Помагало по българска морфология. Имена

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-12-2017
  •  247

Автор:Авторски колектив
Издателство:Наука и изкуство, София
Страници:466
Корици:Твърди
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 205 Състояние: Мн. добро
Помагало по българска морфология. Имена. Съставил: Петър Пашов

ПРЕДГОВОР
Тази книга, както и излязлото в края на 1976 г. «Помагало по българска морфология. Глагол» е част от поредицата учебници и учебни помагала, които Катедрата по български език в Софийския университет. «Климент Охридски» ще издаде в близките години по преподаваните от нея учебни дисциплини.

Върху именната система на съвременния български език има значителни приноси на наши и чуждестранни езиковеди, особено през последните десетилетия. По причини от чисто технически характер и тук (както и в частта за глагола) не са включени статии от чуждестранни учени. При подбора съставителят се е стремил да представи повече автори и повече различни мнения по основните въпроси на българската именна морфология, за да може да се проследи поне в отделни случаи пътят, по който се е установило сегашното състояние в нашата наука.

Напълно естествено се дава предимство на по-важните и специфични за съвременния български език морфологически особености на имената, напр, въпроса за аналитизма (липсата на падежи), както и за категорията определеност (членуването), където приносите на нашите езиковеди имат важно значение за цялата славистика. Известната студия за определеността и неопределеността («ректорска реч») на проф. Беню Цонев, която има основополагащо значение в българската морфология, се помества в тази част на помагалото, макар че разглежда и проблеми на глаголната ни система.

В края на книгата се дава подборна (но доста пълна) библиография по въпросите на именната морфология, в която са отразени и приносите на чуждестранните специалисти. За улеснение на студентите (както и на всички, на които помагалото ще е полезно), библиографията е разделена по части на речта, въпреки че в някои приноси се разглеждат въпроси от две или првече части на речта.

Съставителят

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор .............................7

Л. А и д р е й ч и н — Граматиката като наука, нейното минало и днешно състояние............................................9

Ив. Д у р и данов — За логическата основа па граматическите категории ............................................23

Ст. И л ч е в — Българските лични имена ......................36

М. Янакиев — Съществителните собствени имена от глотометрическо гледище ..........................................56

Р. Русинов — Фамилни имена в съвременния български книжовен език ............................................62

Ст. Георгиев — Собствените прозвищня имена................81

Р. Русинов — Съществителни имена от общ граматичен род в съвременния български език ..............................94

С. Спасова-Ми хай лова — Преход на някои съществителни pluralia tantum в съществителни от женски род на - а . * 100

С. С п а с о в а - М и х а й л о в а — За произхода и характера на множествената форма на -(ищ)а в  съвременния български език ........................100

Ст. И л ч е в — Едносрични съществителни в българския език . . . 124

Б. Цонев — Определени и неопределени форми в българския език . 134

Ст. Стоянов — Членуване на имената, местоименията и причастията в зависимост от морфологичните и фонетичните им особености ..................................................147

Л. Андрейчин — Из въпросите и практиката на членуването в българския книжовен език . . . . ...........176

Св. Иванчев — Наблюдения .върху употреба на члена в български език ..........................................186

Св. Иванчев — Една неописана употреба на членуваната форма (Към въпроса за формата на обръщението в български език) ... 212

Хр. Първев — Звателните форми на собствените женски лични

имена .................................223

Л. Андрейчин — Към въпроса за аналитичния характер на £ съвременния български език ............................238

А. Т.-Б а л а н — Българско склонение ......................255

К. Мирчев — По въпроса за склонението в български език . . . 281

Ив. Дури да нов — Понятието «падеж» и въпросът за българското «склонение» ...... ..............................286

Ив. Л е к о в — По някои основни въпроси във връзка с труда на А. Т.-Балан «Българско склонение» ......................293

Цв. Т одоров — По въпроса за склонението на имената в съвременния български книжовен език ......................296

1 . Михайлов — Към въпроса за съществуването на падежи в български език ......................................304

А. Т.-Б а л а н — Граматични разногласия (Разяснения и възражения) ..................'..............312

Л. Андрейчин — За някои «граматични разногласия» . . . 331

П. Пашов — За «падежите» на местоименията в съвременния български език ........................................340

Ст. Стоянов — Относителни прилагателни с наставка -е н и -и н в съвременния български език ........................356

А. Спасова —,3а относителните прилагателни в съвременния

български книжовен език ................................365

Ем1 Пернишка — Словообразователни и семантични тенденции при относителните прилагателна в съвременния български книжовен език ............................................375

П. Пашов — По някои въпроси на числителните имена като част на речта ................................................384

Ст. Георгиев — Лексико-морфологическа модификация на първичното числително е д и н в съвременния български език . . . 397

П. Пашов — За употребата на някои местоимении форми ... 411

Св. И в а н ч е в — Значение и употреба на показателното местоимения т о з и/то я в съвременния български книжовен език . . 423

Р. Н н ц олова — За значението на българските неопределителни местоимения ........................................435

П. Пашев — «Авторската» и «учтивата» форма за множествено число..........................................................415

Библиография — П. Пенкова....................................455

Забележка* Здраво книжно тяло, незначително протрити корици, без подчертавания в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.