Теоретична механика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-8-2017
  •  190

Автор:Радослав Маленов
Издателство:УАСГ - София
Страници:538
Корици:Меки
Година:1995
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 788 Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. Добро
Теоретична механика. Радослав Маленов. УАСГ - Катедра "Техническа механика".

Учебникът обхваща курса по Теоретична механика,който авторът от дълги години чете във Висшия институт по архитектура и строителство. Той е предназначен за редовните и задочни студенти от Строителния, Транспортния и Хидротехническия факултети на ВИАС, но може да се ползува и от студентите от другите ВТУЗ.

***
ПРЕДГОВОР
Представената на вниманието на читателя книга е трета,основно преработено и допълнено издание на учебника по "Теоретична механика", постоянно усъвършенствуван от автора през последните двадесет години. Този учебник въплътява четиридесет годишния му опит при преподаването на тази основна за строителния инженер дисциплина.В него има редица оригинални идеи,методики и начини на изложение,целесъобразен подбор и подреждане на материала.Ще посоча само най-важните от тях.

Разграничени и обособени са двата проблема на статиката: редукция на ситема сили и покой на тела.Първият проблем се разглежда в трета,четвърта и пета глави.След темата "Редукция",в нашето изложение естествено заемат своето «място темите "Център на тежестта","Разпределени товари,опори и опорни реакции",в които по същество се извършва редукция на система сили.По оригинален начин еа представени свойствата на съвкупността динами.Това позволява по-дълбоко вникване в същността на общия и специалните случаи на редукция.

Вторият проблем - покоят на зяло и система от тела се разглежда в шеста,седма и осма глави.По нов начин тук е написана главата "Покой на система от тела".Към въпроса е подходено по общ,единен за всички път.Отначало са съобщени видовете системи от тела и четирите теоретични схеми,с които те се изследват в Статиката.Направен е кинематичен анализ на тези системи и са изведени кинематичния и статичния критерии по които те се разграничават.Това позволява на учащия се от самото начало,още в първи курс да е наясно пред каква система се изправя и с какви средства тя трябва да се изследва - дали дадената система е обект на Статиката,Динамиката или на Съпротивление на материалите.Особено полезен е един способ,предложен от автора,наречен "Символичен запис на системата уравнения".Всяко от равновесните условия се записва символично като се посочват неизвестните,които влизат в това уравнение.Този запис показва,че системата от линейни алгебрични уравнения,която съответства на покоя на система от тела е непълна. Състои се от подсистеми,които могат да се решават една след друга, като се спазва определен ред.Способът позволява горният анализ (последователността при решението на системата) да се извърши и от лице, което не притежава опит в изследването на покоя на система от тела. Това е най-ценното му качество - той е особено подходящ и полезен за студентите.Продължавайки с общия поглед към системите.следват трите метода за определяне на реакциите на връзките,т.е.подчертават се методите за изследване,а не конкретните особености на обектите.

Материалът по кинематика на абсолютно твърдото тяло е подреден по индуктивен път.Това подреждане има предимства не само от методична гледна точка,но и по същество.Известно е,че по-сложните движения на абсолютно твърдото тяло - равнинною и най-общото са резултат от наслагването на простите движения * транслационно и ротеционно,респективно - транслационно и сферично.

Авторът смята,че е полезно в кинематиката да има отделна глава - "Кинематика на система от тела".В нея макар и накратко да се засегнат въпросите за класификация,структурен и кинематичен анализ на механизмите и въпросът за мигновено изменяемите строителни конструкции.

Учебният материал по динамика е обособен в три части.Първата започва с аксиомите на Нютон и с относително подробно изложение на видовете товари: статични,динамични,вторични - реактивни,случайни и детерминирани.Подчертана е принципната разлика между реакцията на тяло в покой на статични товари и реакцията на движещо се тяло на динамични товари.Авторът счита,че този въпрос е особено важен и на него следва да се акцентира още в самото начало.Следва изучаването на абсолютною и релативното движение на свободната и несвободна точка. Това движение с успех се изследва с втората аксиома на Нютон и с принципа на освобождаването.

Втората част обхваща динамиката на свободните механични системи.В началото на тази част е изяснено защо методът.прилаган към материалната точка тук е неподходящ и как се стига до по-ефективния.метод, базиран на основните теореми на динамиката.В специални глави са разгледани сумарните характеристики на силите,инертността и движението .Това подреждане отговаря на естествения ред: действие,посредник, следствие.Следват връзките между сумарните характеристики,!.е.основните теореми.Към тази част естествено се причисляват темите динамика на абсолютно твърдо тяло и удар,понеже тези проблеми се изследват с основните теореми.

Третата част обхваща динамиката на несвободните системи.В началото в специална точка е показано защо подходът на Нютон тук е особено неподходящ и какви огромни затруднения се появяват,когато ефектът на връзките се отчита чрез реакциите им.Подчертана е фундаменталната идея - ефектът на връзките да се отчита,като се разглеждат само въз
можнитѳ положения,възможните премествания и кинематично допустимите движения.Така се стига до необходимостта от нови принципи на механиката.Като се изключи принципът на Даламбер,те са вариационни принципи. Споменати са характерните черти на диференциалните и интегралните вариационни принципи.Според автора целесъобразно е принципът на възможните премествания и принципът на Даламбер-Лагранж да се изкажат в типичната за вариационните принципи формулировка.

Оригинално е написана и разположена последната глава - "Система с една степен на свобода".Обикновено в учебниците по теоретична механика се разглеждат праволинейните трептения на материяяна точка и тази материя се поставя в първата глава на динамиката - динамика на свободна точка.Обектът е съвършено идеализиран и откъснат от действителните системи модел.

Авторът е предложил следните нови идеи: 
1) изследва движението както на системи от абсолютно твърди тела със съсредоточени възстановители и заглушители.тъй и на системи от деформируеми тела със съсредоточени и разпределени възстановители и заглушители; 
2) запознава читателя с методите на редукция на степените на свобода на деформи-руемите тела - на съсредоточените маси,на предписаната форма на движение; 
3) създава се възможност за изследване на действителни,практически реализуеми системи,които могат да се сводат до система с една степен на свобода; 
4) разполагането на материала за трептенията в края на курса по Динамика позволява при извода на диференциалното уравнение на движението на системата да се ползват всички принципи и теореми на динамиката,понеже те вече са изучени.

Авторът изказва специална благодарност на инж.Фани Николова Галенова,която прочете особено внимателно и задълбочено ръкописа и направи редица ценни забележки,а също помогна много при подготовката на книгата за печат.
София, 24.08.1995 г.
Радослав Маленов

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.