Психиатрия. Иван Темков, Владимир Иванов, Ташо Ташев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  26-1-2018
  •  147

Автор:Иван Темков, Владимир Иванов, Ташо Ташев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:358
Корици:Твърди
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 175 / 245 Състояние: Мн. добро
Психиатрия - Учебник за студенти по медицина. Иван Темков, Владимир Иванов, Ташо Ташев

ПРЕДГОВОР
Предлаганият учебник по психиатрия за студенти-медици е първият опит у нас за написване на единно учебно помагало за трите медицински факултета, пригодено за изучаване материята по психиатрия, включена в програмата на висшето медицинско образование. Както е известно, колективният учебник по психиатрия под редакцията на проф. К. Чолаков (1961 г.) и учебникът по психиатрия на Вл. Иванов, Л. Иванова (IV издание, 1970 г.) изиграха много положителна роля за качественото преподаване на психиатрията в медицинските факултети в Пловдив и Варна. Сега, когато трите факултета са обединени в системата на Медицинската академия, необходимостта от единен учебник стана напълно целесъобразна.

В учебника по психиатрия освен на въпросите на общата психопатология, клиниката, диагнозата и диференциалната диагноза на психичните заболявания е отделено по-широко място на тяхната съвременна терапия, което придава по-подчертан практически характер на учебника. Поставени са на разглеждане и най-съществените теоретични проблеми на психиатрията, като е направен опит те да бъдат осветлени от позициите на марксистко-ленинската методология. Отделено е място и на най-важните въпроси на организационната и социалната психиатрия в тяхната съобусловеност от факторите на социалистическото здравеопазване у нас. За съжаление въпросите на детската психиатрия, която представлява голям клон на съвременната психиатрия, не са изложени отделно главно поради ограничения обем на учебника. Недостатъчно пълно са засегнати и клиничните, социалните и психологичните проблеми на герон-топсихиатрията — едно направление, което в днешно време заема също важно място в психиатричната и общомедицинската практика.

Ние смятаме, че написването на колективен учебник от автори, които ръководят трите катедри по психиатрия в нашата страна, е един несъмнен успех в създаването на единство в преподаването на този предмет. Налице е съществена предпоставка и за изграждането на единна доктрина в областта на психиатричната теория и практика, обстоятелство, имащо важно значение и за практическото здравеопазване. Трябва да се изтъкне, че изпълнението на тази задача срещна редица трудности, но в процеса на общата работа и чрез отговорната редакция на проф. Ив. Темков бе направено твърде много за създаване на творческо единство в теоретичните, клинико-диагностичните, терминологичните и методично-дидактичните схващания на авторите. Пак в интерес на единството на учебника и да не се създава у студентите раздвояване по отношение съдържанието на 
учебника ние се съгласихме да не се обозначава в съдържанието коя част от кого е написана, а всеки от авторите да се счита отговорен за учебника като цяло.

Трябва да се допълни, че за цялостното провеждане на курса по психиатрия е необходимо и едно добре издържано от методична гледна точка практическо ръководство по психиатрия, плътно съгласувано с изработения вече учебник.

Нашият учебник като първо издание вероятно има слабости и непълноти. Ние смятаме, че творческата и другарска критика на специалистите-психиатри и студентите, която очакваме с благодарност, ще ни помогне при едно следващо издание той да бъде подобрен както от фактическа, така и от теоретична и методична гледна точка.

Известно е, че инициативата и първоначалната организация за написване на учебник по психиатрия бяха дадени от академик Г. Узунов, чиято внезапна смърт го лиши от възможността да осъществи на дело своите намерения.

С издаването на този учебник ние изказваме дълбоката си почит към светлата памет на нашите учители академик Г. Узунов и проф. К. Чо-лаков, които ни вдъхнаха любов към психиатрията и към страдащия човек и ни посветиха в тънкостите на преподавателското изкуство.

АВТОРИТЕ

Здраво книжно тяло, доста е подчертаван около 50%.
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.