАТЕМАТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ ХИМИЧНИТЕ РЕАКТОРИ ....263
17.3. КРИТЕРИИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ХИМИЧНИ РЕАКТОРИ.......269
17.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ХИМИЧНИ РЕАКТОРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЗОБАГРИЛА......269
Раздел седми
УПРАВЛЕНИЕ НА ХИДРОМЕХАНИЧНИ ПРОЦЕСИ 274

Глава осемнадесета УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРБОКОМПРЕСОРИ..........274
18.1. ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ............274
18.2. КРИТЕРИИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦЕНТРОБЕЖНИ ТУРБОКОМПРЕСОРИ......276
18.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ТУРБОКОМПРЕСОРИ....278

Глава деветнадесета УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ПРИГОТОВЛЯВАНЕ НА ФОРМОВЪЧНА СМЕС...281
19.1. ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ........281
19.2. МАТЕМАТИЧНИ ОПИСАНИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ПРИГОТОВЛЯВАНЕ НА ФОРМОВЪЧНА СМЕС....283
19.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОЛЕРГАНГИ....286
АЗБУЧНО-ПРЕДМЕТЕН УКАЗАТЕЛ....288

ЛИТЕРАТУРА.................292

о1.б.з
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.