Христоматия по българска обща библиография. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-11-2017
  •  194

Автор:Борис Десев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:308
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 215 Състояние: Мн. Добро
Христоматия по българска обща библиография. Част 1: До освобождението. Борис Десев

СЪДЪРЖАНИЕ
Пргдговор................................  11
I, БИБЛИОГРАФСКИ ИЗВЕСТИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА РЪКОПИСНАТА КНИГА
Начало на българската ръкописна книга   ................13
Списъци на „истински" и „лъжливи"  книги — първи  библиографией известия     ...............,...............14
Материали:
Индекс от Симеоновия (Светославовия) сборник. 1073 г. (Превод) ... 15
Индекс от Погодински номоканон. (Откъс. Превод)........... 17
Индекс в ръкописен сборник от 1750 г.................. 18
Ив. Дуйчев — Най-старият славянски списък на забранени книги. (Откъси.) 19 
Б. Ангелов — Списъкът на забранените книги в старобългарската литература. (Откъси.)...........,................ 21
Партений Павлович — Упътване към „оглавление" на ръкопис от края
на XV в. (Откъс)........................... 22
Ив. Дуйчев — Един средновековен библиотечен каталог. (Откъси.) .... 23
Описи на ръкописните книги в България................26
Материали:
Опис на старо-славянобългарски книги във Ватиканската библиотека.
(Факсимиле.).............................29
К. Д. Петкович — Опис на ръкописни книги от Зографския манастир.
(Откъси.)     ................32
Списък на ръкописни книги от сбирката на Йордан Константинов—Джинот.
(Факсимиле.).............................33
В. Чолаков — Каталог на съхранените в Рилския манастир ръкописни
книги. (Факсимиле.)    .........................35
М.Дринов — Писмо до българските читалища. Правила за описване
старите блъгарски ръкописи......................40
Е. Спространов — Опис на ръкописите в библиотеката на Рилския манастир.
(Предговор. Откъси.)     .......,................  41
Ст. Аргиров — Правила за описание на ръкописи. (Откъс.)........43
Б. Цонев — Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народна библиотека в София, т. I. (Предговор. Откъси.)............. .  45
М. Стоянов и Хр. Кодов — Опис на славянските ръкописи в Софийската
народна библиотека, т. III. (Предговор. Откъси.) ... ;........46
Хр. Кодов — Опис на славянските ръкописи в Централната библиотека на БАН. (Предговор. Откъси.)...... ,.......47
II. БИБЛИОГРАФИЯТА ПРЕЗ ПЕРИОДА  НА ПЕЧАТНАТА   КНИГА
4. Отчетно-регистрациотш библиография
Поява на българската печатна книга. Пьрвопечатни и старопечатни книги. Общ преглед до Освобождението...................49
Материали:
П. Атанасов — Начало  на  българското  книгопечатане.   (Предисловие.
Откъси.)      .................... 52
Ив. Богданов — Български пьрвопечатни книги от XVI—XVII в. (Откъс.) 53 Ив. Богданов — Хронологична таблица на първопечатните книги от XVI до
XVIII в. (Факсимиле.).........................56
Софроний Врачански — Позив за отпечатване на „Кириакодромион".
(На съвременен език. Със съкращение.)................   58
Н. Начов — За нявгашните спомощници на книги. (Откъси.).......59
Н. Начов — Новобългарската книга и печатното дело у нас от 1806 до 1877 г. (Откъси.)..........................61
Ранни библиографски известия.......................64
Материали:
В. Караджич — Библиографски известия от „Додатак". (Превод.) ....   67
Б. Копитар— Българският език. (Превод.) ...............68
Ю. Ив. Венелин — Старите и сегашни българи (Превод. Откъс.).....70
Ю. Ив. Венелин —О зародыше новой болгарской литературы. (Откъси).
Превод от M. Кифалов. (Факсимиле.)..................72
Ю. Ив. Венелин—О зародыше новой болгарской литературы. (Откъси.)
Превод от H. Даскалов. (Факсимиле)..................79
П. Динеков—Книгописният отдел в една Венелинова книга. (Откъси.) 83 H. Мурзакевич — Сегашното състояние на просветата у българите. (Превод.
Откъси)..............................84
А. А. А. (А. Кипиловски) — Българска книжнина. (Превод. Откъси.) . .   89 П. Берон — Любородни еднородни. Из „Буквар с различни поучения". (Факсимиле.)     ...................... .92
A. Кипиловски — Къмто любопрочитателите. Предговор на „Свешенное
цветообрание", 1825. (Факсимиле.)...................95
H. Рилски — Библиографски сведения от „Болгарска граматика". (Факсимиле.)   ......................._ J07
H. Рилски — Из „Болгарска граматика". (Факсимиле.).........108
B. Априлов — Денница на новобългарското образование. (Превод. Откъси
с факсимилета.)...........................109
В. Априлов—Азбучен показалец към „Денница новоболгарскаго образования". (Факсимиле.)..........................из
И. И. Срезневски — Очерк за книгопечатането в България. (Превод с факсимилета.)...................... ... 117
И. И. Срезневски — Писмо до В. Ханка. За  българската  литература.
(Превод.)     ...................;..........139
В. Ив. Григорович—Из писмо до И. Срезневски. (Превод. Откъс.) ... 143
Иван Шопов—основоположник на българската библиография.......147
Материали:
H. X. Палаузов — Съпроводително писмо към^ Шоповия „Список" . . . 149 Ив. Шопов — Список за болгарските книги, които са издадени досега,
