Политическа икономия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-11-2017
  •  211

Автор:Колектив
Издателство:БКП
Страници:829
Корици:Твърди
Година:1954
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Политическа икономия. Колектив

ПРЕДГОВОР

Настоящият учебник по политическа икономия е написан от колектив от икономисти в състав: академик К· В. Островитянов, член-кореспондент на Академията на науките на СССР Д. Т. Шепилов, член-кореспондент на Академията на науките на СССР Л. А. Леонтиев, действителен член на Всесъюзната академия на селскостопанските науки „Ленин“ И. Д. Лаптев, професор И. И. Кузминов, доктор на икономическите науки Л. М. Гатовски, академик П. Ф. Юдин, член-кореспондент на Академията на науките на СССР А. И. Пашков, кандидат на икономическите науки В. И. Переслегин. В подбора и обработката на статистическите материали, включени в учебника, взе участие доктор на икономическите науки В. Н. Ста-ровски.

При разработването на проекта за учебника много съветски икономисти направиха ценни критически бележки и внесоха редица полезни предложения по текста. Тия бележки и предложения бяха взети предвид от авторите в следващата работа над учебника.

Огромно значение за работата над учебника имаше организираната от Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския Съюз икономическа дискусия през ноември 1951 г. В хода на тая дискусия, в която взеха активно участие стотици съветски икономисти, представеният от авторите проект за учебник по политическа икономия беше подложен на всестранен критически разбор. Изработените в резултат на дискусията предложения за подобряване проекта за учебника бяха важен източник за усъвършенствуване структурата на учебника и за обогатяване на неговото съдържание.
Окончателната редакция на учебника е извършена от другарите: К. В. Островитянов, Д. Т. Шепилов, Л. А. Леонтиев, И. Д. Лаптев, И. И. Кузминов и Л. М. Гатовски.

Съзнавайки напълно значението на марксисткия учебник по политическа икономия, авторите възнамеряват да продължат работата за по-нататъшното подобряване на текста на учебника въз основа на критическите бележки и пожеланията, които ще бъдат направени от читателите, след като те се запознаят с първото издание на учебника. Във връзка с това авторите молят читателите да изпращат своите отзиви и пожелания за учебника на адрес: Москва, Волхонка, 14, Институт экономики Академии наук СССР.

Авторите
Август 1954 г.
Москва

***
Увод
Политическата икономия се отнася към обществените науки1. Тя изучава законите на общественото производство и разпределение на материалните блага на различните стъпала в развитието на човешкото общество.

Основа на живота на обществото е материалното производство. За да живеят, хората трябва да имат храна, облекло и други материални блага. За да имат тия блага, хората трябва да ги произвеждат, трябва да се трудят.

Хората произвеждат материални блага, т. е. водят борба с природата, не изолирано, а общо, на групи, на общества. Следователно производството винаги и при всички условия е обществено производство, а трудът — дейност на обществения човек-

Процесът на производството на материални блага предполага следните моменти: 1) човешки труд, 2) предмет на труда и 3) средства на труда.

Трудът е целесъобразна дейност на човека, в процеса на която той видоизменя и приспособява природните предмети за задоволяване на своите потребности. Трудът е естествена необходимост, задължително условие за съществуването на хората. Без труд не би бил възможен и самият човешки живот.

Предмет на труда е всичко онова, към което е насочен човешкият труд- Предметите на труда могат да бъдат непосредствено дадени от самата природа, например дър-
1 Названието на науката „политическа икономия“ произлиза от гръцките думи: „политейа“ и „ойкономиа“. Думата „политейа“ означава „обществено устройство“. Думата „ойкономиа“ на свой ред се състои от две думи: „ойкос“ — дом, домашно стопанство, и „но-иос“ — закон. Названието на науката „политическа икономия“ се е 'юяиило едва в началото на XVII век.


Академия наук СССР Институт экономики
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ УЧЕБНИК
Государственное издательство Политической литературы Москва 1954

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително пожълтели страници. Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.