1852. (Факсимиле.)..........................150
Ив. Шопов — Ръкописен списък на български книги в архива на П. И. Ша-фарик. (Факсимиле.).......................... 164
8
Натанаил Зографски — Жизнеописание . . . (Откъс.)...........168
Натанаил Зографски — Из писмо до Н. Начов. (Откъс.).........168
[Известие за новоиздадени книги и книги под печат в Цариградски вестник] (1853 г.)   ... ...............• •..........|69
[С. Филаретов] — Две три думи за новобългарската книжнина.....170
По-късни библиографски известия........ . . . ,........176
Материали:
Н. Трайков — Хърватска библиография на българската книжнина. (Откъс.) 177
A. Н. Пипин —Нова [българска] литература. (Превод. Откъс.).....179
B. Д. Стоянов — Слово I. За литературните трудове . . . (Превод. Откъси.) 184 Р. Жинзифов — Българска литература. (Превод. Откъс.)........187
Книгопис на българската книжнина (1806—1870) от Константин Иречек   ... 196 Материали:
К. Иречек — Книгопис на новобългарската книжнина. [Предговор.] (Откъс.) 198 К. Иречек — Книгопис на новобългарската книжнина. 1872. (Факсимилета от страници.)...........................203
К. Иречек — Книгопис на новобългарската книжнина. [Систематичен показалец.] (Факсимиле.).........................206
[Из кореспонденцията на К. Иречек с В. Д. Стоянов и Гр. Начович] ... 209
Б. Други видове библиографии
Поява на препоръчителната библиография .  ...............220
Материали:
Л. Каравелов — Рубрика „Полезни книги" от сп. Знание. (Факсимиле.) 222 А. С. Цанов — Какви книги трябва да ся прочитат. (Откъс с факсимиле на препоръчителен списък.)........................223
Поява на издателско-информационната библиография .     .........228
Материали:
Обява за книги, издадени от печатницата на Т. Дивитчиан върху корица
на книга. (Факсимиле.)........................231
Известие за продажба на книги, издадени от печатницата на „Цариградски
вестник". (Факсимиле.)........................232
Обява за продажба на книги, издадени от печатницата на „Цариградски вестник. (Факсимиле.)     .........................233
Обява за продажба на книги в книжарницата на П. Кисимов в Търново.
(Факсимиле.).............................234
Книжевни вести [Обява на печатницата на в. „Македония" за издадените
от нея книги, които ще се продават на Узунджовския панаир]......235
Распис на книгите, що се намират за продан у книжарницата на Хр. Данова и Съдружеството. 1862. (Факсимиле. Откъс.)...........236
Распис на книгите, що се намират за продан през тая 1869 г. у книжярни-цага на Хр. Г. Данов и Съдружие в Пловдив, Русчюк, Велес. [Към „Ле-тоструй или домашен календар за проста година 1869"] (Факсимиле.) . . 238 Распис на книгите, що се намират за продан през тая 1875 г. у книжарницата на Хр. Г. Данов и Съдружие в Пловдив, Русчук, Велес. [Към „Български народен календар за простата 1875"] (Факсимиле. Откъс.)......246
Г. Кръстевич — [Анотирано известие за новоиздадени книги от Хр. Г. Данов.] (Факсимиле.).........................248
Д. В. Манчев — Книжевно известие 250
Иван А. Богоев [Богоров] — Обявление. [Листовка за издаване на книги
и събиране на спомоществуватели] (Факсимиле.)............251
[Г. С] Йошев — Обявление......................252
Обява за новоиздадени книги от Ив. Момчилов върху корица на книга.
(Факсимиле.)     . ...........................252
Обява за новоиздадени книги от Д. В. Манчев върху корица на книга.
(Факсимиле.).............................252
Обява за издадени книги от редакцията на в. „Знаме" върху корица на
книга (Факсимиле.)..........................254
Книжевни известия [Рубрика в сп. „Български кяижици"]........255
Поява на критичната библиография ....... . . V .........256
Материали:
В. Друмев — За критиката. (Откъси.) .................. 258
Л. Каравелов — [За критиката.] (Откъси.)................ 259
Л. Каравелов — Библиография на съвременната българска литература.
(Превод.).............................261
Л. Каравелов — [Отделни критико-библиографсюи бележки].......266
Библиотечна библиография   ,......................270
Материали:
П. Р. Славейков — Каталог на библиотеката на Васил Априлов. (Факсимиле.)      ..............................272
П. Р. Славейков — Каталог на библиотеката на Габровското училище. (Факсимиле.).............................275
Персонални библиографии и биобиблиографии............... 278
Материали:
Й. Константинов — Джинот — Известие за съчинени и готови за печат
книги. (Факсимиле. Откъс.)......................279
Л. Каравелов — [Биобиблиографски очерк за] Вук Стефанович Караджич.
(Превод. Откъс.)   ...........................281
Р. Жинзифов — [Биобиблиографски очерк за] Г. Раковски. (Превод.) . . 284 Л. Каравелов — [Автобиблиографски сведения в писмо до Е. П. Кова-левски.] (Превод. Откъс.).....1................., 286
Библиография на периодичния печат . .................288
Материали:
Л. Каравелов — Българска журналистика. (Превод. Откъси.).......289
Български вестници........................,291
Българската преса...........................293
Кратки биографични бележки за дейците и съратниците на българската библиография до Освобождението....................295

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.